BOHORICHICA III
Zbornik Revije SRP 2006
 
 

Knjizhnica Revije SRP

 
 
Izdajatelj edicije Zbornik Revije SRP:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r.02031-0253838625
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Naslovnica: Milan Batista, Harlekin, 1993
Urednik zbornika: Ivo Antich
Urednik edicije: Rajko Shushtarshich
 
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
811.163.6:003.349(082)
94(497.4)(082)
BOHORICHICA III [Elektronski vir] : zbornik revije SRP 2006 /  
urednik zbornika Ivo Antich. - Ljubljana : Revija SRP, 2006
Nachin dostopa (URL):
http://www.revijasrp.si
ISBN-10 961-6109-41-3
ISBN-13 978-961-6109-41-3
1. Antich, Ivo
230828544
 
Izid zbornika so omogochili sodelavci
Bohorichica III 2006.pdf
     
< BOHORICHICA I   BOHORICHICA II >
       
  Zbornik Revije SRP Ljubljana 2006    
 
 
AVTORJI V ZBORNIKU
3
 
Tematska razdelitev
       
 
UVODNI PREDSTAVITVI
5
 
 
– IZ ZGODOVINSKEGA SPOMINA
22
 
 
– ZA ZGODOVINSKI SPOMIN
89
 
Vsebina
       
 
UVODNA PREDSTAVITEV
   
 
Feliks Dev, Moto
5
 
 
Rajko Shushtarshich, Namesto uvoda /»Crkarska pravda« – slast ali strast?/
6
 
 
Ivo Antich, Povedano v gluhi lozi /K tretjemu tematskemu zborniku o bohorichici/
9
 
       
 
IZ ZGODOVINSKEGA SPOMINA
   
 
Feliks Dev, Orthographia /pesnitev o latinici/
22
 
 
Janez Zh. V. Popovich, Raziskave morja /odlomek/
40
 
 
Marko Pohlin, Predgovor h Kraynski grammatiki
42
 
 
Anton Tomazh Linhart, Poskus zgodovine Kranjske I.
/Prvi sledovi prebivalstva v dezheli/
47
 
 
Anton Tomazh Linhart, Poskus zgodovine Kranjske II.
/Premishljevanje o zhivljenju starih slovanov na kranjskem/
56
 
 
Valentin Vodnik, Povedanje od slovenskiga jezika /odlomek/
67
 
 
Jernej Kopitar, Iz uvoda v slovnico /odlomek/
71
 
 
Jernej Kopitar, Domoljubne sanjarije nekega Slovana /odlomek/
76
 
 
Jernej Kopitar, Beseda o ljubljanski abecedni vojski /odlomek/
78
 
 
Matija Chop, Karakteristika kranjsko-slovenskega jezika
79
 
 
Matija Chop, Slovenska abecedna vojska /odlomki iz razprave sht. 1/
81
 
 
Matija Chop, Pismo Mihu Terleju
86
 
 
Avgust Pirjevec, Pregled chrkarske pravde
87
 
       
 
ZA ZGODOVINSKI SPOMIN /ali/ AKTUALNO
 
 
 
Janez Galjot, Nasha prva revolucija /gledalishki list v Novi atlantidi/
89
 
 
Milan V. Smolej, Prva slovnica slovanskega jezika?
91
 
 
A. A. Reformatski, O standardizaciji transliteracije ruskih tekstov z latinichnimi chrkami /odlomek/
96
 
 
Akademija zn. SSSR, Sistemi transliteracije ruske abecede /shumniki/
97
 
 
Sergej Ivanov, Samovoljni narod /Razmishljanja o ruskem nacionalnem znachaju/
98
 
 
Rajko Shushtarshich, Istovetnosti se branimo – na vse kriplje!

101101

 
Lev Detela, O slovenski bohorichici pri Petru Handkeju
104
 
 
Ivo Antich, Dva epigramizma in ena popara
106
 
 
Ivo Antich, Janez & Jovan /strip – karikatura/
107
 
 
Ivo Antich, Lettere inutili /vizualija/
108