Knjizhnica Revije SRP

 
 
Izdajatelj edicije Zbornik Revije SRP:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r.02031-0253838625
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Naslovnica: Natasha Vuga, Marionete, 2003
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
Ivo Antich - lektor in korektor
 
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
811.163.6:003.349(082)
BOHORICHICA II [Elektronski vir] :
zbornik Revije SRP 2003 /
Rajko Shushtarshich - odg. urednik.- Ljubljana :
Revija SRP, 2003
Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si
ISBN 961-6109-27-8
1. Shushtarshich, Rajko
127323648
 
Izid zbornika so omogochili sodelavci
     
< BOHORICHICA I   BOHORICHICA III >
       
  Zbornik Revije SRP Ljubljana 2003    
 
 
AVTORJI V ZBORNIKU
3
 
Tematska razdelitev
       
 
UVODNI PREDSTAVITVI
6
 
 
– AKTUALNO – VPRASHALNICA II
20
 
 
– SLOVAR SPREMENJENIH POMENOV
52
 
 
– IZ ZGODOVINSKEGA SPOMINA
59
 
 
– ZA ZGODOVINSKI SPOMIN
132
 
Vsebina
       
 
Rajko Shushtarshich, Uvod ali predgovor (Smoter zbornika Bohorichica?)
6
 
 
Ivo Antich, Med zidom in razvidom (K drugemu tematskemu zborniku o bohorichici)
13
 
 
AKTUALNO – VPRASHALNICA II
   
 
Urednishtvo, Odprta vprashanja IV – Zavodu RS za sholstvo
20
 
 
Urednishtvo, Odprta vprashanja V – Microsoftu, podruzhnici za Slovenijo
21
 
 
Erik Ushaj, Odgovor Microsofta
23
 
 
Urednishtvo, Rajko Shushtarshich, Odgovor Microsoftu
24
 
 
Matjazh Kovach, Just Rugel, Aleksander J. Kavs, James O'Brien, Pisma urednishtvu
26
 
 
Rajko Shushtarshich, Umiranje naroda in volja do mochi
31
 
 
Andrej Lenarchich, Stonehenge in chlovek izpod Alp
48
 
 
Lev Detela, Staroslovenska zabavljica
50
 
 
Andrej A. Golob – SLOVAR SPREMENJENIH POMENOV
52
 
 
IZ ZGODOVINSKEGA SPOMINA
 
 
 
Pavel V. Tulajev, Veneti: predniki Slovanov
59
 
 
Igor Pirnovar, Venetski "rachunalnik"
108
 
 
Sergej Solovjov, Antichni pisci o Venedih – Slovanih
117
 
 

 

Pavel V. Tulajev, Prva ruska znanstvena raziskava o Slovencih
118
 

 

 

 

Ivo Antich, Belezhka k »ruskemu vprashanju«
120
 

 

 
ZA ZGODOVINSKI SPOMIN
 
 
 
Lucijan Vuga, Etrushchani – teorije za 21. stoletje
123
 
 
Mira Puc, Kako vam je ime? /Lojze Adamich/
174
 
 
Rajko Shushtarshich, Spremenite ime! (Nomen est omen!)
177