Revija SRP 95/96

Dokument:

Sodba

/v gajici/

 

 

       U 693/2003-23 (25?)

 

 

X Ips 178/2006

 

 

 

 

SODBA

 

 

V IMENU LJUDSTVA

 

 

Vrhovno sodishche Republike Slovenije v senatu, ki so ga sestavljali vrhovna sodnica in sodnika Martina Lippai kot predsednica ter Vasilij Polich in mag. Gorazd Kobler kot chlana,

ob sodelovanju dodeljene okrozhne sodnice Sabine Vishnjevec kot zapisnikarice,

v upravnem sporu tozheche stranke: REVIJA SRP, Prazhakova 13, Ljubljana, ki jo zastopa Rajko Shushtarshich, zoper tozheno stranko: MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE, Ljubljana,

zaradi izbora javnih kulturnih programov,

o reviziji tozheche stranke po drugem odstavku 107. chlena Zakona o upravnem sporu -ZUS-I (Ur. 1. RS, sht. 105/2006) zoper sodbo Upravnega sodishcha Republike Slovenije v Ljubljani U 693/2003-14 z dne 28. 12. 2005,

na seji 10. septembra 2009

 

 

 

RAZSODILO:

 

Revizija se zavrne.

OBRAZLOZHITEV:

 

1.     Z izpodbijano sodbo je sodishche prve stopnje na podlagi prvega odstavka 59. chlena ZUS zavrnilo tozhbo tozheche stranke zoper sklep tozhene stranke, Sht. 403-50/2003-26 z dne 18. 4. 2003 (pravilno 18. 3. 2003). Z navedenim sklepom je tozhena stranka na podlagi dolochbe 117. chlena Zakona o uresnichevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK (LJr. 1. RS, sht. 96/2002) in dolochbe 15. chlena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. 1. RS, sht. 6/2003) v zadevi javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na podrochju zalozhnishtva, ki jih bo v letu 2003 financirala Slovenija iz prorachuna za kulturo (Ur. 1. RS, sht. 11/2003) odlochila, da se vloga tozheche stranke, ki je oznachena pod zaporedno sht. 46, zavrzhe kot nepopolna. 

2.     V obrazlozhitvi izpodbijane sodbe sodishche prve stopnje citira dolochbe 100., 106., tretjega odstavka 114., prvega odstavka 116. in petega odstavka 117. chlena ZUJIK. Sklicuje se tudi na 13. in 14. 1. tochko Javnega razpisa (Ur. 1. RS, sht. 11/2003) ter pritrjuje odlochilnim razlogom tozhene stranke. Po njegovi presoji zaradi opustitve posebne navedbe v javnem razpisu, da je treba vlogo dati na obrazcu, ki je v razpisni dokumentaciji, sklep ni nezakonit. Dejstvo, da je bilo zavrzhenih 51 vlog zaradi manjkajochega predmetnega obrazca, ne dokazuje, da je bila napaka v razpisni dokumentaciji, saj je bilo 57 vlog popolnih. Tozhecha stranka torej v tozhbi navaja le sum, da razpisna dokumentacija ni bila vsem dostopna, stopnja suma pa je po mnenju sodishcha prve stopnje kot dokazni standard premalo, da bi sodishche ugotovilo nezakonitost izpodbijanega sklepa tozhene stranke na glavni obravnavi, che tozhecha stranka v potrditev suma ne ponudi nobenega tehtnega dokaza, katerega izvedba na glavni obravnavi bi lahko pripeljala do drugachne odlochitve.

3.     Tozhecha stranka vlaga revizijo (prej pritozhbo), v kateri ponavlja tozhbene navedbe. Meni, da obrazec: ,,financhni nachrt - rekapitulacija za leto 2003" ni bil v tem besedilu naveden niti kot priloga javnega razpisa, ampak naj bi mu bil zgolj dejansko prilozhen, o chemer v samem besedilu razpisa ni nobenega dokaza. Meni, da bi bilo nesmiselno morebitno dokazovanje: ex post facto, she zlasti, che bi to tozhena stranka zahtevala od nje. Meni, da je tozhena stranka njeno vlogo na javni razpis zavrgla neutemeljeno in je njeno ravnanje zato protizakonito. Sodishche prve stopnje ni ugotovilo evidentne krshitve razpisne zakonodaje s strani tozhene stranke, namrech, da je bil razpis tozhene stranke zavajajoch ali prirejen le za nekatere prijavitelje, sklep o zavrzhenju njene vloge pa nezakonit. Meni tudi, da je odlochitev sodishcha prve stopnje, da se tozhba zavrne, pomanjkljivo in kontradiktorno obrazlozhena ter nezadostno utemeljena. Ta odlochitev torej podpira neenakopravno obravnavo zavodov, ki so pravne osebe zasebnega prava, v primerjavi z javnimi zavodi in je v nasprotju z dolochbo 14. Ustave Republike Slovenije, cheprav se nanjo izrecno sklicuje.

4.    Tozhena stranka in Drzhavno pravobranilstvo Republike Slovenije kot zastopnik javnega interesa na revizijo (prej pritozhbo) nista odgovorila.

5.      Revizija ni utemeljena.

6.     S 1. 1. 2007 je zachel veljati ZUS-1, ki je v prvem odstavku 107. chlena dolochil, da Vrhovno sodishche o vseh zhe vlozhenih zadevah odlocha po ZUS-1, v drugem odstavku 107. chlena pa, da se zadeve, v katerih je bila vlozhena pritozhba pred uveljavitvijo ZUS-1, obravnavajo kot pritozhbe po ZUS-1, che izpolnjujejo pogoje za pritozhbo po dolochbah ZUS-1, v primerih, ko je pravnomochna sodba pogoj za izvrshitev upravnega akta, ter v primerih, ko je pritozhba izrecno dovoljena na podlagi posebnega zakona. V drugih primerih se vlozhene pritozhbe, ki jih je vlozhila upravichena oseba in so pravochasne ter dovoljene po dolochbah ZUS-1, obravnavajo kot pravochasne in dovoljene revizije, prvostopenjske sodbe pa postanejo pravnomochne. Glede na te dolochbe se v obravnavanem primeru vlozhena pritozhba shteje kot pravochasna in dovoljena revizija po ZUS-1, sodba prve stopnje pa je postala pravnomochna s 1. 1. 2007.

7.     Revizija je izredno pravno sredstvo zoper pravnomochno sodbo sodishcha prve stopnje (83. chlen ZUS-1). Po dolochbi prvega odstavka 85. chlena ZUS-1 se lahko revizija vlozhi zaradi bistvene krshitve dolochb postopka v upravnem sporu iz drugega in tretjega odstavka 75. chlena ZUS-1, ter zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Revizije ni mogoche vlozhiti zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (drugi odstavek 85. chlena ZUS-1). Revizijsko sodishche izpodbijano sodbo preizkusi le v delu, ki se z revizijo izpodbija, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, po uradni dolzhnosti pa pazi na pravilno uporabo materialnega prava (86. chlen ZUS-1). V tem okviru je potekal revizijsko preizkus v obravnavani zadevi.

8.     V obravnavani zadevi je predmet spora sklep tozhene stranke, da se vloga tozheche stranke, kot prijava na javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na podrochju zalozhnishtva, ki je oznachena pod zaporedno sht. 46, zavrzhe kot nepopolna, ker ni bila vlozhena na obrazcu, dolochenem v javnem razpisu.

9.     Cheprav se po dolochbi 100. chlena ZUJIK za javni razpis in javni poziv smiselno uposhtevajo dolochbe Zakona o sploshnem upravnem postopku (ZUP), kolikor niso vprashanja postopkov javnega razpisa in javnega poziva v ZUJIK drugache urejena, v tem primeru ni bilo treba uporabiti dolochbe ZUP (66. in 67. chlen) o nepopolnih vlogah. V prvem odstavku 116. chlena ZUJIK je namrech glede na ZUP posebna dolochba, da lahko stranka vlogo dopolnjuje oziroma spreminja- do preteka razpisnega roka. V ZUJIK ni dolocheno, da mora organ stranko pozvati na dopolnitev vloge. Dolochba petega odstavka 117. chlena ZUJIK dolocha, da se nepopolna vloga zavrzhe. Zakonodajalec pa je dal ministru za kulturo zakonsko pooblastilo za podrobnejsho ureditev nachina dela ministrstva v zvezi s postopkom izbire kulturnih programov in projektov, ki se financirajo, in sicer v dolochbi 106. chlena ZUJIK. Na tej podlagi tretji odstavek 15. chlena navedenega pravilnika (Ur. I. RS, Sht. 6/2003) dolocha, da je vloga popolna, che vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo razpisa.

10.  Sodishche prve stopnje je po mnenju revizijskega sodishcha pravilno shtelo za pravno relevantno vprashanje za reshitev tega upravnega spora, ali je bil manjkajochi obrazec sestavina razpisa in che je to sestavino terjalo besedilo javnega razpisa. Kar zadeva obveshchenost tozhnika o manjkajochi sestavini vloge za razpis, je pravilno shtelo za relevantno dolochbo 114. chlena ZUJIK, ki dolocha, da mora besedilo objave javnega razpisa vsebovati pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci (chetrta alinea prvega odstavka), vsebino vlog (drugi del osme alinee prvega odstavka), navedbo usluzhbencev, ki so pristojni za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom (deveta alinea prvega odstavka), informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago (deseta alinea prvega odstavka). Dolochba tretjega odstavka 114. chlena ZUJIK pa dolocha, da vsebino razpisne dokumentacije posebej dolocha besedilo javnega razpisa. Besedilo javnega razpisa je bilo objavljeno v Ur. 1. RS, Sht. 11/2003. Sodishche prve stopnje je po mnenju revizijskega sodishcha pravilno ugotovilo, da besedilo javnega razpisa sicer konkretno ne navaja, katere sestavine obsega celotna razpisna dokumentacija. Vendar pa je v 13. tochki javnega razpisa navedeno, da razpisna dokumentacija obsega, poleg treh drugih elementov, tudi prijavne obrazce za posamezno razpisno podrochje po programskih sklopih. V javnem razpisu tudi ni bilo izrecno navedeno, da je obvezna sestavina dokumentacije: ,,financhni nachrt - rekapitulacija za leto 2003", ampak je tozhena stranka v javnem razpisu ponudnike napotila na prijavne obrazce (v upravnih spisih je med razpisno dokumentacijo prilozhen tudi ta obrazec). V javnem razpisu pa je bilo tudi navedeno, da lahko razpisno dokumentacijo predlagatelji dvignejo v vlozhishchu tozhene stranke ali na njeni spletni strani in da je tozhena stranka dolzhna na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. V tochki 14. 1. javnega razpisa pa je bilo navedeno, da mora biti vloga izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih. Ker torej tozhecha stranka navedenega obrazca ni poslala tozheni stranki do izteka roka razpisa (3. 3. 2003), je tozhena stranka njeno vlogo upravicheno zavrgla kot nepopolno (peti odstavek 117. chlena ZUJIK).

11. Tudi po mnenju revizijskega sodishcha tozhecha stranka v reviziji (prej pritozhbi) za svoj dvom ne ponuja nobenega konkretnega dokaza. Dejstvo, da je bilo zavrzhenih 51 vlog zaradi manjkajochega predmetnega obrazca, tudi po mnenju revizijskega sodishcha ne dokazuje, da je bila napaka v razpisni dokumentaciji, saj je bilo 57 vlog popolnih. Zato je pravilno mnenje sodishcha prve stopnje, da tozhecha stranka navaja le sum, da razpisna dokumentacija ni bila vsem dostopna, kar pa je kot dokazni standard premalo, da bi sodishche ugotovilo nezakonitost izpodbijanega sklepa tozhene stranke na glavni obravnavi, che tozhecha stranka v potrditev suma ne ponudi nobenega tehtnega dokaza, katerega izvedba na glavni obravnavi bi lahko pripeljala do drugachne odlochitve.

12.  Po presoji Vrhovnega sodishcha je sodishche prve stopnje odgovorilo na vse pravno pomembne tozhbene ugovore ter se do njih opredelilo. Zato bistvena krshitev dolochb postopka v upravnem sporu ni podana.

13.  Glede na navedeno je Vrhovno sodishche revizijo zavrnilo kot neutemeljeno na podlagi 92. chlena ZUS-l.

 

 

Ljubljana, 10. september 2009

 

Predsednica senata:

Martina Lippai, l.r.

 

 

 

 vrochena: 24. septembra 2009

 

 

DOKUMENTI (tozhbe, pritozhbe, sodbe): 

1 Dokument: TOZHBA na Upravno sodishche RS, Enota Ljubljana, 12. aprila 2003

2 Vloga Uradu Varuha chlovekovih pravic RS, 26. novembra 2003; dopolnitev vloge, 12. maja 2004

3 Odgovor Varuha chlovekovih pravic RS, sht.: 5.8 - 82 / 2003 - 7 - UR, 23. junija 2004

4 Nadzorstvena pritozhba Ministrstvo za pravosodje RS - ministru Lovru Shturmu, 18. junija 2005

5 Zaprosilo za porochilo Ministrstva za pravosodje RS, sht.: 712-482/05, 29. avgusta 2005

6 Porochilo Upravnega sodishcha RS, Opr. sht.: Su 020400/2005-20, 6. septembra 2005

7 SODBA Upravnega sodishcha RS, U 693/2003-14, 28. decembra 2005

8 PRITOZHBA** na Upravno sodishche RS, Opr. sht.: U 693/2003-14, 9. januarja 2006

10 Obvestilo VS RS o varstvu pravice do sojenja - predsednik Franc Testen, 4. marca 2009

11 Sodba VS RS, 13. septembra 2009

 

 

Opomba urednika k Sodbi VS RS

 

 

 

 

 

 

Pogum Revije SRP 2003/3

Dokument:

Sodba

 

 

       U 693/2003-23 (25?)

 

 

X Ips 178/2006

 

 

 

 

SODBA

 

 

V IMENU LJUDSTVA

 

 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije v senatu, ki so ga sestavljali vrhovna sodnica in sodnika Martina Lippai kot predsednica ter Vasilij Polič in mag. Gorazd Kobler kot člana,

ob sodelovanju dodeljene okrožne sodnice Sabine Višnjevec kot zapisnikarice,

v upravnem sporu tožeče stranke: REVIJA SRP, Pražakova 13, Ljubljana, ki jo zastopa Rajko Šuštaršič, zoper toženo stranko: MINISTRSTVO ZA KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE, Ljubljana,

zaradi izbora javnih kulturnih programov,

o reviziji tožeče stranke po drugem odstavku 107. člena Zakona o upravnem sporu -ZUS-I (Ur. 1. RS, št. 105/2006) zoper sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani U 693/2003-14 z dne 28. 12. 2005,

na seji 10. septembra 2009

 

 

 

RAZSODILO:

 

Revizija se zavrne.

OBRAZLOŽITEV:

 

1.     Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUS zavrnilo tožbo tožeče stranke zoper sklep tožene stranke, Št. 403-50/2003-26 z dne 18. 4. 2003 (pravilno 18. 3. 2003). Z navedenim sklepom je tožena stranka na podlagi določbe 117. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK (LJr. 1. RS, št. 96/2002) in določbe 15. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. 1. RS, št. 6/2003) v zadevi javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju založništva, ki jih bo v letu 2003 financirala Slovenija iz proračuna za kulturo (Ur. 1. RS, št. 11/2003) odločila, da se vloga tožeče stranke, ki je označena pod zaporedno št. 46, zavrže kot nepopolna. 

2.     V obrazložitvi izpodbijane sodbe sodišče prve stopnje citira določbe 100., 106., tretjega odstavka 114., prvega odstavka 116. in petega odstavka 117. člena ZUJIK. Sklicuje se tudi na 13. in 14. 1. točko Javnega razpisa (Ur. 1. RS, št. 11/2003) ter pritrjuje odločilnim razlogom tožene stranke. Po njegovi presoji zaradi opustitve posebne navedbe v javnem razpisu, da je treba vlogo dati na obrazcu, ki je v razpisni dokumentaciji, sklep ni nezakonit. Dejstvo, da je bilo zavrženih 51 vlog zaradi manjkajočega predmetnega obrazca, ne dokazuje, da je bila napaka v razpisni dokumentaciji, saj je bilo 57 vlog popolnih. Tožeča stranka torej v tožbi navaja le sum, da razpisna dokumentacija ni bila vsem dostopna, stopnja suma pa je po mnenju sodišča prve stopnje kot dokazni standard premalo, da bi sodišče ugotovilo nezakonitost izpodbijanega sklepa tožene stranke na glavni obravnavi, če tožeča stranka v potrditev suma ne ponudi nobenega tehtnega dokaza, katerega izvedba na glavni obravnavi bi lahko pripeljala do drugačne odločitve.

3.     Tožeča stranka vlaga revizijo (prej pritožbo), v kateri ponavlja tožbene navedbe. Meni, da obrazec: ,,finančni načrt - rekapitulacija za leto 2003" ni bil v tem besedilu naveden niti kot priloga javnega razpisa, ampak naj bi mu bil zgolj dejansko priložen, o čemer v samem besedilu razpisa ni nobenega dokaza. Meni, da bi bilo nesmiselno morebitno dokazovanje: ex post facto, še zlasti, če bi to tožena stranka zahtevala od nje. Meni, da je tožena stranka njeno vlogo na javni razpis zavrgla neutemeljeno in je njeno ravnanje zato protizakonito. Sodišče prve stopnje ni ugotovilo evidentne kršitve razpisne zakonodaje s strani tožene stranke, namreč, da je bil razpis tožene stranke zavajajoč ali prirejen le za nekatere prijavitelje, sklep o zavrženju njene vloge pa nezakonit. Meni tudi, da je odločitev sodišča prve stopnje, da se tožba zavrne, pomanjkljivo in kontradiktorno obrazložena ter nezadostno utemeljena. Ta odločitev torej podpira neenakopravno obravnavo zavodov, ki so pravne osebe zasebnega prava, v primerjavi z javnimi zavodi in je v nasprotju z določbo 14. Ustave Republike Slovenije, čeprav se nanjo izrecno sklicuje.

4.    Tožena stranka in Državno pravobranilstvo Republike Slovenije kot zastopnik javnega interesa na revizijo (prej pritožbo) nista odgovorila.

5.      Revizija ni utemeljena.

6.     S 1. 1. 2007 je začel veljati ZUS-1, ki je v prvem odstavku 107. člena določil, da Vrhovno sodišče o vseh že vloženih zadevah odloča po ZUS-1, v drugem odstavku 107. člena pa, da se zadeve, v katerih je bila vložena pritožba pred uveljavitvijo ZUS-1, obravnavajo kot pritožbe po ZUS-1, če izpolnjujejo pogoje za pritožbo po določbah ZUS-1, v primerih, ko je pravnomočna sodba pogoj za izvršitev upravnega akta, ter v primerih, ko je pritožba izrecno dovoljena na podlagi posebnega zakona. V drugih primerih se vložene pritožbe, ki jih je vložila upravičena oseba in so pravočasne ter dovoljene po določbah ZUS-1, obravnavajo kot pravočasne in dovoljene revizije, prvostopenjske sodbe pa postanejo pravnomočne. Glede na te določbe se v obravnavanem primeru vložena pritožba šteje kot pravočasna in dovoljena revizija po ZUS-1, sodba prve stopnje pa je postala pravnomočna s 1. 1. 2007.

7.     Revizija je izredno pravno sredstvo zoper pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje (83. člen ZUS-1). Po določbi prvega odstavka 85. člena ZUS-1 se lahko revizija vloži zaradi bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu iz drugega in tretjega odstavka 75. člena ZUS-1, ter zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (drugi odstavek 85. člena ZUS-1). Revizijsko sodišče izpodbijano sodbo preizkusi le v delu, ki se z revizijo izpodbija, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, po uradni dolžnosti pa pazi na pravilno uporabo materialnega prava (86. člen ZUS-1). V tem okviru je potekal revizijsko preizkus v obravnavani zadevi.

8.     V obravnavani zadevi je predmet spora sklep tožene stranke, da se vloga tožeče stranke, kot prijava na javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju založništva, ki je označena pod zaporedno št. 46, zavrže kot nepopolna, ker ni bila vložena na obrazcu, določenem v javnem razpisu.

9.     Čeprav se po določbi 100. člena ZUJIK za javni razpis in javni poziv smiselno upoštevajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), kolikor niso vprašanja postopkov javnega razpisa in javnega poziva v ZUJIK drugače urejena, v tem primeru ni bilo treba uporabiti določbe ZUP (66. in 67. člen) o nepopolnih vlogah. V prvem odstavku 116. člena ZUJIK je namreč glede na ZUP posebna določba, da lahko stranka vlogo dopolnjuje oziroma spreminja- do preteka razpisnega roka. V ZUJIK ni določeno, da mora organ stranko pozvati na dopolnitev vloge. Določba petega odstavka 117. člena ZUJIK določa, da se nepopolna vloga zavrže. Zakonodajalec pa je dal ministru za kulturo zakonsko pooblastilo za podrobnejšo ureditev načina dela ministrstva v zvezi s postopkom izbire kulturnih programov in projektov, ki se financirajo, in sicer v določbi 106. člena ZUJIK. Na tej podlagi tretji odstavek 15. člena navedenega pravilnika (Ur. I. RS, Št. 6/2003) določa, da je vloga popolna, če vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo razpisa.

10.  Sodišče prve stopnje je po mnenju revizijskega sodišča pravilno štelo za pravno relevantno vprašanje za rešitev tega upravnega spora, ali je bil manjkajoči obrazec sestavina razpisa in če je to sestavino terjalo besedilo javnega razpisa. Kar zadeva obveščenost tožnika o manjkajoči sestavini vloge za razpis, je pravilno štelo za relevantno določbo 114. člena ZUJIK, ki določa, da mora besedilo objave javnega razpisa vsebovati pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci (četrta alinea prvega odstavka), vsebino vlog (drugi del osme alinee prvega odstavka), navedbo uslužbencev, ki so pristojni za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom (deveta alinea prvega odstavka), informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago (deseta alinea prvega odstavka). Določba tretjega odstavka 114. člena ZUJIK pa določa, da vsebino razpisne dokumentacije posebej določa besedilo javnega razpisa. Besedilo javnega razpisa je bilo objavljeno v Ur. 1. RS, Št. 11/2003. Sodišče prve stopnje je po mnenju revizijskega sodišča pravilno ugotovilo, da besedilo javnega razpisa sicer konkretno ne navaja, katere sestavine obsega celotna razpisna dokumentacija. Vendar pa je v 13. točki javnega razpisa navedeno, da razpisna dokumentacija obsega, poleg treh drugih elementov, tudi prijavne obrazce za posamezno razpisno področje po programskih sklopih. V javnem razpisu tudi ni bilo izrecno navedeno, da je obvezna sestavina dokumentacije: ,,finančni načrt - rekapitulacija za leto 2003", ampak je tožena stranka v javnem razpisu ponudnike napotila na prijavne obrazce (v upravnih spisih je med razpisno dokumentacijo priložen tudi ta obrazec). V javnem razpisu pa je bilo tudi navedeno, da lahko razpisno dokumentacijo predlagatelji dvignejo v vložišču tožene stranke ali na njeni spletni strani in da je tožena stranka dolžna na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. V točki 14. 1. javnega razpisa pa je bilo navedeno, da mora biti vloga izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih. Ker torej tožeča stranka navedenega obrazca ni poslala toženi stranki do izteka roka razpisa (3. 3. 2003), je tožena stranka njeno vlogo upravičeno zavrgla kot nepopolno (peti odstavek 117. člena ZUJIK).

11. Tudi po mnenju revizijskega sodišča tožeča stranka v reviziji (prej pritožbi) za svoj dvom ne ponuja nobenega konkretnega dokaza. Dejstvo, da je bilo zavrženih 51 vlog zaradi manjkajočega predmetnega obrazca, tudi po mnenju revizijskega sodišča ne dokazuje, da je bila napaka v razpisni dokumentaciji, saj je bilo 57 vlog popolnih. Zato je pravilno mnenje sodišča prve stopnje, da tožeča stranka navaja le sum, da razpisna dokumentacija ni bila vsem dostopna, kar pa je kot dokazni standard premalo, da bi sodišče ugotovilo nezakonitost izpodbijanega sklepa tožene stranke na glavni obravnavi, če tožeča stranka v potrditev suma ne ponudi nobenega tehtnega dokaza, katerega izvedba na glavni obravnavi bi lahko pripeljala do drugačne odločitve.

12.  Po presoji Vrhovnega sodišča je sodišče prve stopnje odgovorilo na vse pravno pomembne tožbene ugovore ter se do njih opredelilo. Zato bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu ni podana.

13.  Glede na navedeno je Vrhovno sodišče revizijo zavrnilo kot neutemeljeno na podlagi 92. člena ZUS-l.

 

 

Ljubljana, 10. september 2009

 

Predsednica senata:

Martina Lippai, l.r.

  vročena: 24. septembra 2009

 

 

DOKUMENTI (tožbe, pritožbe, sodbe):

1 Dokument: TOŽBA na Upravno sodišče RS, Enota Ljubljana,, 12. aprila 2003

2 Vloga Uradu Varuha človekovih pravic RS, 26. novembra 2003; dopolnitev vloge, 12. maja 2004

3 Odgovor Varuha človekovih pravic RS, št.: 5.8 - 82 / 2003 - 7 - UR, 23. junija 2004

4 Nadzorstvena pritožba Ministrstvo za pravosodje RS - ministru Lovru Šturmu, 18. junija 2005

5 Zaprosilo za poročilo Ministrstva za pravosodje RS, št.: 712-482/05, 29. avgusta 2005

6 Poročilo Upravnega sodišča RS, Opr. št.: Su 020400/2005-20, 6. septembra 2005

7 SODBA Upravnega sodišča RS, U 693/2003-14, 28. decembra 2005

8 PRITOŽBA** na Upravno sodišče RS, Opr. št.: U 693/2003-14, 9. januarja 2006

10 Obvestilo VS RS o varstvu pravice do sojenja - predsednik Franc Testen, 4. marca 2009

11 Sodba VS RS, 13. septembra 2009

 

 

 

Opomba urednika k Sodbi VS RS