Revija SRP 9/10

Zharko Petan
Dokument 2
Ljubljana, Kolodvorska 2
Ljubljana, 26.05.1995
Radiotelevizija Slovenija
Svetu RTV Slovenija

 

SKLEPI

 
sprejeti na sestanku vodstva RTV z dne 26.5.1995 v zvezi z zavrnitvijo predloga za dvig narochnine
 
 
PRISOTNI: Zharko Petan, Miran Hvala, Darja Podlogar, Janez Lombergar, Andrej Rot, Peter Mori, Boris Bergant, Leopold Gregorach, Janez Chadezh, Jozhe Shrot.

Takoj je potrebno na vlado ponovno vlozhiti novo vlogo za dvig RTV narochnine ter jo opremiti s postavkami, ki v prvi vlogi she niso bile jasne ter opozoriti na posledice, ki so nastopile ob zavrnitvi predloga ter o nashih, zhe sprejetih ukrepih.

1. Potrebno je obvestiti Svet RTV in Nadzorni odbor RTV o sklepu vlade RS glede zavrnitve predloga za dvig RTV narochnine ter se dogovoriti za sklic naslednje redne ali izredne seje Sveta na to temo.

2. Med predlogi varchevalnih ukrepov za sanacijo stanja, ki je nastala* ob zavrnjenem predlogu za dvig narochnine, je bilo opozorjeno na tiste, ki dejansko znizhujejo stroshke poslovanja in na ukrepe, ki so psiholoshkega znachaja ter vplivajo na zavest ljudi ter da je najbolj uchinkovita uporaba obeh variant.

3. PLACHE - Placha za mesec maj 1995 se zmanjsha za 5%, che pa bo prishlo do zakonskih sprememb, se vishina plache regulira z zakonom.

4. REGRES - Ustavi se drugi del izplachila regresa za leto 1995.

5. HONORARJI - Masa zunanjih honorarjev se zmanjsha za 10%, masa notranjih honorarjev pa za 30%. Omeji naj se honorarne zaposlitve zunanjih sodelavcev ter se naloge v okviru mozhnosti prenesejo na delavce RTV Slovenija. Potrebno je natanchno dolochiti pravila za dolochitev vishine honorarjev za delavce RTV Slovenija.

6. SATELIT - V zvezi s projektom Satelit se ustavijo vse organizacijske in tehnichne dejavnosti, ki so vezane na stroshke.

7.PROGRAM - Uvesti je potrebno zmanjshanje fizichnega obsega programa na vseh podrochjih, tudi manjshinskem in regionalnem. Potrebno je preveriti in po mozhnosti zmanjshati projekte, ki so planirani za jesen.

8. MATERIALNI STROShKI - za 10% se skushajo zmanjshati vse postavke. S tem se zmanjsha tudi plan potovanj za 10%. Glede "Dukesovega projekta" se ponovno zahteva sofinanciranje, obljubljeno s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo. V najslabshi varianti je predlagan celo izstop iz Slovenske znanstvene fondacije.

9. ZMANJShEVANJE MREZh - RTV Slovenija vzdrzhuje tudi oddajnishke mrezhe, katere niso v nashi zakonski regulativi. Na to je potrebno opozoriti tudi javnost na tiskovni konferenci. V tem trenutku pochakamo na pismo Sveta za radiodifuzijo, ki se nanasha na to temo. Che kakshen oddajnik ugasne, se ga ne popravlja, dokler se za to ne zagotovi sredstev. Tu gre za

hrvashko mrezho, mrezho v Kopru ter lokalne oddajnike.

10. ZAPOSLOVANJE - Do konca leta 1995 je potrebno zmanjshati shtevilo delavcev za 5%.

 

Vsi sprejeti sklepi zachnejo veljati TAKOJ - 26.5.1995. Chlani vodstva naj po svojih mocheh skushajo vplivati na ustrezne organe glede odobritve predloga za dvig RTV narochnine.

Vsak naj si na svojem podrochju prizadeva za zmanjshanje stroshkov poslovanja, nadzor pa bo vrshila tudi finachna sluzhba.

O sklepih sestanka bodo Koordinacijo sindikatov obvestili Miran Hvala, Darja Podlogar in Marjan Kralj v prihodnjem tednu.

 

Generalni direktor RTV Slovenija: Zharko Petan

Zapisala: Darja Slokan

________
Opomba urednishtva: Dokument je tako pomemben za Revijo SRP in KP, da ga nikakor ne moremo neobjaviti. V prihodnji shtevilki SRP-a pa boste lako prebrali, kako ga je mogoche razlozhiti v okviru Projekta SRP (strukturalno vrednotne analize). * Zgolj zaradi vzbujanja vashe bralske radovednosti vam lahko (kljub velikemu tveganju) zaupam, da je to tudi sicer na mediju RTVS trenutni problem sht. 1., dodobra je vzburil institucijo, aktualiziral spechi konflikt med managementom in sindikati, (delodajalci in delojemalci); in she to, da shtevilo deset (sklepov) v institucijah ni sluchajno shtevilo, v neformalni (hodnishki) komunikaciji mu pravijo "Njegovih" deset zapovedi.