Revija SRP 89/90

Dokumenti

Dokument 1

Revija SRP

Rajko Shushtarshich

 

 

SODNO OZHIGOSANA USTVARJALNOST

(primer Iva Anticha je sodno zakljuchen)

KAJ SE DOGAJA?

/shesto nadaljevanje/

 

Dolgujem(o) she porochilo o razpletu zadeve Vasko Simoniti zoper Iva Anticha. Po prichakovanju je Vishje delovno in socialno sodishche RS s pravnomochno sodbo Psp 243/2008, z dne 26. nov. 2008,1 zavrnilo pritozhbo Iva A. Razsodbo sodishcha – sodbo v imenu ljudstva je treba sposhtovati, ni kaj, pa tudi che je krivichna, kaj potem?

Z razsodbo instanchnega sodishcha je Ivo Antich, pesnik, pisatelj, esejist, publicist, lektor ..., tudi sourednik Revije SRP idr. (vse po sitemskem izrazoslovju), dve leti pred upokojitvijo (po novem zakonu), brezprizivno ozhigosan. Postal je uradno brezposeln, brez mozhnosti za minimalno spodobno prezhivljanje. To seveda she ni vse, je tudi uradno ozhigosan kot sistemu odvechna oseba (»pridanich«).

Zadeva je ilustrativna, kazhe nam, kako se v praksi zagotavlja ustavno zagotovljena svoboda umetnishkega ustvarjanja, in pa kaj in kako se godi individuumu, ki se ne udinja sistemu. »Kaj se dogaja (namrech z Revijo SRP in z njenimi sodelavci ter na drugi strani z institucijami sistema, ki so jo zavrgle)?« (Glej tudi moje pismo Vasku Simonitiju: KAJ SE DOGAJA? /chetrto nadaljevanje/ Zadeva: MzK RS – Vasko Simoniti zoper Iva Anticha,  13.4.2006, Revija SRP 79/80, junij 2007.)

Vendar Ivo A. ob vsem tem trajanju »procesa«, in po njem, she kar dela, ustvarjalno in nadpovprechno veliko. Za nas je she vedno ustvarjalno inovativen in nepogreshljiv. Njegova bibliografija she kar raste, obsega nove in nove stvaritve: zbirke pesmi, knjige, eseje, kritichne zapise idr. (Glej vsaj tisto, kar je dostopno »z enim klikom« na svetovnem spletu pod imenom Ivo Antich od dne 13.4. 2006 ali neposredno na http://www.revijasrp.si/knrevsrp/avtkaz/A.htm.)

Tu nekaj mochno strizhe. Individuum je sankcioniran za ravnanje, ker odstopa s svojo individualnostjo – svojskostjo, táko, ki je sistem ne tolerira ali vsaj normativno ne sprejema, cheprav je njegovo ravnanje etichno zgledno in je nad normami sistema. Nasprotno pa ravnanju sistema she vedno gre oznaka, kot jo je npr. dal Dane Zajc ravnanju MzK, namrech, da je »birokratsko in zahrbtno« (Delo, 8.9.1994). Zakaj pa je ravnanje individuuma etichno zgledno, bo razvidno v nadaljevanju. Nekdo torej nima prav, se grdo moti, bodisi da so to protagonisti sistema bodisi mi – induviduum(i). Bodisi mi nesramno izkorishchamo dobrotine sistema bodisi sistem (nasprotni protagonisti – udelezheni v zadevi – v udobnih vlogah sistema) topoumno obravnava(jo) prizadetega individuuma. Kdo bi dejal, da tu ni dileme; vsi ti zastopniki sistema, od predsednika komisije za dodeljevanje statusa vrhunskih umetnikov Toma Virka do kopice uradnikov na MzK in samega ministra Vaska Simonitija, pa uglednih pravobranilcev in sodnikov, se vendar ne morejo motiti. Opravljajo nadvse chastivredno delo. Pri sankcioniranju sistemu neprilagojenih osebkov so nezmotljivi. Gledano s strani prizadetih, pa zadeva le ni tako chista, tudi za Daneta Zajca ni bila. Takole na kratko: potrebe odlichnih – drzhavno priznanih in chashchenih umetnikov, tistih, ki imajo v dejavnosti kulture in umetnosti zhe relativno veliko, so narasle, rabijo she vech – na rachun tistih, ki se otepajo s prezhivetjem. Nekam znana zgodba, mar ne?

Tozhnik  – individuum Ivo Antich – bi lahko nadalje uveljavljal svoj prav, na sistemsko sprejemljiv in obichajen nachin2 (npr. z razpravo v stanovskih drushtvih, institucijah civilne druzhbe ipd., skratka, se organiziral s somishljeniki oz. prek njih uveljavljal svoj pravni interes).

Samo tega ne, bi dejal, zhe tako je shlo – po nashem mnenju – veliko truda v nich, drzhimo se raje svojega dela, to je nadaljnjega izdajanja revije in knjig (Revije SRP in Edicije Pogum). Sodba je z vidika veljavnega normativnega sistema gotovo neoporechna, le da ni, kot sem zhe dejal, moralna in pravichna. Temeljni problem sodstva pa je ta, da se le-to utemeljuje na eni sami vrednoti, in ta je pravichnost. Drugache recheno, temeljna vrednota sodstva naj bi bila pravichnost, na njej je sodstvo utemeljeno, brez nje je sodstvo brez orientacije, podvrzheno heteronomnim vplivom raznoraznih interesov, normativni hipertrofiji in nekonsistentnosti.

Individuumov problem pa je ta, da je obchechloveshka vrednota pravichnost neposredno dejstvo zavesti, kot taka je intuitivno dojemljiva ter nekaj povsem drugega kot institucionalizirana pravichnost. Ja, to je njegov problem, bodo dejali sistemski vlogoslovci.

Samo she to:

Razplet pa je bil torej prichakovan. Tozhnik je uveljavljal pravice, dolochene z ZUJIK – Zakonom o uresnichevanju javnega interesa za kulturo. (Glej: Rajko Shushtarshich, Za zgodovinski spomin: Obeti slovenski kulturi /Javni interes v kulturi/, Revija SRP 53/54, 2003.)

Javni interes v kulturi (beri drzhavni interes v kulturi, ali pa: prevladujochi interes v drzhavni kulturi) je uresnichevanje treh kulturnopolitichnih nachel:

– ta so: kvaliteta, raznovrstnost, dostopnost

– "del zalozhnishva, ki je skladen z javnim (tj. dzhavnim) interesom v kulturi, predstavlja najkvalitetnejsho in najzahtevnejsho produkcijo znotraj dejavnosti in prav ta del najbolj transparentno razkriva ustvarjalno in duhovno potenco naroda." Vsaka druga ustvarjalnost je odvech, sistem je ne potrebuje (op. moja).

Potem bi bilo nemara – she bolj kot razpravljanje – uchinkovito kar udinjanje. »Udinjamo naj se torej: che ne politiki (strankam in politichnim mogochnezhem), pa gospodarstvu (trzhishchu in/ ali sponzorjem), che pa she tega ne zmoremo, she huje, che nochemo, potem nam tudi sam bog ne bo pomagal.« (mishljeno cerkev).3 »Nikar: Revija SRP ima svojsko vizijo. Doslej se je izkazala za daljnovidnejsho, predvsem pa fleksibilnejsho od vizije vsakokratne kulturno-politichne elite.« (mishljeno elite na oblasti). To pomeni, da je vsak sodelavec svojski individuum.

Zakljuchek :

Pa vendar ni bilo nemogoche, da bi se zadeva konchala drugache, kot je bilo to mogoche predvideti. Lahko bi se namrech zgodil manjshi chudezh, da bi samo eden od nasprotnih protagonistov odlochil, presodil zadevo z vidika obchechloveshkih vrednot namesto sistemskih. A chisto brez udinjanja móchi to ne bi bilo mogoche.

Morda she pojasnilo iz:  Pogum(a) Revije SRP 2003/3, Rajko Shushtarshich, O nemozhnosti komunikacije ali Tri razlage o ozhivljanju in mrtvichenju neke revije. »Individuum bo vztrajal na neposredni komunikaciji individuuma z individuumom, na neposredni komunikaciji dejstev zavesti – vrednot, oni prvi pa na mochi razsojanja in obvladovanja, ki izhaja iz hierarhije mochi, iz interesov mochi in v konchni konsekvenci tiste mochi, ki stvarnost konstruira po sebi, po svoji mochi.« Je potemtakem diskurz s sodnimi mlini smiseln? Tu in tam se najde kdo, ki meni, da je.

 

 

________

Iz obrazlozhitve sodbe:

1 »Tozhnik ni dokazal, da je kot umetnishki ustvarjalec in samozaposlen v kulturi prizadet v svojih pravicah ali pravnih koristih zaradi nezakonitega dokonchnega upravnega akta. Izpodbijani dokonchni upravni akt Ministrstva za kulturo ter sodba sodishcha prve stopnje sta pravilna in zakonita, sodishche druge stopnje je zato na podlagi 353. chlena ZPP neutemeljeno pritozhbo zavrnilo.«

2 »Neprimernost dolochenih kriterijev, njihovo spremembo ali razshiritev je mogoche uveljavljati v drugih postopkih, s predlogi pri izvrshilnih organih oz. s stokovno razpravo v interesnih zdruzhenjih ustvarjalcev v kulturi.«

 

3 Predominantni (prevech prevladujuchi podsistemi), tako v sedanjem sistemu kot skozi vso chlovekovo civilizacijo, so trije: ekonomski, politichni, religijski: Ti nam kroje zavest, nam  posredujejo svoja dejstva – svoje vrednote. A to so s propagando posredovana dejstva zavesti, z razliko od obchih vrednot, ki so neposredna dejstva nashe zavesti. (Op.: R.Sh.)

 

 

 

________

Predhodni dokumenti:

Odlochba MzK – Vasko Simoniti, Revija SRP75/76, 2006

Pritozhba – Ivan Antich, Revija SRP75/76, 2006  

Ivo A., Odgovor na odgovor na tozhbo, http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp75/dokum75/31dok75.htm

Sklep Vishjega delovnega in socialnega sodishcha v Ljubljani, http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp79/dokum79/21dok79.htm

R. Sh., Kaj se dogaja /chetrto nadaljevanje/ MzK RS – Vasko Simoniti zoper Iva AntichaRevija SRP79/80, 2007

R. Sh., Kaj se dogaja /peto nadaljevanje/Neodvisni mediji – Odprto pismo Janezu JanshiRevija SRP81/82, 2007

Opomnja sistemu: She o neodvisnih medijih, Revija SRP85/86, 2008  

Odgovor Direktorata za medije pri MzK RS /Opomba urednika k pismu/, Revija SRP85/86, 2008

Sklep Vishjega delovnega in socialnega sodishcha v Ljubljani II, 26. nov. 2008, http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp89/dokum89/11dok89.htm