Revija SRP 79/80
Dokumenti
Dokument
PRITOZHBA

Ps 1689/2007

VISHJE DELOVNO IN SOCIALNO SODISHCHE
Dunajska cesta 22, Ljubljana

                                                                                                                

Zadeva: Pritozhba zoper SODBO (v imenu ljudstva) Delovnega in socialnega sodishcha v Ljubljani z dne 5. 2. 2008, s katero je bil zavrnjen tozhbeni zahtevek tozhnika.

 

Tozhnik: Ivan Antich, Karlovshka 22, Ljubljana
Tozhenec: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana

 

Obrazlozhitev:

Podpisani Ivan Antich zavracham zadevno Sodbo kot zame nesprejemljivo, ker je, podobno kot zadevna predhodna odlochba Ministrstva za kulturo (MzK), akt pravnega formalizma, ki se ne meni, cheprav ima v lastnem naslovu oznako »socialno«, za realno socialno ozadje in za realne socialne posledice pravnih odlochitev za prizadeto stranko. Te posledice pa so take, kot sem jih predstavil zhe v pritozhbi zoper odlochbo MzK, s katero mi je bila odvzeta pravica do prorachunskega plachila obveznega zavarovanja: kulturnemu delavcu je pri 60-ih letih in po 40-ih letih dela na razlichnih podrochjih kulture, predvsem pa kot pesniku, birokratsko brezobzirno odvzeta minimalna socialna zashchita in kot posledichno dejstvo izbrisan osnovni status (t. i. samozaposlenega v kulturi), formalno na podlagi ocene njegovega pesnishkega (triletnega, zgolj knjizhno objavljenega) dela s strani od MzK dolochene strokovne komisije, pri tem pa je ostalo njegovo delo nevredno vsake omembe (bibliografija z deli na internetu pod »Ivo Antich«). Temeljni izhodishchi za oceno, ki jo poda ta komisija, sta nebulozna kriterija »vrhunskost« in »odmevnost« (v domachi in tuji javnosti).

Problematichnost kriterija »vrhunskost«: MzK zahteva vrhunske avtorske dosezhke, hkrati pa mora ustvarjalec imeti dohodke pod dolochenim cenzusom, tj. take, da »mu njegov dohodkovni polozhaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo« (cit. po zadevni odlochbi MzK). Izrecno se torej zahteva vrhunska ustvarjalnost v nenormalnih dohodkovnih razmerah. V sodobni slovenski literaturi je avtorjev, ki bi jim (z dolocheno toleranco) ustrezala oznaka vrhunskosti, le peshchica, vsi pa so tako ali drugache solidno preskrbljeni, zato so zadevni kriteriji za minimalno socialno omogochenost zanje brezpredmetni. Ker je tistih, ki jim je zadevna strokovna komisija vendarle priznala »vrhunskost v nenormalnih pogojih«, vsekakor vech kot le peshchica, je to dodatna afektiranost zadevnega kriterija.

Problematichnost kriterija »odmevnost«: V Sloveniji letno (kolikor je taki izrazito »netrzhni robi« izid sploh omogochen) izide okrog dvesto pesnishkih zbirk, vechina teh niti ni prebrana s strani vechjega shtevila bralcev doma, kaj shele v tujini, kolikor toliko solidne objavljene recenzije pa jih dozhivi le peshchica (v glavnem po logiki prijateljstva in interesnega znanstva). Po svoje funkcionalne so pach lahko tudi pesnishke knjige brez sprotno dokumentirane »odmevnosti« (dovolj primerov iz literarne zgodovine).

Problematichnost segmentacije: Propozicije MzK zahtevajo izrecno (samo)opredelitev »samozaposlenega v kulturi« za dolochen ustvarjalni segment, kar je zlasti v primeru pesnishtva obchutna formalizacijska zozhitev ustvarjalnega profila, ker praktichno nihche ni ter ne more biti le pesnik; kakrshna koli »dodatna dejavnost« se v interesu te zozhitve preprosto prezre. Ochitna segmentacija je tudi kriterij triletja.

 

V skladu z zgoraj navedenim ne odstopam od nobenega stavka v predhodni pritozhbi zoper MzK, ter od naslovnega vishjega sodishcha prichakujem manj formalistichno in bolj socialnopravichno revizijo Sodbe Del. in soc. sodishcha.

 

Ljubljana, 10. 3. 2008

 

Ivan Antich

 

 

__________
* Pritozhbi Ivana Anticha na Vishje delovno in socialno sodishche v Ljubljani je sestavni del elektronske knjige Zhigosana ustvarjalnost v ediciji Pogum Revije SRP. (Op ur.)
________
Predhodni dokumenti:
Odlochba MzK - Vasko Simoniti
Pritozhba - Ivan Antich
Odgovor na odgovor na tozhbo
Sklep Vishjega delovnega in socialnega sodishcha v Ljubljani
 
Nadaljevanje zadeve: (sledi)