Revija SRP 75/76
Dokumenti
Dokument 2
ODLOCHBA MzK

 

 

 
k,u,l,t, u,r, a
republika slovenija
ministrstvo za kulturo
maistrova ulica 10
1000 Ljubljana
Shtevilka: 133-371/99/44
Datum: 13.4.2006
t: 01 369 5900
f: 01 369 5901
e:gp.mk@gov.si
www.kultura.gov.si
Minister, pristojen za kulturo izdaja na podlagi 87. chlena Zakona o uresnichevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, sht. 96/02) in 2. odstavka 15. chlena Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, sht. 9/04) v upravni zadevi Ivana Anticha, rojenega 7. 6. 1948 v Ljubljani, s stalnim prebivalishchem v Ljubljani, Karlovshka cesta 22, v zadevi pravice do plachila prispevkov za socialno zavarovanje iz drzhavnega prorachuna, naslednjo
 
odlochbo
Ivan Antich ne pridobi pravice do plachila prispevkov iz drzhavnega prorachuna za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje, obrachunanih od najnizhje pokojninske osnove od 15. 4. 2006 dalje.
 
Obrazlozhitev:
 
V izreku imenovani kot samozaposleni v kulturi za opravljanje samostojno specializiranega poklica pesnika pod zaporedno shtevilko 790, je pri ministrstvu, pristojnem za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo), dne 23. 2. 2006 zaprosil za pridobitev pravice do plachila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje od najnizhje pokojninske osnove iz drzhavnega prorachuna ( v nadaljevanju: pravica do plachila prispevkov za socialno zavarovanje).
 
Vlogi se ne ugodi.
 
V skladu s prvim in drugim odstavkom 9. chlena Uredbe o samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju Uredba) lahko kdor je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi zaprosi za pridobitev pravice do plachila prispevkov za socialno zavarovanje, che njegovo delo pomeni izjemen kulturni prispevek ali pa opravlja poklic, ki ga je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati (deficitarni poklic) in mu njegov dohodkovni polozhaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo (v nadaljnjem besedilu: dohodkovni cenzus).
Na podlagi drugega odstavka 15. chlena Uredbe v povezavi s 6. chlenom le-te, o zahtevi za priznanje pravice do plachila prispevkov odlochi minister, pristojen za kulturo in sicer po posvetovanju s strokovno komisijo iz 20. chlena Zakona o uresnichevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju ZUJIK) in Kulturnishko zbornico Slovenije.
Strokovna komisija je na seji dne 28. 3. 2006 pregledala vlogo predlagatelja in menila, da njegovo delo ne predstavlja izjemnega kulturnega prispevka v obdobju zadnjih treh let. Vlogo in dopolnitev vloge z dne 30. 3. 2006 je strokovna komisija na seji dne 11.4. 2006 ponovno pregledala in menila, da ne prinasha novih dejstev, ki bi vplivala na zhe sprejeto - negativno odlochitev.
 
Glede na navedeno predlagatelj ne izpolnjuje pogoja prve alinee 9. chlena uredbe, da njegovo delo pomeni izjemen kulturni prispevek. Skladno s prvim odstavkom 10. chlena uredbe se za izjemen kulturni prispevek shteje predlagateljevo delo, ki je po obsegu in kakovosti v strokovni in shirshi javnosti ovrednoteno kot vrhunsko (drzhavna nagrada na podrochju kulture oziroma nagrada, ki jo podeljujejo primerljiva stanovska drushtva, primerljiva mednarodna nagrada ali priznanje, dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi, odmevnost v domachi in mednarodni javnosti,...).
 
Drushtvo slovenskih pisateljev je v predpisanem roku 15 dni od dneva, ko ji je bila zahteva priporocheno poslana odgovorilo, da imenovani ni chlan drushtva.
Minister, pristojen za kulturo, je po pregledu spisne dokumentacije in po presoji mnenja komisije ter obvestila Drushtva slovenskih pisateljev menil, da predlagatelj ne izpolnjuje pogojev za priznanje pravice do plachila prispevkov za socialno zavarovanje in je na podlagi vsega navedenega odlochil, kot je razvidno iz izreka te odlochbe.
 
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odlochbo stranka nima pravice do pritozhbe po redni upravni poti. Stranka lahko na podlagi 30. chlena Zakona o delovnih in socialnih sodishchih (Uradni list RS, sht. 19/94, 20/98, 42/02, 63/03 in 2/04) vlozhi tozhbo pri Delovnem in socialnem sodishchu, Resljeva 14, Ljubljana, v 30 dneh od vrochitve te odlochbe.
 
Vloga stranke in odlochba sta oproshcheni plachila takse po 16. tochki 28. chlena Zakona o upravnih taksah (uradno prechishcheno besedilo, ZUT-UPB2; Uradni list RS, sht. 114/05).
Postopek vodila
Irenca Shpelca Fortuna
Svetovalka III.
 
 
 
Odlochbo vrochiti:
1. Ivan Antich, Karlovshka cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Med dokumente zadeve, tu
 
V vednost:
MF, DURS Ljubljana Center, Adamich Lundrovo nabrezhje 2, 1000 Ljubljana
_________
* Opomba ur.: Zaradi dokumentarnosti dokumenta nismo lektorirali.Odlochba je sestavni del elektronske knjige Zhigosana ustvarjalnost v ediciji Pogum Revije SRP. (Op ur.)
 
 
________
Nadaljevanje zadeve:
Pritozhba na odlochbo - Ivan Antich
Odgovor na odgovor na tozhbo
Pritozhba na Vishje DSS v Ljubljani