Revija SRP 73/74
Dokumenti
Dokument 2

UPRAVNO SODISHCHE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Trzhashka 68a
1000 Ljubljana

U 693/2003-14

 

SODBA

V IMENU LJUDSTVA

 

Upravno sodishche Republike Slovenije v Ljubljani je v senatu pod predsedstvom vishje sodnice mag. Darinke Marguch in ob sodelovanju vishjih sodnikov doc. dr. Boshtjana Zalarja in Borivoja Rozmana kot chlanov senata in vishje pravosodne svetovalke Mojce Jerman kot zapisnikarice, v upravnem sporu, ki gaje sprozhila tozhecha stranka Revija SRP, Prazhakova 13, Ljubljana, po zastopniku Rajku Shushtarshichu, proti tozheni stranki Ministrstvu za kulturo RS, Kotnikova 5, Ljubljana, zaradi izbora javnih kulturnih programov, o tozhbi tozheche stranke proti sklepu tozhene stranke sht. 403-50/2003-26 z dne 18. 4. 2003, na nejavni seji dne 28. 12. 2005

o d l o ch i l o:

 

Tozhba se zavrne.
 
Obrazlozhitev:
 

Z izpodbijanim sklepom je tozhena stranka na podlagi dolochila 117. chlena Zakona o uresnichevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, sht. 96/2002) in dolochila 15. chlena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, sht. 6/2003) v zadevi javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na podrochju zalozhnishtva, ki jih bo v letu 2003 financirala Slovenija iz prorachuna za kulturo (Uradni list RS, sht. 11/2003) odlochila, da se vloga tozhnika, ki je oznachena pod zaporedno shtevilko 46, zavrzhe kot nepopolna. V obrazlozhitvi izpodbijanega sklepa je navedeno, da se po 3. odstavku 15. chlena Pravilnika vloga shteje za popolno, che vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo razpisa. Vloga tozhnika bi morala vsebovati "financhni nachrt - rekapitulacijo za leto 2003", pa tega ni vsebovala, zato je tozhena stranka na podlagi navedenega dolochila Pravilnika in 5. odstavka 117. chlena ZUJIPK, vlogo tozhnika zavrgla kot nepopolno.

V tozhbi tozhecha stranka pravi, da zhe iz dejstva, da je bilo zavrzhenih 51 vlog izhaja, da je utemeljitev sklepa nezadostna, neskladna z zahtevano dokumentacijo in da gre za svojevoljno razlago 15. chlena Pravilnika in 117. chlena ZUJIPK. Meni, da tozhena stranka ni dokazala, da je bil obrazec dostopen vsem, s tem ko tozhena stranka trdi, da je bilo 57 vlog popolnih. Pravi, da obstaja sum, da sporni obrazec nekaterim prijaviteljem ni bil dostopen. Predlaga, da sodishche natanchno in nedvoumno preveri ravnanje tozhene stranke in ugotovi krshitve v javnem razpisu. Predlaga, da sodishche na podlagi glavne obravnave odpravi izpodbijani sklep in ga nadomesti z zakonitim sklepom.

V odgovoru na tozhbo se tozhena stranka sklicuje na ZUJIPK (dolochila od 100 do 120, zlasti na 117. chlen), na Pravilnik in na Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, sht. 109/2002). Pravi, da je obrazec "financhni nachrt-rekapitulacija za leto 2003" bistvena sestavina razpisne dokumentacije, ki daje konchno sliko o financhni uravnotezhenosti prijavljenih programov. Brez njega vloge ni mogoche obravnavati, saj financhna izvedljivost programov brez njega ne more biti izkazana. Tozhena stranka pojasnjuje, da to ni bil edini razpis, ampak da tozhena stranka razpisuje tudi pogoje za sofinanciranje kulturnih projektov. Celotna razpisna dokumentacija je bila dosegljiva na spletni strani ministrstva in v vlozhishchu ministrstva, strokovne sluzhbe ministrstva pa so ves chas, ko je bil razpis odprt (od 31. 1. 2003 do 3. 3. 2003) nudile informacije zainteresiranim prijaviteljem. Predstavniki revije SRP se niso v chasu razpisa nikoli z vprashanji obrnili na ministrstvo. Celotna razpisna dokumentacija je arhivirana na ministrstvu, ministrstvo pa jo kot prilogo prilaga odgovoru na tozhbo.V razpisnem gradivu je bila natanchno opredeljena razpisna dokumentacija (v 13. tochki). V 14 tochki razpisnega besedila je natanchno dolocheno, kako je z oddajo in dostavo predlogov in v katerih primerih bodo vloge prijaviteljev izlochene iz nadaljnjega postopka (prepozne, nepopolne ali, che so jih vlozhile neupravichene osebe). Za nepopolno vlogo je izrecno navedeno, da se bo shtela tista celotna vloga ali del vloge, ki ne bo vsebovala vseh sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisna dokumentacija. V tochki 14.1. je tudi navedeno, da morajo biti vloge izpolnjene na ustreznih razpisnih obrazcih.

V odgovoru na odgovor tozhene stranke tozhecha stranka med drugim pravi, da tozhena stranka ni pojasnila nobenega ravnanja ministrstva v spornem programskem razpisu. Zadevo bi bilo vsekakor vredno natanchno in nedvoumno preveriti, saj je shlo za odlochitev, ki je imela znatne in shkodljive posledice v slovenskem zalozhnishtvu. Che obrazec ni bil posredovan vsem na zakonit nachin, potem je sklep nezakonit. Za vajo izpolnjen obrazec "financhni nachrt za leto 2003 - rekapitulacija" pokazhe, da so v njem zahtevani podatki zhe izpolnjeni v drugih prilozhenih obrazcih. Che ta ni bil izrecno naveden, potem je tudi zaradi te pomanjkljivosti v izvedbi razpisa za zalozhnishtvo sklep o zavrzhenju vlog prijaviteljev zaradi domnevno manjkajochega obrazca neutemeljen in nezakonit. Tak obrazec naj bi tozhecha stranka pridobila iz vlozhishcha tozhene stranke in che je obrazec v dopolnilni dokumentaciji identichen tistemu, ki ga je tozhena stranka pridobila v vlozhishchu tozhene stranke, potem je pravno neobvezujoch. Obrazec nima glave Ministrstva za kulturo RS; nadalje temu obrazcu manjkajo polja za datum, podpis odgovorne osebe in zhig prijavitelja, kar so vse neizogibne sestavine obrazcev, kot jih imajo vsi drugi obrazci. Na podlagi prilozhenega dokaznega gradiva tozhecha stranka predlaga sodishchu, da tozhbi ugodi in da zavrzhe sklep.

Zastopnik javnega interesa je prijavil udelezhbo v postopku.

Tozhba ni utemeljena

Upravno sodishche je v zadevah presoje zakonitosti odlochitev o sofinanciranju zasebnih projektov v gospodarstvu na podlagi javnega razpisa, pa tudi v zadevah podeljevanja koncesij na podlagi javnega razpisa, ker gre za specifichen tip upravnega spora, zhe razvilo sodno prakso, na podlagi katere sodishche opravi presojo zakonitosti izpodbijanega akta (sodba v zadevi U 1104/2003 z dne 14 12. 2005). V temelju je ta nachin presoje omenjenih (upravnih) odlochitev uporabljiv tudi za presojo odlochitve o sofinanciranju programov v kulturi ne glede na to, ali gre za zasebno ali javno-pravno kulturno dejavnost. To pomeni, da mora (upravno) odlochanje tudi pri sofinanciranju projektov ali programov v kulturi, kjer gre za chiste financhne subvencije, uposhtevati nachelo enakosti pred zakonom (enakih mozhnosti) ponudnikov (14. chlen Ustave RS, Uradni list RS, sht. 33/91-1, 42/97, 66/2000, 24/2003, 69/2004), da konkurirajo za javna sredstva v zvezi z uresnichevanjem ponudnikove svobodne gospodarske pobude v skladu z javno koristjo (74. chlen Ustave); che pa gre za javne zavode, gre za varstvo enakosti pred zakonom v zvezi z uresnichevanjem ponudnikove sploshne svobode ravnanja (35. chlen Ustave), ali v zvezi z uresnichevanjem svobode znanstvenega in umetnishkega ustvarjanja (59. chlen Ustave). Zaradi tega pomena obravnavane dejavnosti za javni interes in civilne interese strank, ki sodelujejo na javnem razpisu, je presoja zakonitosti dodeljevanja financhnih sredstev glede materialno-pravnih in procesnih vprashanj stroga.

Po drugi strani pa je narava tovrstnega odlochanja v vseh zgoraj navedenih primerih na podlagi javnega razpisa lahko v pretezhni meri strokovno-tehnichna, ekonomsko-politichna, ali pa ima, tako kot v obravnavani zadevi, upravna odlochitev kulturno-politichne implikacije. Pri tovrstnih odlochitvah nosilcev javnih pooblastil pa je sodna presoja zadrzhana v tem smislu, da sodishche pristojnemu organu pushcha dolocheno polje proste presoje, kajti sodishche se ne sme spushchati v presojo ali gre za bolj ali manj kulturno (ekonomsko, socialno) upravicheno oziroma primerno odlochitev. To pomeni, da dejanska vprashanja, to pa so vprashanja o boljshi in slabshi ustreznosti ponudb prijaviteljev na razpis z vidika dejanskih kriterijev oziroma sodno presojo, ali je tozhena stranka dejansko izbrala najboljshega ponudnika, sodishche napravi zgolj prek presoje sposhtovanja pravil ZUP o celovitosti, zadostni natanchnosti in logichnosti utemeljitve kljuchnih dejanskih razlogov (214. chlen ZUP, Uradni list R.S, sht. 80/99, 70/2000) za izbiro ponudnika (sodba Upravnega sodishcha v zadevi U 655/2002 z dne 25. 2. 2004 in pravnomochna sodba Upravnega sodishcha v zadevi U 1650/2000 z dne 18. 9 2002) zlasti glede na vsebino pritozhbenih ugovorov. Che je s tega vidika izpodbijana odlochba zakonita, potem se sodishche po ustaljeni upravno-sodni praksi ne spushcha tudi v natanchno presojo izpolnjevanja dejanskih kriterijev po posameznih ponudnikih, ker to ne spada v pristojnost sodne veje oblasti (zaradi varstva nachela delitve oblasti med izvrshilno in sodno vejo - 2. odstavek 3. chlena Ustave). Presoja izpolnjevanja teh dejanskih kriterijev po posameznih ponudnikih je zadrzhana, kar pomeni, da sodishche, che ni napak pri uporabi materialnega ali procesnega prava, odlochitev tozhene stranke odpravi samo v primeru, che je njena dejanska argumentacija ochitno nerazumna (sodbi Upravnega sodishcha RS v zadevah U 568/2004 z dne 10. 12. 2004 in U 1757/2003 z dne 7. 12. 2005).

Tozhnik v tozhbi ne uveljavlja krshitve materialnega prava v tem smislu, da je izpodbijani akt nezakonit, ker temelji na uporabi kriterija, ki ni bil vnaprej dolochen in razpisan niti ne uveljavlja napachne dejanske presoje izpolnjevanja dolochenega razpisnega kriterija, ampak uveljavlja domnevno procesno napako. Po mnenju tozheche stranke je nezakonitost vezana na postopek razpisa, ker tozhecha stranka in tudi shtevilni drugi ponudniki, ki jim je bila vloga zavrzhena kot nepopolna zaradi manjkajoche sestavine "financhni nachrt - rekapitulacija za leto 2003, niso bili pravilno obveshcheni o nujnosti predlozhitve omenjene sestavine. V skladu z zgoraj opredeljenim nachinom presoje, ko gre za presojo procesnih pravil, sodishche v nadaljevanju presoja utemeljenost argumentacije tozheche stranke najprej ob uposhtevanju procesnih dolochb po ZUJIPK (Uradni list R.S, sht. 96/2002), Pravilniku (Uradni list RS, sht. 6/2003) in javnem razpisu (Uradni list RS, sht. 11/2003), deloma po uradni dolzhnosti v preostalem delu pa ob uposhtevanju konkretnih argumentov tozheche stranke.

Po dolochilu 100. chlena ZUJIPK se za javni razpis in javni poziv po ZUJIPK smiselno uposhtevajo dolochbe Zakona o sploshnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, sht. 80/99, 70/2000), kolikor niso vprashanja postopkov javnega razpisa in javnega poziva v ZUJIPK drugache urejena. To je pomembno zaradi tega, ker che za posamezen javni razpis veljajo dolochbe ZUP, potem je treba uposhtevati dolochbe ZUP (66. in 67. chlen) o nepopolnih vlogah, ki pa se ne smejo takoj zavrechi, ampak mora organ stranko najprej pozvati na odpravo pomanjkljivosti (1. odstavek 67. chlena ZUP). ZUJIPK ima dolochbo o postopku ravnanja v primeru nepopolne vloge na javnem razpisu po poteku razpisnega roka. Dolochilo 1. odstavka 116. chlena ZUJIPK namrech pravi, da stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Po jezikovni in logichni metodi razlage to pomeni, da stranka ne more vech vloge dopolnjevati po preteku razpisnega roka oziroma to dolochilo za konkretni upravni spor pomeni, da tozhena stranka ni bila dolzhna tozhecho stranko pozvati, da odpravi pomanjkljivost nepopolne vloge. Izrecno pa dolochilo 5. odstavka 117. chlena ZUJIPK dolocha, da se nepopolna vloga zavrzhe. Zakonodajalec je dal ministru zakonsko pooblastilo za podrobnejsho ureditev nachina dela ministrstva v zvezi s postopkom izbire kulturnih programov in projektov, ki se financirajo v dolochilu 106. chlena ZUJIPK. Na tej podlagi dolochilo 3. odstavka 15. chlena Pravilnika dolocha, da je vloga popolna, che vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo razpisa. Naslednje pravno relevantno vprashanje za reshitev tega upravnega spora je torej, ali je bil manjkajochi obrazec sestavina razpisa in che je to sestavino zahtevalo besedilo javnega razpisa. Kar zadeva obveshchenost tozhnika o manjkajochi sestavini vloge na razpis, je relevantno dolochilo 114 chlena ZUJIPK, ki pravi, da mora besedilo objave javnega razpisa vsebovati pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci (4 alineja 1. odstavka), vsebino vlog (drugi del 8 alineje 1. odstavka), navedbo usluzhbencev, ki so pristojni za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom (9. alineja 1 odstavka), informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago (10. alineja 1 odstavka). Dolochilo 3. odstavka 114. chlena ZUJIPK pa dolocha, da vsebino razpisne dokumentacije posebej dolocha besedilo javnega razpisa. Besedilo javnega razpisa je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, sht. 11/2003. Besedilo javnega razpisa sicer konkretno ne navaja, katere sestavine obsega celotna razpisna dokumentacijo, ampak je v 13. tochki javnega razpisa navedeno, da razpisna dokumentacija obsega poleg treh drugih elementov tudi prijavne obrazce za posamezno razpisno podrochje po programskih sklopih. V javnem razpisu torej ni bilo izrecno, konkretno navedeno, da je obvezna sestavina dokumentacije "financhni nachrt - rekapitulacija za leto 2003", ampak je javni razpis ponudnike napotil na prijavne obrazce. V javnem razpisu je bilo tudi navedeno, da lahko razpisno dokumentacijo predlagatelji dvignejo v vlozhishchu ministrstva ali na spletni strani ministrstva in da je ministrstvo dolzhno na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. V tochki 14. 1. javnega razpisa pa je bilo navedeno, da mora biti vloga izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih.

Z vidika pravne varnosti udelezhencev na javnem razpisu bi bilo sicer bolje, da bi bili obrazci, ki pomenijo obvezne sestavine razpisa, in zaradi katerih je treba, che jih stranka ne predlozhi, vlogo zavrechi kot nepopolno, navedeni v besedilu javnega razpisa. Vendar pa po presoji sodishcha zaradi tega izpodbijani akt ni nezakonit. Do te presoje je sodishche prishlo tudi na podlagi argumentacije tozheche stranke v tozhbi. Le-ta je namrech zelo sploshna, saj zgolj izpostavlja dvom, da je razpisna dokumentacija, ki je bila dostopna bodisi v vlozhishchu tozhene stranke, bodisi na spletni strani tozhene stranke, vsebovala tudi sporni obrazec. Tozhecha stranka za svoj dvom ne ponuja nobenega konkretnega dokaza. Dejstvo, da je bilo zavrzhenih 51 vlog zaradi manjkajochega predmetnega obrazca, ne dokazuje, da je bila napaka v razpisni dokumentaciji, saj je bilo 57 vlog popolnih Tozhecha stranka torej govori samo o sumu, da razpisna dokumentacija ni bila vsem dostopna, stopnja suma pa je kot dokazni standard premalo, da bi sodishche ugotovilo nezakonitost izpodbijane sklepa na glavni obravnavi, che tozhecha stranka v potrditev suma ne ponudi nobenega tehtnega dokaza, katerega izvedba na glavni obravnavi bi lahko pripeljala do drugachne odlochitve. Ker tozhecha stranka torej ni predlagala nobenega konkretnega dokaznega predloga, ki bi ga utemeljila z argumenti, zakaj meni, da bi konkretni dokazni predlog lahko razjasnil okolishchino, ampak je samo na sploshno zahtevala razpis glavne obravnave, je sodishche odlochilo kot to izhaja iz izreka sodbe. Na tej podlagi je sodishche tozhbo kot neutemeljeno zavrnilo (1. odstavek 59. chlena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, sht. 50/97, 70/2000).

PRAVNI POUK: Zoper sodbo je dovoljena pritozhba, ki se lahko vlozhi v 15 dneh od vrochitve sodbe. Morebitno pritozhbo je treba vlozhiti v treh izvodih priporocheno po poshti na naslov Upravnega sodishcha Republike Slovenije v Ljubljani ali neposredno na Upravno sodishche Republike Slovenije v Ljubljani. Pritozhba je pravochasna, che je oddana zadnji dan pritozhbenega roka priporocheno na poshto.

 
 
V Ljubljani, dne 28. 12. 2005
 
 
Predsednica senata:
mag. Darinka Marguch, l.r.
________________
* Opomba: Nekateri dokumenti so
zaradi dokumentarnosti zachasno tudi v gajici.

 

_________________
Nadaljevanje zadeve:
Pritozhba