Revija SRP 7/8

Rajko Shushtarshich
Radiotelevizija Slovenija
Televizija Slovenija
Sluzhba za raziskovanje programov

Dokument 4.1

 
Vodstvu Televizije Slovenija
Janez Lombergar - glavni urednik TVS
Janez Chadezh - direktor TVS
Milena Habjan - pom dir. TVS za ek. vpr.
 

Zadeva: Program dela za leto 1995

 

Po sklepu 34. seje sveta RTVS z dne 11.2.1994 sem poslal vodstvu RTVS program dela, ki smo ga v okviru financhnih mozhnosti (s sodelovanjem z zunanjimi sodelavci Zavoda RS in Univerze v Ljubljani) v okviru obstojechih mozhnosti realizirali v letu 1994. Predlog raziskave in raziskovalno porochilo tekochega projekta Katalog problemov je prilozheno programu, njegove bistvene sestavine pa so publicirane v Reviji SRP.

Program dela za vechletni raziskovalni projekt, ki ga bom skushal opraviti s sodelovanjem z zunanjimi znanstvenimi sodelavci (Univerze v Ljubljani in Zavoda RS za makroekonomske analize) v letu 1995, je nadaljevanje te vechletne raziskave oziroma projekta SRP.

To je hkrati mozhni predlog za konkretizacijo sklepa Sveta RTVS (6-2 z dne 20.9.1994), ko bo ta razpravljal o vsebinskih izhodishchih Sluzhbe za raziskovanje programov, o raziskovlnem projektu Katalog problemov in o javni pobudi urednishtva Revije SRP.

Ta program obsega:

1 raziskovalno nalogo oziroma projekt Katalog problemov
2 izdajanje revije - prezentiranje problemov javnosti v Reviji SRP
3 druga nepredvidljiva dela, kot npr. interpretacija nekaterih javnomnenjskih anket.
Opomba: Katalog in Revija SRP sta medsebojno povezana in soutemeljena projekta.
 
Prilagam:
- Predlog raziskovalne naloge in porochilo tekochega projekta Katalog problemov
- Financhni predlog za izvedbo projekta v letu 1995
V vednost: Vojko Stopar - predsednik Sveta RTVS
Zharko Petan - generalni direktor RTVS
 
S sposhtovanjem
Rajko Shushtarshich
 
vodja sluzhbe:
Stane Obranovich

V Ljubljani, 22. decembra 1995

 

 

Dokument 4.2

Rajko Shushtarshich
Radiotelevizija Slovenija
Televizija Slovenija
Sluzhba za raziskovanje programov
 
Vodstvu Televizije Slovenija
Janez Lombergar - glavni urednik TVS
Janez Chadezh - direktor TVS
Milena Habjan pom. dir. TVS za ek. vpr.

 

Zadeva: Financhni predlog za izvedbo programa dela za leto 1995

 

Financhni predlog za program dela za vechletni raziskovalni projekt Katalog in revija, tisti del, ki ga bom skushal opraviti skupaj z zunanjimi znanstvenimi sodelavci v letu, 1995 je nadaljevanje vechletne raziskave oziroma projekta SRP.

1 Za raziskovalno nalogo oziroma projekt Katalog problemov
- za zunanje znanstvene sodelavce (Matjazh Hanzhek, dr. Breda Luthar ali dr. Janez Jerovshek) dvakrat po 120 raziskovalnih ur (po 20 DM), to je cca. 4.800 DM (bruto bruto).
 
2 Za izdajanje revije - prezentiranje problemov javnosti v Reviji SRP -
reviji niso potrebna sredstva RTVS, financirana je od Open Society Fund Slovenia in morda bo subvencionirana tudi od MIK RS.
2.1 Za odkup okoli 100 (promocijskih) izvodov vsake shtevilke revije za ciljno publiko (to je: za chlane Sveta RTVS, za vodstvo RTVS, za urednishtva RTVS in za raziskovalne in druge institucije, ki sodelujejo s Sluzhbo za raziskovanje programov TVS). To je trikrat po 100 izvodov Revije SRP (po 10 DM za dvojno shtevilko revije), to je skupaj 3.000 DM. (V letu 1995 planiramo izid treh dvojnih shtevilk - zvezkov Revije SRP.)
 
3 Za druga nepredvidljiva dela, kot npr. interpretacija nekaterih javnomnenjskih anket niso predvidena financhna sredstva,
Skupna planirana sredstva za izvedbo programa - projekta katalog in revija - v letu 1995 znashajo 7.800 DM.
 
Prilagam:
Predlog raziskovalne naloge in porochilo tekochega projekta
Program dela za leto 1995
 
V vednost:
Vojko Stopar - predsednik Sveta RTVS
Zharko Petan - generalni direktor RTVS
 
S sposhtovanjem
Rajko Shushtarshich
 
vodja sluzhbe:
Stane Obranovich

V Ljubljani, 22. decembra 1995