Revija SRP 53/54

Dokument 5

Bruno Cvikl
Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbenishtvo
Smetanova 17
2000 Maribor

15. novembra 2002

 
USTAVNO SODISHCHE RS
Beethovnova 10, Ljubljana
Gospod Jozhe Tratnik
Ustavni sodnik – porochevalec
 
 
 
Zadeva: vloga za takojshnjo izdajo zachasne odredbe o preklicu izvajanja dolochil 3. do 7. odstavka tochke VI. in 1. ter 2. odstavka tochke VII.
Sklepa o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru z dne 27. 09. 2002
 
Vezava: moja vloga op. sht. U-I-389/02 z dne 11. XI. 2002; dopis vodje glavne
pisarne US RS sht. U-I-389/02-2 z dne 12. XI. 2002.
 
Sposhtovani in cenjeni ustavni sodnik g. Tratnik,
 
Skladno s sporochilom vodje glavne pisarne Ustavnega sodishcha RS gospe Olge Basta z dne 12. XI. 2002 Vam, sodniku-porochevalcu v zadevi U-I-389/02, poshiljam (dopolnilno) vlogo za takojshnjo izdajo zachasne odredbe o preklicu izvajanja dolochil 3. do 7. odstavka tochke VI. in 1. ter 2. odstavka tochke VII. Sklepa o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru, kot ga je sprejel (z vechino glasov) Senat Univerze v Mariboru dne 27. 09. 2002.
 
Utemeljitev: V moji vlogi U-I-389/02 Ustavnemu sodishchu RS z dne 11. XI. 2002 so podani razlogi za zahtevek po varstvu zakonitosti in ustavnosti, ki zadevajo 249. chlen in 292. chlen Statuta univerze v Mariboru, in izkazan je pravni interes za zaprosheno (prednostno) ustavno presojo in zadevno odlochitev.
Podpisani se v polni meri zavedam izjemnosti polozhaja zaradi skrajno kratkega chasovnega roka, v katerega je na osnovi zadevne vloge pahnjeno Ustavno sodishche RS. Iz zapisanega razloga zato podpisani vlagam dopolnilni zahtevek tako kot zgoraj navedeno. Razlogi za dopolnilno vlogo so naslednji:
je potrebno ugotoviti, da so se obichajne in za varstvo zakonitosti pristojne inshtitucije tej svoji vlogi v zadevnem primeru domnevno ali delno ali v celoti odrekle ali pa se nahajajo v pravno nevzdrzhnem polozhaju.
Toda univerza je inshtitucija, kjer se poleg znanja in ustvarjalnosti med drugimi vrednotami vzpodbuja, goji in na shtudente in druzhbeno okolje prenasha nachelo akademske svobode govora in misli, sposhtovanja zakonitosti, uveljavljanja pravnih nachel, prizadevanja za demokratichne procese, borbe za uveljavitev resnice, vzpodbuja nachela poklicne etike, pokonchnosti in integritete osebnosti ter she vrste drugih vrednotnih kategorij moderne civilne druzhbe. Izvedba predvolilnega postopka na t. im. Akademskem zboru univerze, nachrtovanega za 3. XII. 02, bi zato bila, prav zaradi domnevne nezakonitosti in neustavnosti, v posmeh tem zapisanim nachelom. Toda tudi zaradi potrebe po ohranitvi skupne pripadnosti vsakega posameznega visokosholskega uchitelja in sodelavca na Univerzi v Mariboru vsem oblikam njihovega poklicnega udejanjanja ter zaradi nuje preprechitve nastanka okolishchin, ki bi vodile do delitve in razcepljenosti mishljenja in delovanja na UM po morebitni izvedbi nedemokratichnih, (domnevno) nezakonitih in neustavnih dejanj z vsemi posledicami, ki bi temu sledile na (volilno-izlochitveni) seji Akademskega zbora univerze UM dne 3. XII. 2002, Vas zato, sposhtovani cenjeni ustavni sodnik –porochevalec g. Tratnik, prosim za takojshnjo izdajo zachasne odredbe o preklicu izvajanja dolochil 3. do 7. odstavka tochke VI. in 1. ter 2. odstavka tochke VII. Sklepa o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru z dne 27. 09. 2002.
 
Z izrazi odlichnega sposhtovanja,
Bruno Cvikl
 
 

V vednost:

1. Kandidati za rektorja UM: dr. Zh. Knez, dr. A. Umek, dr. A. Krizhman, dr. V. Dolechek, dr. J. Vukman, dr. I. Rozman;
2. Rektorat UM;
3. Dr. L. Trauner, dekan FG, UM, Maribor;
4. Dr. L. Shkerget, podpredsednik AZ univerze (v Mariboru);
5. ShOUM Maribor;
6. G. Rajko Shushtarshich, odg. urednik Revije SRP (Svoboda, Resnica, Pogum);
7. Ga. Melita Forstnerich Hajnshek, VECHER Maribor:
8. G. Peter Rak, DELO Maribor.

 

________
(Op. ur.) Dokument je za Revijo SRP zanimiv kot primer, kako se vzdrzhuje, trdovratno ohranja, predvsem pa vrednotno utemeljuje vladavina enega. (Primerjaj: Rajko Shushtarshich, Personalna legitimiteta v malem ali Vrednotni sistem enega, Revija SRP 1/2, 1993, p.42; in: Rajko Shushtarshich, Personalna legitimiteta medija v sistemu, Revija SRP 7/8, 1995, p.119.) Sicer pa je US RS pobudo dr. Bruna Cvikla sprejelo in zachasno zamrznilo volitve rektorja Univerze v Mariboru. Senat univerze pa je nato imenoval dr. Zheljka Kneza za vrshilca dolzhnosti rektorja Univerze v Mariboru. Po ekspertnem mnenju, ki ga je narochil sam dr. Knez pri predstojniku Katedre za gospodarsko pravo na pravni fakulteti v Mariboru prof. dr. Shimetu Ivanjku, pa je senat univerze naslednji teden preklical sklep o imenovanju v. d. rektorja. Preprosto je ugotovil, “... da je rektor (dr. Ludvik Toplak) "odsoten" in da ga nadomeshchajo prorektorji kot kolektivni organ...” Preostali trije prorektorji so seveda pooblastila za zastopanje prenesli oz. zaupali chetrtemu oz. pr(a)vemu prorektorju, to je dr. Knezu.