Revija SRP 53/54

Dokument 3
 
k,u,l,t,u,r,a
 
 
 
 
 
republika slovenija
ministrstvo za kulturo
cankarjeva cesta 5
1000 Ljubljana
t: 01 478 5900
f: 01 478 5901
e: gp.mk@gov.si
www.gov.si/mk
REVIJA SRP
Prazhakova 13
 
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
 
Shtevilka: 006-559/2002/156
Datum: 11. 09. 2002
 
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana, izdaja po svojem inshpektorju in na podlagi 108. chlena ter 3. odstavka 16. chlena Zakona o medijih (Uradni list RS, sht. 35/01, v nadaljevanju ZMED), Reviji SRP, zavodu za zalozhnishtvo na podrochju kulture, Prazhakova 13, Ljubljana, v postopku ugotavljanja krshitve 1. odstavka 16. ZMED naslednjo
 
 

ODLOCHBO:

 
1. revija SRP, zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture, mora, kot izdajatelj Revije SRP, najkasneje v 15 dneh od dneva vrochitve te odlochbe zacheti postopek priglasitve revije v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo in o tem dejanju obvestiti inshpektorja.
 
2. Spodbijanje te odlochbe ne zadrzhi njene izvrshitve.
 
 

OBRAZLOZHITEV:

 
1. Ministrstvo za kulturo je pristojno za izvajanje inshpekcijskega nadzora nad izvajanjem ZMED po 108. chlenu istega zakona.
 
2. lnshpektor je dne 5. 9. 2002 vpogledal razvid medijev, ki ga v skladu z 12. chlenom ZMED vodi Ministrstvo za kulturo. Ob vpogledu je ugotovil, da Revija SRP (v nadaljevanju: revija) ni vpisana v razvid medijev, v katerega morajo izdajatelji, v skladu s 1. odstavkom 12. chlena oz. 1. odstavkom 150. chlena ZMED, priglasiti medij. Inshpektor je vpogledal tudi v sprejet program sofinanciranja Ministrstva za kulturo za leto 2002 in ugotovil, da je omenjena revija vanj uvrschena.
 
3. Po 1. odstavku 16. chlena ZMED je prepovedano razshirjanje programskih vsebin prek medija, ki ni vpisan v razvid medijev. Dejstvo uvrstitve v program sofmanciranja Ministrstva za kulturo za leto 2002 dokazuje, da revija izhaja oziroma se prek nje razshirjajo programske vsebine, kar ni v skladu s 1. odstavkom 16. chlena ZMED, ki prepoveduje razshirjanje programskih vsebin prek medija, ki ni vpisan v razvid medijev.
 
4. Po 3. odstavku 16. chlena ZMED ima inshpektor mozhnost, da lahko v primeru, che izdajatelj razshirja programske vsebine prek medija, ki ni vpisan v razvid medijev, izdajatelju prepove opravljanje dejavnosti (razshirjanja programskih vsebin prek medija) ter mu zasezhe delovne priprave, izdelke in material, ki se uporabljajo za opravljanje te dejavnosti. Ker je inshpektor uposhteval sploshno nachelo varstva pravic strank v upravnem postopku in dejstvo, da je revija uvrshchena v program sofinanciranja Ministrstva za kulturo v letu 2002, s tem pa je izkazan javni interes, se je v izreku oprl na prvo alineo 1. odstavka 32. chlena Zakona o inshpekcijskem nadzoru Uradni list RS, sht. 56/02), po katerem ima inshpektor pravico in dolzhnost odrediti odpravo nepravilnosti v roku, ki ga sam dolochi. Po 5. odstavku 29. chlenu istega zakona mora zavezanec inshpektorja obvestiti o dejanju, s katerim je izvrshil z odlochbo nalozheno obveznost, t.j. o tem, da je pri Ministrstvu za kulturo vlozhil vlogo za priglasitev medija v razvid medijev.
 
5. Nesuspenzivni uchinek pritozhbe na izvrshitev te odlochbe je utemeljen s 30. chlenom Zakona o inshpekcijskem nadzoru (Uradni list RS. sht. 56/02).
 
 

PRAVNI POUK:

 
V skladu z 2. odstavkom 230. chlena Zakona o sploshnem upravnem postopku (uradni list RS, sht. 80/99 et alter) pritozhba na to odlochbo ni mozhna, mozhno pa je odlochbo spodbijati s pisno tozhbo na Upravnem sodishchu v roku 15 dni od vrochitve te odlochbe.
 
Ivan Pal
SVETOVALEC VLADE RS-
VISHJI INSHPEKTOR
 
Vrochiti: Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
 
 
____________
Dokument 1: Najava odlochbe
Dokument 2: Vpis Revije SRP v razvid medijev