Revija SRP 53/54
Dokument 1
k,u,l,t,u,r,a
 
 
 
 
 
republika slovenija
ministrstvo za kulturo
cankarjeva cesta 5
1000 Ljubljana
t: 01 478 5900
f: 01 478 5901
e: gp.mk@gov.si
www.gov.si/mk
REVIJA SRP
Prazhakova 13
 
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
 
Shtevilka: 006-559/2002/122
Datum: 11. 09. 2002
 
Zadeva: Najava odlochbe o odpravi pomanjkljivosti
Zveza: Vpis v razvid medijev
 
Sposhtovani!
 
Sporochamo Vam, da boste v naslednjih dneh prejeli odlochbo inshpektorja za medije, s katero vam bo kot izdajatelju revije Revija SRP nalozheno, da v roku 15 dni po vrochitvi omenjene odlochbe sprozhite postopek priglasitve revije v razvid medijev.
 
Ob inshpekcijskem vpogledu razvida medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, je bilo namrech ugotovljeno, da svoje zakonske obveznosti vpisa v razvid medijev (she) niste opravili, zato bo tudi izdana ustrezna odlochba, najavljena v zgornjem odstavku.
Morebitno dejstvo, da je bila revija vpisana v evidenco javnih glasil po Zakonu o javnih glasilih, stvari ne spremeni, ker Zakon o medijih v 150. chlenu dolocha, da se morajo glasila, vpisana v evidenci javnih glasil, do 26. maja 2002 vpisati v razvid medijev in torej ne gre za avtomatichno nasledstvo uradne evidence.
Che v roku, dolochenem v odlochbi, ne boste sprozhili postopka priglasitve v razvid medijev bo izdana odlochba o prepovedi izdajanja in podan predlog za uvedbo postopka o prekrshku, za katerega je predpisana denarna kazen najmanj 2.000.000 SIT za pravno osebo (izdajatelja) in najmanj 300.000 SIT za odgovorno osebo pravne osebe, saj se programske vsebine ne smejo razshirjati prek medija, ki ni vpisan v razvid medijev.
Vse informacije, potrebne za pripravo vloge za vpis v razvid medijev, so v obliki posebnih navodil na voljo na nashi spletni strani http://www.gov.si/mk/, v rubriki "Kaj se dogaja", pod "Vpis v razvid medijev in novinarjev".
Che boste kljub navodilu potrebovali dodatne informacije, se obrachajte izkljuchno na go. Sabino Obranovich, tel.: 01 478 25 06, faks 01 478 25 18.
 
Izdajo odredbe najavljamo, da bi lahko she pred njenim prejemom pristopili k pripravi priglasitve v razvid medijev. Postopek vpisa v razvid traja 15 dni od dneva, ko Ministrstvo za kulturo prejme popolno vlogo. Vlogo naslovite na go. Sabino Obranovich.
 
Ivan Pal
SVETOVALEC VLADE RS-
VISHJI INSHPEKTOR
 
 
____________
Dokument 2: Vpis Revije SRP v razvid medijev
Dokument 3: Odlochba vishjega inshpektorja