Revija SRP 43/44

Dokument 1

Revija SRP, Prazhakova 13,
1000 Ljubljana Ljubljana,
m.sh.1339427, d.sh.71461965, zh.r.50101603404464
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
13. april 2001

 

ODPRTO ZAPRTO PISMO IV

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Cankarjeva 5, Ljubljana

Zadeva:

URESNICHITEV KULTURNEGA PROGRAMA REVIJE SRP V LETU 2001

Sposhtovana gospa ministrica Andreja Rihter
Sposhtovani gospod Ciril Bashkovich
Sposhtovani gospod Bozho Premrl

 

Gospe Andreji Rihter, ministrici Ministrstva za kulturo RS, in naslovnikoma se zahvaljujemo za odobritev kulturnega projekta /programa-ov v letu 2001 (sklep sht.: 54/01 z dne 28. 3. 2001, in za obvestilo, ki smo ga prejeli 11. 4. 20001).

Program Revije SRP izdajatelja "Zavoda za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti Revija SRP" bomo v letu 2001 she zagotovo udejanili (kljub simbolichni subvenciji MK RS 1,050.000,00 SIT ali tudi s pomochjo MK RS).

Po enem letu skupnih naporov, da bi reshili problem meril in kriterijev smo natanko tam, kjer smo bili. Konkretno: pri 1,0500.000,00 SIT letne subvencije MK RS. In moram ponoviti svojo tezo iz Odprtega pisma II.

Najbrzh ne bomo nikoli nashli zadovoljivega odgovora, vsaj takega ne, ki bi kazal na minimalno soglasje med protagonisti, upravljalci kulture na eni in avtorji ustvarjalci na drugi strani, ker prvi kulturo, umetnost in kulturnike, umetnike omogochajo oz. onemogochajo, slednji pa kulturo - umetnost zgolj udejanjajo. Pa vseeno obchasno poskushamo.

Na koncu pa vendarle ostanejo konkretnosti, ki smo jih kljub vsemu udejanili.

 

 

KONKRETNO

– shest tiskanih Revij SRP (tri dvojne zvezke);
– tri knjige v ediciji Pogum Revije SRP 2001 pa bodo lahko izshle le na internetu, postavitev celotne KNJIZHNICE Revije SRP na http://www.revijasrp.si bo konchana v letu 2001 ali pa v prvi polovici leta 2002;
– zbornik Bohorichica 2001/1 prav tako nastaja na internetu.

 

— Izshla je zhe februarska dvojna shtevilka Revija SRP 41/42, letnik 9, leto 2001 (dva dni pred predvidenim rokom, t.j. 1. februar 2001, na internetu pa je revija zhe od 15. januarja; obvezni(e) izvod(e) smo poslali na MK RS 31.1.2001).
— Predvidoma 1. junija in 1. oktobra bosta izshli she Revija SRP 43/44 in Revija SRP 45/46, letnik 9, leto 2001. (Vendar vam za ta denar ne moremo jamchiti “tochnih terminov izida”, pa cheprav doslej tako rekoch nismo poznali zamude v izhajanju revije.)
Revija SRP 43/44, letnik 9, junij 2001 je zhe v pripravi za tisk.
— Letoshnji dve knjigi edicije Pogum Revije SRP (2001/1 in 2002/2), cheprav sta she v pripravi, sta zhe dostopni na internetu.

Odlochitvi MK RS seveda ne bom ugovarjal!

Po drugi strani pa se obseg nashega kulturnega prizadevanja krchi. Menim, da sem vas dolzhan obvestiti tudi o teh novih dejstvih –"navedbah in argumentih". V celoti je to razvidno iz pisma slovenskim knjizhnicam “ODPRTO ZAPRTO PISMO IVa”, ki ga prilagam.

S sposhtovanjem

Rajko Shushtarshich
za zavod: Revija SRP
v.d. direktorja

 

Dokument 2

Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, zh.r.50101603404464
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si

Ljubljana, 6. februar 2001

 

ODPRTO ZAPRTO PISMO IVa
SLOVENSKIM KNJIZHNICAM
 
Sposhtovani!
 
 
“Ob sedanjem1 gmotnem polozhaju slovenskega knjizhnicharstva smo se v urednishtvu Revije SRP odlochili za brezplachno poshiljanje nashe revije visokosholskim in sploshnoizobrazhevalnim knjizhnicam2

S to svojo odlochitvijo zhelimo podpreti slovenske knjizhnice kot mnozhichni medij posebnega druzhbenega pomena, kateremu pripada vsa pozornost drzhavnih kulturnih dejavnikov in bi najmanj smel biti prepushchen stagniranju in zaostajanju za potrebami sploshne nacionalne kulture. V Kranju, dne 24. julija 1996.”

Tako je pisal Franci Zagorichnik kot chlan urednishtva in distributer GOZD-a (Gorenjske zalozhnishke druzhbe, Kranj) za Revijo SRP in njenega izdajatelja; takrat je revija izhajala pri zalozhbi Matjazha Hanzhka – Lumi d.o.o., Ljubljana.

Februarja 1999 je prevzel narochila in promocijsko distribucijo za Revijo SRP gospod Jaro Mihelach – Zalozhba Mihelach. Stroshke za promocijsko odpremo, poshtnino idr. pa smo gentlemensko poravnali z naturalno menjavo (izmenjavo) z Zalozhbo Mihelach (100 izvodov revij Zalozhbi Mihelach kot nadomestilo za distribucijo Revije SRP /evidenca in poshtnina 100-tim /prvotno 200-tim/ slovenskim knjizhnicam)3.

V letu 2001 pa se ta rachunica za nashega distributerja (Zalozhbo Mihelach) vech ne izide. Stroshki distribucije in poshtnine narashchajo hitreje od prihodkov. Gmotni polozhaj tako knjizhnic kot revij pa je vidno she slabshi, kot je bil leta 1996.

Poglavitni motiv nashe brezplachne distribucije revije knjizhnicam je dandanes javno izrazhen v zadnji shtevilki Revije SRP 41/42 v Odprtem zaprtem pismu III MK RS, Nekoliko nenavadnem porochilu, tj. ravno v tej shtevilki, ob kateri sta se zalomila oz. ponesrechila dosedanja distribucija in sistem narochila. Namen je namrech zagotoviti javnost – javno dostopnost revije kar se dá in kolikor zmoremo v neljubih razmerah v slovenski kulturi. Na internetnem naslovu http://www.revijasrp.si je revija prav vsakomur dostopna. Sporochamo, da revija vseeno ali vsemu navkljub she obstaja, in je v devetem letu svojega izhajanja. Prilagajamo se novim in novim premenam v vrednotenju kulture na eni in diktatu nove tehnologije na drugi strani. Nikomur pa ne bi radi revije vsiljevali, ne knjizhnicam ne bralcem niti kupcem. Sedaj je v ekskluzivni prodaji le v Ljubljani, v knjigarni zalozhbe Mladinska knjiga – Konzorcij. Nash resnichni interes je nadaljevati z brezplachno distribucijo revije, vendar le tistim knjizhnicam, ki to sploh she zhelijo.

ZATO VAS PROSIMO DA SVOJO PRIPRAVLJENOST OZ. ZHELJO

POTRDITE NA NASLOV UREDNISHTVA ALI PO E.M. urednishtvo@revijasrp.si

Opravichujemo se za nam neljube spremembe v nashi distribuciji Revije SRP, in to ravno pred slovenskim kulturnim praznikom. Za Vashe razumevanje polozhaja tako v slovenskem knjizhnicharstvu kot zalozhnishtvu, za veliko mero potrpljenja s sistemom, ki nas omogocha predvsem takrat, ko nas ne onemogocha, skratka, za razumevanje nashih skupnih, sploshnih in posebnih tezhav pa se she posebej priporochamo in zahvaljujemo.

 
_________
1 (t.j. tedanjem; op. ur.)
2 (Natanchneje: 76 obchinskim knjizhnicam, 27 specialnim knjizhnicam, 27 visokosholskim, 34 gimnazijskim, 20 izvodov podruzhnicam obchinskih matichnih knjizhnic, in 16 obveznih izvodov NUK-u. Tako je bilo leta 1996; skupaj smo knjizhnicam poshiljali 200 promocijskih izvodov Revije SRP.)
3 (Osip promocijske distribucije je nastajal postopno, nekatere knjizhnice so zavrachale brezplachne izvode revij, med njimi je bilo najvech gimnazijskih knjizhnic. Tako je bilo vse do dne 2. februarja leta 2001, ko sta nam odpovedala distribucija in sistem narochil za revijo.)
 
Op. ur.: Javno pismo Slovenskim knjizhnicam naslavljamo tudi tistim knjizhnicam, ki bodo za nashe pismo morda izvedele posredno ali shele ob izidu junijske shtevilke. Nash seznam ni azhuren. Ob shtevilnih reorganizacijah, selitvah in prenehanju delovanja knjizhnic, menjavi knjizhnicharjev in dr. tezhavah je gotovo tezhko voditi korekten seznam slovenskih knjizhnic.

S sposhtovanjem

za zavod:
Revija SRP
Rajko Shushtarshich
 
_____
Naknadna op. ur: Na sto poslanih pisem slovenskim knjizhnicam smo do maja 2001 dobili en odklonilni in devetnajst pritrdilnih odgovorov. Tem in tudi drugim knjizhnicam, ki she bodo izrazile zheljo oz. potrdile svojo pripravljenost pisno po e. m. ali navadni poshti, bomo Revijo SRP rade volje poshiljali.

 

ODPRTO ZAPRTO PISMO V