Revija SRP 41/42

Dokument 2.1

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si

Ljubljana, 15. januarja 2001

 

MESTNA OBCHINA LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA
 
Oddelek za kulturno in raziskovalno dejavnost
Chopova 14, 1000 Ljubljana
 
Sposhtovana gospa Nelida Nemec
Sposhtovana gospa Smilja Repich Burger
Sposhtovana gospa Barbara Repovsh

 

Zadeva: pojasnilo o prijavi na javni razpis za sofinanciranje znanstveno-strokovnega (in kulturnega) tiska (UL RS sht. 119/00) za potrebe Mestne obchine Ljubljana za leto 2001

A – za publikacijo Zbornik Bohorichica 2001/1 (raziskovalni in kulturni projekt Revije SRP, Ljubljana)

V zvezi z vashim odgovorom na nasho vlogo z dne 13. junija 2000 – dopisom sht.: 384/00, 12.7.2000, in vasho sugestijo, da jeseni l. 2000 ponovno posredujemo vlogo (oz. prijavo na razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov, tiska in dr. za leto 2001) vam sedaj posredujemo obnovljeno in dopolnjeno vlogo projekta “Zbornik Bohohorichica”. Menim namrech, da predlogov za raziskovalne in kulturno ustvarjalne pobude ni mogoche zadovoljivo predstaviti zgolj z izpolnitvijo predpisanih obrazcev. Tako kulturna kot znanstvena ustvarjalnost se ne pustita ujeti v obrazce, ne v celoti ne po bistvu. Zhivost projekta se bo namrech v obrazcih izgubila ali vsaj mochno okrnila.

V skladu z vashim javnim razpisom v UL. sht. 119/00 z dne 22. decembra 2000 vam na podlagi Zakona o financiranju kulturnih projektov MOL poshiljamo vlogo oz. predlog za subvencioniranje raziskovalnega in kulturnega projekta “Bohorichica” oz. sofinanciranje publikacije Zbornik Bohorichica, 2001/1 (raziskovalni in kulturni projekt Revije SRP, Ljubljana).

Ocena urednika edicije: Programska zasnova projekta je zastavljena tako, da ji kulturni smoter oz. njena vrednotna opredelitev za slovensko identiteto daje shirsho utemeljitev ali da presega enostranskost specializirane, samo strokovne raziskave, v angazhirano ali akcijsko raziskavo in kulturni projekt, tak, ki jo terja nash vsakdan. Pisci dosedanjih predstavitvenih prispevkov v Zbornik Bohorichica, 2001/1 so sodelavci Revije SRP Ivo Antich, Lev Detela, Rajko Shushtarshich in drugi. Strokovnost navedenih piscev jamchi zhe bibliografija objavljenih prispevkov v zadnjih letih v Reviji SRP (glej: http://www.revijasrp.si/avtkaz.htm). Zbornik pa je odprt tudi za druge sodelavce. Prichakujemo, da bomo po uvodni predstavitvi, t.j. v nadaljevanju zbornika pridobili prispevke in odgovore pristojnih avtorjev, glede problema slovenskega chrkopisa bohorichica. Upam, da bo med njimi chim vech svojsko izvrstnih sodelavcev – takih, ki so zunaj vrste – uglednih, statusno prestizhnih avtorjev. Problem chrkopisa namrech kliche po aktualizaciji ali pa utemeljeni zavrnitvi. V tem primeru terja od nas tudi analizo razlogov (oz. valorizacijo projekta), namrech zakaj Slovenci nochemo svoje pisave oziroma, shirshe gledano, svoje identitete.

Seveda vem, da ne bo tezhko najti formalnih razlogov za zavrnitev vloge oz. prijave na razpis. Zato se na javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov niti ne prijavljam, pach pa le na razpis za sofinanciranje znanstvenostrokovnega tiska. Naj pojasnim. Po sili razmer sem urednik edicije, ocenjevalec projekta in tudi zasebni raziskovalec brez (urejenega) statusa pri Ministrstvu za sholstvo in znanost. To pomeni, da sem le neodvisni raziskovalec. Zavod Revija SRP prijavljam na razpis, ker sem to dolzhan she po vlogi poobl. os. za zast. (oz. v. d. dir.) Zavoda Revija SRP kot tudi zaradi osebne zavzetosti za projekt oz. Zbornik Bohorichica, ki je pisni rezultat ali publicirano porochilo o shirshem projektu Bohorichica. Ni v navadi, da kandidat navaja she mogoche ali verjetne razloge za zavrnitev, pa vseeno izpostavljam tistega, ki je bil doslej prepogosti razlog zavrnitev mojih predlogov raziskav od leta 1973 naprej. To je bil ideoloshkopolitichni ali razredni interes. Cheprav smo zhe deset let v demokraciji, pa vseeno ugotavljam, da je bil moj izbris iz razvida raziskovalcev SRS dokonchen ali dosmrten, kakor hochete. Ne govorim kar tako, o tem sem se preprichal she lani, ob pripravi Zbornika ISU ob 40-letnici ustanovitve Inshtituta za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani. Bil sem v org. odboru in celo (pisni) pobudnik za pripravo zbornika, pa je moj prispevek, oddan kot prvi, na koncu vendarle izpadel. Vredno je poskusiti she enkrat, to pot z Zbornikom Bohorichica. Vrsto let (od leta 1983 naprej) sem si prizadeval, in veliko energije sem porabil, za ohranitev formalnega statusa raziskovale enote DERPO na RTVL v razvidu raziskovalnih organizacij Slovenije. Zadeva se je potem dokonchno uredila, z izbrisom iz razvida seveda. Med slovenskimi druzhboslovci imam vsaj en rekord, verjetno vodim po shtevilu zavrnjenih predlogov raziskav, nedvomno pa takih, ki sem jih dokonchal mimo odobritve oz. kljub zavrnitvi. In komu shkodujejo danes? Kateremu interesu?

Prichakujemo, da boste na Mestni obchini Ljubljana podprli projekt “Bohorichica” kot smiselno in utemeljeno prizadevanje za reshitev zagate chrkopisa gajice (tako v vsakdanji rabi v moderni elektronski komunikaciji kot tudi v vsakdanji podobi mesta in nashe dezhele), skratka, tudi kot prispevek k promociji mesta Ljubljane. Navsezadnje bomo z izdajo Zbornika Bohorichica pokazali vsaj delchek sposhtovanja do nashega rojaka, ki je bil od leta 1566 dalje 16 let ravnatelj (latinske) stanovske shole v Ljubljani, in do njegove proshnje rojakom: – “Glejte, prosim Vas, da se ta dedishchina tudi pri Vas ohrani z enako hvalo in vsem na korist!” (Zimske urice, predgovor, ponatis 1987, /22).

Priloge: Podrobnejsha uteneljitev vloge oz. prijave na javni razpis,
izpolnjeni obrazci razpisa z zahtevanimi prilogami.
V vednost: MOL Mestni svet, Odbor za kulturno in raziskovalno dejavnost, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, g. Peter Bozhich

S sposhtovanjem

za zavod Revija SRP:
Rajko Shushtarshich,
poobl. os. za zast.