Revija SRP 37/38

Dokument 4

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, zh.r.50101603404464
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 

 

ODPRTO ZAPRTO PISMO I

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Cankarjeva 5, Ljubljana
 
Sposhtovani gospod Jozhef Shkolch, minister za kulturo RS
Sposhtovana gospa Majda Shirca, drzhavna sekretarka
Sposhtovani gospod Bozho Premrl, svetovalec ministra

Zadeva:

Urednishki program Revije SRP v letu 2001

V letu 2001 bomo prilagodili izvajanje programa Revije SRP nashim finachnim zmozhnostim, t.j. pretezhnemu samofinanciranju. Takshno izdajanje revije kot v preteklih osmih letih ni vech mogoche. Revija SRP je dochakala novo tisochletje, chesar leta 1993, ko smo jo ustanovili, nismo prichakovali niti v sanjah.

Konkretno to pomeni, da ne moremo jamchiti treh dvojnih shtevilk (oz. shest enojnih) letnika IX. Revija SRP bo lahko izshla obchasno, ali pa morda celo nekaj chasa ne bo izshla, ali pa bo pomlajena in prenovljena shele prav zazhivela (slednje je mishljeno v prvotnem in ne danes aktualnem politichnem pomenu obeh besed).

V primeru, da bi se nam vsemu navkljub posrechilo she naprej (redno) izdajati revijo, bomo skushali ohraniti in razshiriti nasho dosedanjo vrednotno orientacijo in seveda neodvisnost revije. Zavod je v svoji dejavnosti poudarjeno neprofitno usmerjen. A program svobodne revije, njena vsebinska zasnova ni njena zhelezna srajca in ni primerljiv s politichnimi programi strank. Novi sodelavci ga lahko zastavijo drugache. O njem lahko govorim pogojno.

Sicer bomo skushali zadrzhati dosedanje rubrike v reviji in v njih vsa dosedanja vsebinska podrochja revije ter biti odprti tudi za nova. Posebno pozornost bomo she naprej posvechali problemu ohranjanja slovenske kulturne - narodne identitete v razmerah transformacije sistema iz Jugobalkana v Evropo in iz totalitarnega v posttotalitarni sistem.

Bohorichico smo od sht. 33/34 naprej ohranili za reshevanje zagate "nashega" slovenskega chrkopisa. To od nas zahteva nasha vrednotna orientacija. Ne moremo namrech mirno ali le nemochno zreti, kako se ne stotine, ampak tisoche Slovencev prostovoljno odreka svoje identitete s potvorjenim zapisovanjem svojih internetnih imen in priimkov. Komu mar, che ne Reviji SRP? Brez ugovora in brez protesta si je namrech slovenska kultura pustila odvzeti shumnike. Samo tri chrke-glasove! To seveda samo za zachetek nechesa, kar she sledi. Samo zato, ker jih je pretezhko zapisati v bohorichici, izvorni slovenski pisavi? Sicer pa se bodo tudi glede chrkopisa sodelavci v letu 2001 odlochili po svoje.

Na internetu bomo dopolnjevali knjizhnico Revije SRP, za sedaj v pisavi, kot so revije izshle. Knjizhnica Revije SRP na internetu vsebuje doslej poleg tekoche shtevilke revije she vse revije od shtevilke 25/26 naprej, in (tri) publikacije iz knjizhne zbirke Pogum. Za izdajo smo pripravili she pet publikacij, vendar je zaenkrat za nas ta naloga financhno neizvedljiva. Zato pa bodo knjige, pripravljene za tisk, “objavljene” na internetu.

 

 

Opombe k razpisnim pogojem, merilom in kriterijem
za financiranje revij in chasopisov ter knjig v letu 2001

V vashih merilih ni vsebinskega vrednotenja revij in knjig! Nekako se vam je izmuznilo ali pa ste pozabili omeniti, da vas vrednote in njih vrednotenje ne zanimajo. Po mojem mnenju so kriteriji in merila za dodelitev subvencije gola birokratska formalnost, ki povsem zgreshi bistvo. V formularje ujeta knjizhna in revialna dejavnost postaja bolj in bolj zapletena in ustvarjalcem odtujena.

Zagotovila, ki jih MK RS zahteva za izplachilo, pa niso v sorazmerju z vishino odobrenih sredstev. Ta so namrech tri leta enaka (simbolichna vsota en milijon SIT), ne oziraje se na vishino zaproshenih in utemeljevanih zneskov v vlogah za subvencijo. To je zadosten dokaz, da financiranje ni odvisno od kriterijev in meril zanje, pa programov in predrachunov ter drugih dokazil za zaproshene subvencije. Za simbolichno subvencijo zahtevate jamstvo za izpolnitev celotnega programa in celo datume izhajanja revije. Podpis lanskoletne pogodbe za Revijo SRP, z moje strani, je bil podpis shkodljive pogodbe za zavod. Izpolnitev zahtev druge strani - MK RS, ki slede iz pogodbe (posebej ultimat MK z dne 6.12.99 – z imenom "Obvestilo o odobritvi kulturnega programa v letu 2000"), je zavod spravila v predchasne financhne tezhave.

Na kratko bom pojasnil zakaj je taka pogodba ali zaveza z MK za zavod shkodljiva. Z ustanovitvijo zavoda Revija SRP je zachela vidno narashchati birokratizacija in institucionalizacija nashe revialne dejavnosti. Stroshki delovanja zavoda so iz dneva v dan vishji, posebej z uvedbo DDV in s predpisanimi tarifami za avtorske in urednishke honorarje. Ti so za nas lahko le sanjski ali namishljeni honorarji. Subvencija pa je ostala nominalno ista, realno, iz leta v leto, je seveda manjsha. Drzhava oz. MK RS prichakuje za simbolichno subvencijo povrachila v obliki davkov, ki bi nekajkrat presegli vishino dodeljene subvencije. Nekdo se v tej zgodbi shali.

Edina dobra lastnost nashega sodelovanja je bila ta, da neposredno niste vplivali na vrednotno orientacijo revije, svobodo misli in izrazhanja avtorjev – sodelavcev revije. Posredno pa seveda vplivate, sistem financiranja kulturne ustvarjalnosti uveljavlja njej tuje (heteronomno) vrednotenje. She ne dolgo tega so bili v ospredju kriteriji ideoloshke primernosti. V posttotalitarnem sistemu so ti preobrazheni, a she vedno pristni. Dandanes nas silite v konformno prilagajanje institucionalni logiki interesov in nam vsiljujete fikcijo trzhnega funkcioniranja kulturnih revij. Nadvse je pomemben image revij, ne pa same revije. Od vsega, kar uveljavljate, pa je najslabshe, najbolj nesmiselno vrstichno oz. verzno vrednotenje avtorskih prispevkov. (Osnova za izrachun honorarjev za pesnike, pisatelje npr. je za vas shtevilo verzov, vrstic.) Kar se nas tiche, tudi nimamo nobene potrebe, da bi svoje prijave na razpis vrochili v zapechatenih ovojnicah. Ne prijavljamo se na tajni natechaj in tudi samoovadbe ne poshiljamo. Demokratichno odlochanje temelji na javnosti in ne na tajnosti.

Seveda vlagamo oz. smo vlagali proshnje tudi drugim dobrotnikom - donatorjem. Po birokratski nezapletenosti formularjev vlog je izstopal Zavod za odprto druzhbo Slovenija. Zavod je prenehal financirati (neodvisno) revijo. Mesto Ljubljana - oddelek za kulturo pa nasprotno v birokratizaciji kulture she ni na tekochem, odgovarja namrech, da zalozhnishka dejavnost zhal ni predmet razpisa za financiranje iz prorachunskih sredstev MOL. Ne recite mi, naj se potrudimo na trzhishchu blaga in storitev in pri sponzorjih ter konchno zhe najdemo t. im. ciljno publiko. Tudi v primeru, da te ni mogoche dolochiti, pa vseeno, za vsak primer, sejemo nekaj svojskega za nas. Morda pa bo le koga kdaj kasneje zanimal kak avtor ali celo Revija SRP taka, kot je, mimo kriterijev in meril zanjo s strani institucij mochi. Ne bojte se, SRP ne bo pozhel nichesar, chesar ni sejal.

Neodvisna revija bo morda osvobojena financhne more shele takrat, tako mi kazhejo dosedanje izkushnje, ko bodo vsi sodelavci revije ne le glavni sponzorji kot doslej, ampak edini financerji svojsko-svoje revije. Za sedaj to zhal ni mogoche.

Vlogo oz. zahtevek za subvencijo in okleshcheni okvirni predrachun z zahtevanimi dokazili dajem (za vas tudi v gajici) samo zato, da bi svojemu morebitnemu nasledniku p.o.z. – direktorju zavoda omogochil kontinuirano vlaganje vlog in proshenj tudi na MK RS, che bi se sedanji in morebitni prihodnji sodelavci odlochili drugache.

 

S sposhtovanjem
Rajko Shushtarshich
za zavod: Revija SRP
poobl. oseba za zastop.

Ljubljana, 15. maja 2000

 

ODGOVOR NA ODPRTO ZAPRTP PISMO I
ODPRTO ZAPRTO PISMO II