Revija SRP 23/24

Dokument 1

DRZHAVNI SVET
REPUBLIKE SLOVENIJE
Shtevilka: 611-02/93-1/5
Ljubljana, 4.6.1997

 

MINISTRSTVO ZA KULTURO

Drzhavni svet Republike Slovenije je na 90. seji, dne 4.6.1997, v skladu z 41. chlenom poslovnika drzhavnega sveta obravnaval vprashanji drzhavnega svetnika Poldeta Bibicha glede subvencioniranja revije SRP in na podlagi l. odstavka 56. chlena zakona o drzhavnem svetu sprejel naslednji

 

SKLEP

Drzhavni svet Republike Slovenije podpira vprashanji drzhavnega svetnika Poldeta Bibicha glede subvencioniranja revije SRP in predlaga Ministrstvu za kulturo, da ju prouchi in nanju odgovori.

V Ljubljani zhe peto leto izhaja revija SRP (izdajatelj je zalozhbe LUMI d.o.o.). Doslej je izshlo dvaindvajset shtevilk. Izdajatelji zhe od samega zachetka izhajanja prosijo Ministrstvo za kulturo za subvencijo, vendar v dosedanjih petih letih she niso dobili odgovora na svoje vloge.

Zato drzhavni svet sprashuje Ministrstvo za kulturo:

l. Na osnovi kakshnih kriterijev reviji SRP ni bila nikoli odobrena subvencija?

2. Zakaj ministrstvo reviji SRP ne posreduje odgovora, kljub njihovih vlogam v zadnjih petih letih, saj verjetno to ni praksa ministrstva v podobnih primerih?

Drzhavni svet predlaga, da Ministrstvo za kulturo vprashanji prouchi in v skladu s 96. chlenom poslovnika drzhavnega sveta v roku 30 dni nanju odgovori

 

Predsednik
prof . dr. Ivan Kristan
 
V vednost:
Polde Bibich, drzhavni svetnik
 
Dokument: K:\WINDOC\3DS.90
Datum: 5. junij 1997
 
__________
Opomba: Izhodishchni dokument je bil: Odprto pismo Drzhavnemu svetu RS oz. njegovemu
predsedniku, gospodu Ivanu Kristanu, objavljeno v Reviji SRP 21/22. junij 1997.