Revija SRP 19/20

Dokument 1

Radiotelevizija Slovenija
Televizija Slovenija
Sluzhba za raziskovanje programov
Rajko Shushtarshich

 

SVETU RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA
Vojko Stopar - preds. Sveta RTVS, preds. kom. sveta za raziskave
 
VODSTVU TELEVIZIJE SLOVENIJA
Janez Lombergar - direktor programov TVS
Drago Pechko - pomochnik direktorja programov TVS

 

Porochilo o raziskavah za leto 1996
Predlog programa raziskav za leto 1997
Proshnja za enkratno subvencioniranje Revije SRP

Program (oz.vsebina) raziskav za leto 1997 temelji na dosedanjih raziskavah in raziskovalnih projektih, ki smo jih s sodelovanjem z zunanjimi sodelavci ZMAR Zavoda RS in Univerze v Ljubljani v okviru obstojechih mozhnosti izvajali in uresnichili v letu 1996 in predhodnih letih:

- Katalog problemov M.M. RTVS: vechletni raziskovalni projekt (oz. vechletna raziskava in raziskovalna porochila tekochega projekta), katerega bistvene sestavine so publicirane v Reviji SRP.

- Analiza razmerij medija RTVS: razpisana raziskava (oz. raziskovalna tema) komisije Sveta RTVS O interakciji druzhbe in zavoda RTV Slovenija s podnaslovom (podtemo) Javni zavod RTV Slovenija - dileme in perspektive (oz. po nashem predlogu Vloga masovnega medija v sistemu (RTVS v RS) ali Analiza razmerij medija in sistema. S financiranjem MK RS je publicirana (s podnaslovom naslovom Prihodnost javne RTVS in Medij noche vedeti) v Reviji SRP 13/14.

- Vrednote socialne stratifikacije: dolgorochno raziskovanje vrednot, vrednotnih orientacij in vrednotnih sistemov

- Premene vrednotnega sistema v prehodni (transformni druzhbi). S sofinanciranjem ZMAR (raziskave Socialna stratifikacija v Sloveniji - Vrednotni sistem socialne stratifikacije I-IV), nadaljujeva Rajko Shushtarshich in Matjazh Hanzhek v okviru institucionalnega sodelovanja z Uradom Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj). Porochila so publicirana v Reviji SRP 13/14, 15/16,17/18 1996.

Program dela za leto 1997 je torej nadaljevanje dolgorochnega raziskovanja na RTVL/S, ki ga bom skushal opraviti v sodelovanju z zunanjimi znanstvenimi sodelavci (Univerze v Ljubljani in Zavoda RS za makroekonomske analize in razvoj RS), je nadaljevanje vechletnih raziskav projekta SRP. Raziskovalni nameni so do podrobnosti javno predstavljeni. Izid oktobrske Revije SRP 17/18, je omogochen v septembru 1997 na osnovi odlochitve preds. Sveta RTVS Vojka Stoparja, da se bo zavzel za mozhnost subvencioniranja javnosti raziskovanja na RTVS. Publiciranje raziskav bi RTVS omogochila z enkratnim financiranjem materialnih stroshkov tiskanja enega zvezka revije (to je brez avtorskih honorarjev: 500.000 Sit). Tako je v primeru raziskave Prihodnost javne RTV v Sloveniji storilo MK RS. Osebno in v imenu urednishtva in bralcev revije se mu za to gesto zahvaljujem.

To je hkrati mozhni predlog za konkretizacijo sklepa Sveta RTVS (6-2 z dne 20.9.1994), ko bo ta razpravljal o vsebinskih izodishchih Sluzhbe za raziskovanje programov, o raziskovalnih programih oz. temah, ki jih je razpisala komisija Sveta RTVS za raziskave, in morda tudi o javnih pobudah urednishtva Revije SRP.

Uresnichevanje raziskovalnega programa, raziskovalnih projektov in posameznih raziskovalnih porochil je natanchno dokumentirano v bibliografskem porochilu o raziskavah (knjigah) in objavljenih chlankih. V zadnjih treh letih pa je bilo to raziskovanje mogoche le ob podpori ali vsaj toleranci komisije Sveta RTVS za raziskave, posebej zaradi prizadevanja in podpore predstavnika Univerz v Svetu RTVS, prof. dr. Bruna Cvikla.

_______
Opomba: Medij je institucija v sistemu in raziskovanje medija je mogoche in smiselno le s sochasnim raziskovanjem sprememb v sistemu. Vsi navedeni raziskovalni nameni (raziskovanje vrednot, vrednotnih orientacij in vrednotnih sistemov, in tudi nameni Revije SRP) so medsebojno povezani in soutemeljeni. Preverja pa jih strokovna in druga zainteresirana javnost.
 
Prilagam:
- Bibliografijo raziskovalca Rajka Shushtarshicha in soavtorjev iz raziskovalnega obdobja 1972 -1997 na ISF Univerze in zunanjega sodelovanja z raziskovalnimi institucijami) in posebej bibliografijo iz raziskovalnega obdobja RTVL/S (1979-1997), na SRP RTVS (oz. prej SShP, DERPO). Bibliografija iz leta 1996 pa je tudi objavljena v Kazalu letnika Revije SRP 17/18 1996.
 
Ne prilagam:
- Financhnega predloga za izvedbo projekta v letu 1997 ne prilagam, ker RTVS od leta 1993 naprej zhal ni financirala raziskav (ne njihove javne prezentacije in ne zunanjih znanstvenih sodelavcev). Raziskovanje medija je omogochala (delno sofinancirala) le s placho raziskovalca, domnevam, da le za interna raziskovalna porochila in (ali le) drugo raziskovalno delo (kot npr. sodelovanje pri raznih anketah).
 
V vednost:
Vojko Stopar - predsednik Sveta RTVS, preds. kom. Sveta RTVS za raziskave Chlani kom. Sveta RTVS za raziskave: dr. Bruno Cvikl, Alfred Killer, dr. Igor Lukshich, dr. Rajko Shugman
 
S sposhtovanjem
 
raziskovalec:
Rajko Shushtarshich
vodja sluzhbe:
Stane Obranovich

V Ljubljani, oktobra 1996