Revija SRP 133/134

Dokument 4

Rajko Shushtarshich

 

KRATKA ZGODOVINA ZAVODA REVIJA SRP

(1998-2015)

 

Najbrzh ne bomo nikoli nashli zadovoljivega odgovora, vsaj takega ne, ki bi kazal na minimalno soglasje med protagonisti, upravljavci kulture na eni, in avtorji ustvarjalci na drugi strani, ker prvi kulturo-umetnost in kulturnike, umetnike omogochajo oz. onemogochajo, slednji pa kulturo-umetnost zgolj udejanjajo. Pa vseeno obchasno poskushamo.

Rajko Shushtarshich

 

ZAVOD REVIJA SRP (1998-2015)

 

1 – Ustanovljen v letu 1998 z Aktom o ustanovitvi zavoda, 10. novembra 1998.

Ime zavoda je: Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti

Sedezh zavoda je: Ljubljana, Prazhakova 13.

m.sh.1339427, d.sh.71461965

Zadnji rachun pri Banki Koper, sht. b. r. 10100-0038333910

 

Kratek komentar:

Revija SRP pa redno izhaja zhe od leta 1993. Vsa ustvarjalnost v neodvisni Reviji SRP in v slov.-angl. vzporednici Lives Journal pa je v celoti – neposredno dostopna – brez kakrshnihkoli omejitev v e-Knjizhnici Revije SRP :

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/knjizh.htm

 

2 – Revijo sofinancira:

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije: v letu 1999, 2000, 2001, 2002, ne pa v letu 2003! 1

Zavod za odprto druzhbo Slovenija: v letu 1999:

Popravek: »v Reviji SRP, letnik 11, 2003 (shtevilke 53/54; 55/56; 57/58) je bilo v kolofonu natisnjeno, da revijo sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Ta podatek je postal s sodbo VS RS netochen – neresnichen! Revijo so zhe leta 2003 financirali izkljuchno sodelavci!«

 

[Dotedanje sofinanciranje je bilo zgolj simbolichno, pretezhni delezh financiranja ves chas izhajanja obeh revij in knjig nosijo sodelavci. Vsi sodelavci v reviji omochajo izhajanje Revije SRP In Lives Journala predvsem tako, da se odrechejo honorarjem.]

 

3 – Odstop direktorja Zavoda: Iz dokumentov v Reviji SRP 39/40:        

 

Dokument 2: MK RS, Majda Shirca – Bozhidar Premrl,  Odgovor na odprto zaprto pismo Revije SRP: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp39/dokum39/2dok39.htm

 

Dokument 3: Rajko Shushtarshich, Odprto zaprto pismo MK RS, II – Majdi Shirca, She o vrednotah in vrednotenju: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp39/dokum39/3dok39.htm :

 

»Program zavoda Revija SRP v letu 2000 torej udejanjamo po nachrtu in v skladu z nasho obvezo oz. zavezo (dne 7. dec. 99. poslano MK), t.j., da bomo program zavoda dejansko uresnichili v letu 2000, v skladu z vasho prijazno proshnjo – dejansko pa dodatnim pogojem za podpis pogodbe, “najkasneje v 14 dneh”. V skladu s proshnjo (ali zahtevo) MK, sem zavod zavezal tako glede “tochnih terminov realizacije” kot tudi glede uresnichitve celotnega programa, t.j. vsaj she treh publikacij edicije Pogum Revije SRP. Vendar bodo te zaenkrat lahko “izshle” le na internetu. Vishino subvencije 1.050.000,00 SIT za program zavoda v letu 2000 in prvo vprashanje, “ali bomo z odobrenimi sredstvi programe dejansko realizirali v letu 2000”, sem razumel kot shalo. Tudi nisem izkoristil dobrohotne ponudbe za pritozhbo, ki naj bi bila obravnavna “z vidika novih navedb in argumentov”, ker le-teh ni. Ochitna dejstva, npr. osemletno redno izhajanje revije, pa itak ne shtejejo. Ker sem z MK sklenil za zavod shkodljivo pogodbo, sem kot direktor sam odgovoren – tako pravite, in s tem se v celoti strinjam – zato sem odstopil. Svet zavoda me je razreshil, do imenovanja novega direktorja opravljam vlogo pooblashchene osebe za zastopanje zavoda. Tudi zadnje mozhnosti za pritozhbo do 20. septembra letos po 5.chl. pogodbe sam ne bom izkoristil, “ker ni prishlo do nobenih nepredvidenih sprememb okolishchin, zaradi katerih zavod ne bi mogel izpolniti svojih pogodbenih obveznosti”. Nasprotno, vse so bile predvidljive zhe z “vishino” odobrene subvencije. Che se ne bom brezupno pritozheval, in tako she sam pospesheval birokratizacijo zavoda, bom morda kdaj she kaj napisal. Che ne bo izshlo v knjizhni obliki, bo vsaj na internetu (elektronskem viru).«

 

4 – Revija SRP neupravicheno zavrzhena na razpisu MZK RS leta 2003:

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp55/dokum55/2dok55.htm

S tako neresnichno utemeljitvijo, da je bila vloga Zavoda nepopolna – manjkal naj bi ji en sam dokument v vlogi, ki pa ni bil sestavni del razpisa! – je bil s sklepom MK RS sht. 403-50/2003-26 dr. UG, z dne 18. 3. 2003 zavrzhen tudi Zavod. Ostal je brez javnih sredstev sofinanciranja.

 

Morda pa bi bilo treba poiskati razloge za onemogochanje Zavoda she malo nazaj – zhe v dogajanju, opisanem v Odprtih zaprtih pismih MK RS, I-VIII; naj jih navedem samo nekaj:

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, VI /Merila in kriteriji MK RS – konkretno/

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, VII – Andreji Richter, Diferenciacija slovenskih revij in program neodvisne Revije SRP 2003 do 2012/

Andreja Rihter : Odgovor ministrice MK RS na odprto pismo

Rajko Shushtarshich : Obeti slovenski kulturi /Javni interes v kulturi/

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, VIII – Andreji Rihter /Zavrzhene slovenske revije/

 

Kdo bi to vedel? Morda vedo naslovniki pisem, morda she ti ne, mogoche le udelezheni izvajalci v igri »Meril in kriterijev MK RS – konkretno«? Morda celo sami pobudniki diferenciacije v slovenski kulturi?

 

5 – S pravnomochno sodbo Vrhovnega sodishcha RS je bilo potrjeno zavrzhenje Revije SRP, z dne 13. septembra 2009.

[glej sodba: Martina Lippai, Sodba v imenu ljudstva – predsednica senata VS RS

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/VSRSsodba.htm ;

Glej tudi: Opombe urednika Revije SRP k Sodbi v imenu ljudstva VS RS

Opomba urednika k Sodbi VS RS:

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/VSRS_op_ur.htm ]

 

6 – Zaprtje rachuna: 15. januarja 2009 – to je bil edini mozhni ukrep Zavoda.

Od takrat Zavoda dejansko ni vech! (Tudi pravno-formalno brez svojega rachuna ne more poslovati.) Zaradi »ljubega miru« smo na zahtevo AJPESa in DURSa she naprej oddajali letna porochila, ki pa so zgolj rachunovodski konstrukt.

Dejanska vrednost zavoda je bila 0,00 €. Zhe o leta 2003 so bili vsi prihodki in odhodki Zavoda zanemarljivi – zgolj stroshki in obresti LB in Banke Koper.

 

7 – Ukinitev / ugasnitev / izbris / likvidacija Zavoda Revija SRP

Od leta 2015 naprej je sledil niz absurdnih ukrepov institucij: odlochb, sklepov, nalogov, odredb itd. s strani AJPESa, DURSa in ZPIZa.

 

[A tega ni mogoche pojasniti na kratko; che pa bi koga le zanimalo, si mora ogledati kopico dokumentov:

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda.htm ]

 

8 – Samoukinitev:

Pravno formalno, tj. administrativno logichno smo Zavod izbrisali oz. smo ga skushali izbrisati iz Registra zavodov s samoukinitvijo.

 

Revija SRP in Lives Journal delujeta brez birokratskih dolochil. Edini pomembni organ revije je Urednishtvo, ki praviloma deluje po nachelu soglasja. Dana beseda sodelavcev in urednikov velja vech kot pisana pogodba npr. v gosp. druzbah. Tako Revija SRP deluje zhe 24 let in bo delovala, vse dokler se sistemu le ne bo posrechilo ukiniti jo – prepovedati, ali kako drugache onemogochiti.

 

– Zato je bila (samo)ukinitev edini logichni izhod, kajti obravnavanje Zavoda Revija SRP ter delovanja njegovih ustanoviteljev in sodelavcev kot »obichajne« pridobitno-poslovne organizacije je dejansko le nepotrebno, nesmiselno in nevzdrzhno pravno-formalistichno onemogochanje (»obdavchevanje«, »kaznovanje«) specifichnega, popolnoma neprofitnega delovanja v sploshnem nacionalnem kulturnem interesu.

(glej: samoukinitev: Sklep o prenehanju (ugasnitev zavoda) Revije SRP v letu 2015):

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/ugasnitev_Zavoda5okt2015.doc

 

9 – Dejansko je Zavod obstajal (Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti, Ljubljana) samo od 10. novembra 1998 do zavrzhenja revije v letu 2003. Z dne 18. 3. 2003 je bil namrech zavrzhen tudi Zavod. Ostal je brez javnih sredstev sofinanciranja.

 

10 – Bistveni razlog vse te absurdne administrativne pisarije in tudi drastichnega sankcioniranja udelezhenca Rajka Shushtarshicha – mene kot domnevnega in domnevno zaposlenega direktorja ZAVODa, ki zhe davno ni vech direktor v zavodu, ki ga tudi ni vech, vsaj zhe od leta 2009:

 

»Institucionalna oblika Zavoda Revija SRP – kot pravna oseba zasebnega prava – dejansko ni primerna in ni potrebna za opravljanje nashe neodvisne dejavnosti na podrochju kulture in umetnosti – svobodne ustvarjalnosti Revije SRP – njenih sodelavcev.

 

V Ljubljani, spomladi 2017 (12. april, 2017)

 

Rajko Shushtarshich