Revija SRP 13/14

Ustavno sodishche RS

Dokument 0.1

Odlochba Ustavnega sodischa v ”zadevi Vladimirja Bogolina"

 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA
USTAVNO SODISHCHE
Shtevilka: U-I-28/94
Datum: 16/2-1995
 
S K LEP

Ustavno sodishche je v postopku za preizkus pobude Vladimirja Bogolina iz Loke pri Zhusmu, ki ga zastopa Franc Pevec, odvetnik v Shentjurju, na .seji dne 16/2-1995

s k 1 e n i l o:

Pobuda za zachetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepov o vishini R'I'V narochnine (Uradni list RS, sht. 12/93, 28/93 in 17/94) se zavrzhe.

Obrazlozhitev

Pobudnik je z vlogo z dne 7/2-1994 Ustavnemu sodishchu predlagal, da sprejme pobudo in zachne postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o vishini RTV narochnine (Uradni list RS, sht. 12/93), kakor tudi morebitnih poznejshih sklepov o vishini RTV narochnine, ki bi bili sprejeti po vlozhitvi pobude. Izpodhijani sklep je po mnenju pobudnika protiustaven, ker zavezuje vse drzhavljane k plachilu celotne RTV narochnine ne glede na shtevilo programov, ki jih lahko sprejemajo. Tako morajo polno RTV narochnino plachevati tudi narochniki, ki sprejemajo le prvi program RTV Slovenija. Izpodbijani sklep je po mnenju pobudnika tudi v nasprotju s 15. chlenom Zakona o obligacijskih razmerjih, ki dolocha nachelo enake vrednosti vzajemnih dajatev pri sklepanju dvostranskih pogodb.

Po 21. chlenu Zakona o Ustavnem sodishchu (Uradni list RS, sht. 15/94) odlochi Ustavno sodishche med drugim o ustavnosti in zakonitosti predpisov in sploshnih aklov, izdanih za izvrshevanje javnih pooblastil. Izpodbijani sklep je sprejel Svet RTV Slovenija. Ta sklep nima narave predpisa in tudi ne narave sploshnega akta, izdanega za izvrshevanje javnih pooblastil, temvech je akt poslovanja. Za presojo takshnih aktov pa Ustavno sodishche ni pristojno; morebitni spori v zvezi z izvajanjem narochnishkega razmerja kot posebne vrste obligacijskega razmerja se reshujejo pred rednimi sodishchi.

Ustavno sodishche je sprejelo ta sklep na podlagi 25. chlena Zakona o Ustavnem sodishchu v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovshek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. matevzh Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Shinkovec, dr. Lovro Shturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boshtjan M. Zupanchich. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik mag. Matevzh Krivic, ki je dal odklonilno locheno mnenje.

Predsednik dr. Tone Jerovshek

EVIDENCHNI STAVEK: Ustavno sodishche zavrzhe pobudo za oceno akta, ki ni predpis ali sploshni akt za izvrshevanje javnih pooblastil, temvech je akt poslovanja.