Revija SRP 127/128

Rajko Shushtarshich

Dokument 1

/v gajici/

POVZETEK O ABSURDNEM UKINJANJU REVIJE SRP

 

(samo nekaj absurdov) 

 

 

Sploshni absurd:

– SISTEM »omogocha«, tj. onemogocha ustvarjalnost v neodvisni Reviji SRP po svoji naravi. Sistem sam po sebi »kot tak« tezhi k popolni kontroli vsega, kar je institucionalizirano. »Shirshe gledano, zadevamo ob skrivnostnost vrednotenja slovenske kulturne ustvarjalnosti. Najbrzh ne bomo nikoli nashli zadovoljivega odgovora, vsaj takega ne, ki bi kazal na minimalno soglasje med protagonisti, upravljavci kulture na eni in avtorji ustvarjalci na drugi strani, ker prvi kulturo, umetnost in kulturnike, umetnike omogochajo oz. onemogochajo, slednji pa kulturo, umetnost zgolj udejanjajo. Pa vseeno obchasno poskushamo.« (Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, II – Majdi Shirca, She o vrednotah in vrednotenju

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp39/dokum39/3dok39.htm )

– Zavod (pravna oseba zasebnega prava) preneha v primerih in po postopku, dolochenem z zakonom (ki ga ni!). Zadeva ad absurdum, brez primere, nizamo absurd na absurd. (gl. Dokument 1; Dokument 1- tudi v angl.)

Zato je Svet zavoda Revije SRP 5. oktobra 2015 sprejel sklep o prenehanju (ugasnitvi) Zavoda Revija SRP. Samoukinitev je bila torej edini logichni izhod, kajti obravnavanje Zavoda Revija SRP ter delovanja njegovih ustanoviteljev in sodelavcev kot »obichajne« pridobitno-poslovne organizacije je dejansko le nepotrebno, nesmiselno in nevzdrzhno pravno-formalistichno onemogochanje (»obdavchevanje«, »kaznovanje«) specifichnega, popolnoma neprofitnega delovanja v sploshnem nacionalnem kulturnem interesu. (gl. samoukinitev 4 )

Vendar Okrozhno sodishche v Ljubljani v svojih odredbah vztraja na postopku zaprtja (likvidacije) zavoda po dolochbah ZGD-1, cheprav obstoje primeri v sodni praksi, ki kazhejo, da je Zavode mogoche ukiniti, izbrisati tudi drugache kot po teh dolochilih.

 

– Sodishcha ne zanimajo dejstva:

- Zavod (katerega ime si je v registrski zadevi, tj. v sklepu o ustanovitvi Zavoda izmislila sodnica Okrozhnega sodishcha Gorshe Mushich Helena) ima zaprt rachun zhe od 15.1.2009 (od tedaj nima rachuna in torej shest let ne posluje vech!).

- Osebi z delezhem v premozhenju (vsak po 50%), Ivo Antich, Karlovshka 22, Ljubljana, in Rajko Shushtarshich, Prazhakova 13, Ljubljana, ugotavljata, da Zavod Revija SRP dejansko ne obstaja vech. Premozhenje zavoda je 0,00 €. Rachun zavoda je zaprt. Zavod nima upnikov in nima nobenih terjatev. Letna porochila AJPESu, DURSu / FURSu so nesmiselno administriranje (izpolnjevanje rubrik z 0,00 €; v dokumentu DURS, ki nas bo za zachetek stal 1.800 €, za 9 strani 0,00 – (glej.: DAVEK OD DOBICHKA 11, PLACHILNI NALOG 3 in PLACHILNI NALOG 3a).

- Zavod Revija SRP ni nikomur nich dolzhan (nima upnikov) in nima nobenih terjatev – vse od njegove ustanovitve (vpisa subjekta v sodni register) 20. januarja 1999. Objava na spletnih straneh AJPES 14 v skupini Objave sporochil po ZGD-1 dne 15.10.2015, pod shtevilko objave 2402425, je bila poziv upnikom (ki jih ni!).

- Institucionalna oblika Zavoda Revija SRP – kot pravna oseba zasebnega prava – dejansko ni primerna in ni potrebna za opravljanje neodvisne dejavnosti na podrochju kulture in umetnosti – svobodne ustvarjalnosti Revije SRP – njenih sodelavcev.

- Odstopil je preds. Sveta Zavoda, vsi chlani sveta Zavoda in dir. Zavoda. Tako po Statutu in Aktu o ustanovitvi Zavoda le-tega dejansko ni vech!

- V svojih odredbah in sklepih sodishche ni uposhtevalo nobenega od nashih predlogov (navedb, prilozhenih dokazov) – povsem jih je prezrlo.

 

Zadnje Odredbe okrozhnega sodishcha, z dne 27.01.2016, ne bom izpolnil (svojih predlogov ne bom vech dopolnjeval). Jo bom pa komentiral:

Zame je ta odredba, v primeri s prejshnjimi, nadgrajena do te mere, da jo lahko razumem kot poseganje v nashe notranje odnose, dolochneje, kot manever zastrashevanja ali pa poskus povzrochanja razdora v Urednishtvu Revije SRP (Zavoda Revija SRP, vsaj za nas, namrech ni vech!).

»Oni« naj torej le imajo ZAVOD ZA ZALOŽNIŠTVO NA PODROČJU KULTURE IN UMETNOSTI, Revija SRP (Svoboda, Resnica, Pogum), matichna shtevilka 1339427000.

Nasprotno temu pa Revija SRP in Lives Journal delujeta brez birokratskih dolochil ter izhajata bolje kot poprej. Nash edini »institucionalni organ« je Urednishtvo, ki praviloma deluje po nachelu soglasja. Dana beseda sodelavcev in urednikov velja vech kot pisna pogodba npr. v gospodarskih druzbah. Tako deluje Revija SRP zhe 24 let. Bila je torej zhe veliko let pred institucionalizacijo v obliko Zavoda ... – pravno osebo zasebnega prava. In bo delovala, vse dokler se sistemu le ne bo posrechilo ukiniti jo ali jo kako drugache onemogochiti.

 

Vsaj zachasni, morda tudi konchni zakljuchek:

 

Imam navado, da na kocu podam she svoj chisto osebni pogled na zadevo – kot individuum Rajko Shushtarshich:

Kot nekdanji papirnati direktor Zavoda se moram she vedno ukvarjati z zadevo, a le toliko, kolikor je oziroma kolikor se meni zdi neizogibno; sodelavcem (sourednikom, soudelezhencem v zadevi) pa tega ni treba. Ta povzetek jim bo povsem zadoshchal, ker mi sodelavci v reviji verjamejo na besedo.

»Oni« pa lahko store – razsodijo le tako, kot je to v njihovem interesu. Iz izkushenj v administrativnem raziskovanju institucij in spopadanju z mochnimi institucijami sistema lahko domnevam, da je odlochitev znana zhe na samem zachetku, ne glede na izvedena prichujocha dejstva – dokaze. Od mene pa ne bodo dochakali, da bi sodeloval v ukinjanju, likvidaciji Zavoda za ... po ZGD-1. – po analogiji likvidacije gospodarskih druzhb, ker med Zavodom Revija SRP in gosp. druzhbo ni nobene, prav nobene (!) analogije. Bedak pa nisem, da plesal bi po »Njihovih« razglashenih taktih.

Zhelim jim veliko let njegove - t.j. Zavodove uspeshne gosp. dejavnosti. Sankcije pa, ki iz tega slede, niso neprichakovane.

 

Individuum ne more spremeniti sistema,

lahko pa ne dovoli, da bi sistem spremenil njega.

In to ni malo!

Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, 8. februarja 2016

 

 

 

 

Povezave na druge dokumente v tej zadevi glej na: 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda.htm

 

Dokumenti, ki so na internetu, so enaki originalom, le da so slednji podpisani. (Op. R.Sh.)