Revija SRP 125/126

Rajko Šuštaršič – Ivo Antič

Dokument 1

 

ŠE O UKINJANJU NEODVISNE REVIJE SRP

 (Zavod ni bil prava oblika institucionalizacije za neodvisno Revijo SRP 1 , 1a)

 

Uvod

 

Vse od ustanovitve Revije SRP na Radioteleviziji Slovenija, tj. leta 1993, je (oblastniški) sistem revijo ukinjal. Najprej jo je ukinjala institucija Radiotelevizija Slovenija, potem pa je ukinjanje prevzelo Ministrstvo za kulturo RS. Na javnem razpisu v letu 2003 jo je Ministrstvo za kulturo RS zavrglo (»utemeljitev«: nepopolnost prijave – manjkal naj bi en dokument, ki pa ni bil sestavni del razpisa – razpisne dokumentacije).

S pravnomočno sodbo v imenu ljudstva, septembra 2009, je to potrdilo Vrhovno sodišče – Martina Lippai, Sodba v imenu ljudstva – predsednica senata VS RS.2

 

Ministrstvo za finance – Finančna uprava RS pa je z izrekom drastične kazni (globo) ukinila še Zavod Revija SRP. PLAČILNI NALOG številka: DT 71010-502091/2015-2 (03-060-09), datum: 15.09.2015, vročen: 22.09.2015:

1. storilcu: REVIJA SRP na podlagi 1. odst. 397. čl. ZDavP-2 globa v višini 1.200,00 EUR;

2. storilcu: ŠUŠTARŠIČ RAJKO na podlagi 3. odst. 397. čl. ZDavP-2 globa v višini 600,00 EUR – Izdajatelj naloga, pooblaščena oseba FURS: Anton Vidmar, finančni kontrolor svetovalec specialist.3

 

Ukinili so nas torej kot Zavod, še natančneje: prisiljeni smo bili ukiniti se sami.

 

Zato je (samo)ukinitev edini logični izhod, kajti obravnavanje Zavoda Revija SRP ter delovanja njegovih ustanoviteljev in sodelavcev kot »običajne« pridobitno-poslovne organizacije je dejansko le nepotrebno, nesmiselno in nevzdržno pravno-formalistično onemogočanje (»obdavčevanje«, »kaznovanje«) specifičnega popolnoma neprofitnega delovanja v splošnem nacionalnem kulturnem interesu. Praktični končni rezultat je namreč: za več kot dvajsetletno delovanje »nagrada« v obliki kazenske sankcije.

 

Draga šola, a zdaj nam je dokončno jasno, da Zavod ni bil prava oblika institucionalizacije za neodvisno Revijo SRP.

 

Svet zavoda Revije SRP je 5. oktobra 2015 sprejel sklep o prenehanju (ugasnitvi) Zavoda Revija SRP.4

 

Vendar Zavod preneha v primerih in po postopku, določenem z zakonom (ki ga ni).

»Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1. ureja postopek likvidacije za gospodarske družbe (d.o.o., d.d. in druge) in za zavode izrecno ne velja, vendar pa je hkrati to tudi edini veljavni predpis, ki ga je v konkretnem primeru sploh možno uporabiti. Posledično tudi v praksi sodišča vodijo postopek zaprtja (likvidacije) zavoda po določbah ZGD-1, saj je to edina (analogna) ureditev, ki jo sploh lahko uporabijo.«5 Vendar obstoje primeri v sodni praksi, ki kažejo, da je Zavod mogoče ukiniti, izbrisati tudi drugače kot po teh določilih.

 

Zato sva ustanovitelja Zavoda predlagala še istega dne, tj. 5. oktobra 2015, Okrožnemu sodišču v Ljubljani, v zadevi: vloga za ukinitev zavoda,6 da na podlagi v vlogi navedenih dejstev in pojasnil sprejme sklep o ukinitvi – prenehanju dejavnosti Zavoda in izbrisu Zavoda iz sodnega registra, in ne po pravilih Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, ker med Zavodom Revija SRP in gospodarsko družbo ni nikakršne analogije.

 

 

 

Rajko Šuštaršič, P. S. (oktobra 2015)

 

Moj osebni komentar – zgolj kot individuuma (I):

Predlog ni bil sprejet. Likvidacija Zavoda naj bi se po ODREDBI Okrožnega sodišča v Ljubljani7 izvajala na podlagi 579.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

V predlogu za vpis sprememb v sodni register smo Okrožnemu sodišču v Ljubljani ponovno predlagali izbris Zavoda iz sodnega registra, kot je podan v 2. odstavku vloge za ukinitev zavoda (dne: 5.10.2015, dopolnjen dne: 14. 10.2015)8

da na podlagi navedenih dejstev, in pojasnil ter sodišču dostopnih podatkov na AJPES in DURS/FURS sprejme ugotovitveni sklep o ukinitvi – prenehanju dejavnosti Zavoda – Izbris Zavoda iz sodnega registra po pravilih, ki so primerna za Zavod, in ne po pravilih Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1:

ker med Zavodom Revija SRP in gosp. družbo ni nikakršne analogije; z dodatnim pojasnilom: da ima ZAVOD ZA ZALOŽNIŠTVO NA PODROČJU KULTURE IN UMETNOSTI, Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/ (v likvidaciji), s sedežem: Pražakova 13, 1000 Ljubljana, račun zaprt že od 15. 1. leta 2010, in da dejansko ne obstaja več. (Glej tudi : sklep Okrožnega sodišča (20.10.2015)9 in pritožbo na sklep (z dne: 23.10.2015)10 Obstaja pa neodvisni medij Revija SRP, ki je bil, in kot je bil pred ustanovitvijo Zavoda in bo obstajal tudi po likvidaciji Zavoda. To bo torej le konec institucionalne tvorbe sistema – organizacijske oblike, ki služi zgolj sistemu. Komu bi sicer služilo toliko nepotrebnega administrativnega dela (Evidenca medijev, poročila Ajpes-u, Durs-u, Fuurs-u, MzK, MzF, idr. institucijam)? Reviji SRP gotovo ne, zase tega sploh ne potrebujemo.

 

Za sklep komentarja (I) lahko rečem: zadeva ad absurdum, brez primere, nizamo absurd na absurd. Medtem, ko eni nizajo 0 (ničle) v horizontali – v svojih plačah npr., jih mi nizamo v vertikali – v letnih poročilih AJPES in DURS/FURS npr.11.12 Kot vse kaže, sodišče s svojimi sklepi, razsodbami noče ukiniti Zavoda.12 13 Globe so za državo sicer neznaten, a načelno pomemben vir prihodka. Hoče pa ukiniti neodvisno Revijo SRP, njeno ustvarjalnost – motečo svobodo misli in izražanja sodelavcev revije. In to počne že od 10. september 2009 s sodbo v imenu ljudstva Vrhovnega sodišča RS.

Rajko Šuštaršič

 

 

Se bo nadaljevalo!

 

 

 

 

_________________

1 glej: Dokument 1, Rajko Šuštaršič, »Breme lastništva« – Kres za praznik ustvarjalnega dela? In še nekaj malega o vrednoti delo Revija SRP, št. 123/124, 193

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp123/dokum123/1dok123.htm

1a gl.ej: Dokument 1a, Rajko Šuštaršič, Program resnično neodvisne Revije SRP (2013-2022), št.. 121/122, 191)

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp121/dokum121/1dok121.htm

 

2 sodba: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/VSRSsodba.htm

3 globa: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/FURS15sep2015_vr22sep2015.doc

4 samoukinitev: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/ugasnitev_Zavoda5okt2015.doc

 

5 Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1. e-Knjižnica: http://www.nevladnik.info/si/e-knjiznica/?id=5562

6 vloga: Okrožnemu sodišču v Ljubljani za ukinitev zavoda:

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Okrozhno%20sodishche_5okt2015.doc

7 odredba: o dopolnitvi predloga Okrožnega sodišča v Ljubljani, v registrski zadevi, dne 07.10.2015

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/ODREDBA_Okrozh_sod-7okt2015.doc

8 dopolnitev predloga: Okrožnemu sodišču v Ljubljani, dne 14.10.2015

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/ Dopolnitev-vloge_Okrozh_sod-14okt2015.doc

9 sklep Okrožnega sodišča: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/okro-sod_sklep20okt2015.doc

10 pritožba Okrožnemu sodišču: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Pritozhba_sklep_Okrozh_sod_23okt2015.doc

11 davek: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/DAVEK_OD_DOBICKA_2014.pdf

12  sklep Okrožnega sodišča 9. nov. 2015:  http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/okro-sod_sklep9nov2015.doc

13 pritožba Okrožnemu sodišču 2: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Pritozhba_sklep_Okrozh_sod_9nov2015.doc 

 

Povezave na druge dokumente v tej zadevi glej na: 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda.htm

 

Dokumenti, ki so na internetu, so enaki originalom, le da so slednji podpisani. (Op. R.Š.)