Revija SRP 125/126

Rajko Shushtarshich – Ivo Antich

Dokument 1

/v gajici/

SHE O UKINJANJU NEODVISNE REVIJE SRP

 (Zavod ni bil prava oblika institucionalizacije za neodvisno Revijo SRP 1 , 1a)

 

Uvod

 

Vse od ustanovitve Revije SRP na Radioteleviziji Slovenija, tj. leta 1993, je (oblastnishki) sistem revijo ukinjal. Najprej jo je ukinjala institucija Radiotelevizija Slovenija, potem pa je ukinjanje prevzelo Ministrstvo za kulturo RS. Na javnem razpisu v letu 2003 jo je Ministrstvo za kulturo RS zavrglo (»utemeljitev«: nepopolnost prijave – manjkal naj bi en dokument, ki pa ni bil sestavni del razpisa – razpisne dokumentacije).

S pravnomochno sodbo v imenu ljudstva, septembra 2009, je to potrdilo Vrhovno sodishche – Martina Lippai, Sodba v imenu ljudstva – predsednica senata VS RS.2

 

Ministrstvo za finance – Financhna uprava RS pa je z izrekom drastichne kazni (globo) ukinila she Zavod Revija SRP. PLACHILNI NALOG shtevilka: DT 71010-502091/2015-2 (03-060-09), datum: 15.09.2015, vrochen: 22.09.2015:

1. storilcu: REVIJA SRP na podlagi 1. odst. 397. chl. ZDavP-2 globa v vishini 1.200,00 EUR;

2. storilcu: SHUSHTARSHICH RAJKO na podlagi 3. odst. 397. chl. ZDavP-2 globa v vishini 600,00 EUR – Izdajatelj naloga, pooblashchena oseba FURS: Anton Vidmar, financhni kontrolor svetovalec specialist.3

 

Ukinili so nas torej kot Zavod, she natanchneje: prisiljeni smo bili ukiniti se sami.

 

Zato je (samo)ukinitev edini logichni izhod, kajti obravnavanje Zavoda Revija SRP ter delovanja njegovih ustanoviteljev in sodelavcev kot »obichajne« pridobitno-poslovne organizacije je dejansko le nepotrebno, nesmiselno in nevzdrzhno pravno-formalistichno onemogochanje (»obdavchevanje«, »kaznovanje«) specifichnega popolnoma neprofitnega delovanja v sploshnem nacionalnem kulturnem interesu. Praktichni konchni rezultat je namrech: za vech kot dvajsetletno delovanje »nagrada« v obliki kazenske sankcije.

 

Draga shola, a zdaj nam je dokonchno jasno, da Zavod ni bil prava oblika institucionalizacije za neodvisno Revijo SRP.

 

Svet zavoda Revije SRP je 5. oktobra 2015 sprejel sklep o prenehanju (ugasnitvi) Zavoda Revija SRP.4

 

Vendar Zavod preneha v primerih in po postopku, dolochenem z zakonom (ki ga ni).

»Zakon o gospodarskih druzhbah – ZGD-1. ureja postopek likvidacije za gospodarske druzhbe (d.o.o., d.d. in druge) in za zavode izrecno ne velja, vendar pa je hkrati to tudi edini veljavni predpis, ki ga je v konkretnem primeru sploh mozhno uporabiti. Posledichno tudi v praksi sodishcha vodijo postopek zaprtja (likvidacije) zavoda po dolochbah ZGD-1, saj je to edina (analogna) ureditev, ki jo sploh lahko uporabijo.«5 Vendar obstoje primeri v sodni praksi, ki kazhejo, da je Zavod mogoche ukiniti, izbrisati tudi drugache kot po teh dolochilih.

 

Zato sva ustanovitelja Zavoda predlagala she istega dne, tj. 5. oktobra 2015, Okrozhnemu sodishchu v Ljubljani, v zadevi: vloga za ukinitev zavoda,6 da na podlagi v vlogi navedenih dejstev in pojasnil sprejme sklep o ukinitvi – prenehanju dejavnosti Zavoda in izbrisu Zavoda iz sodnega registra, in ne po pravilih Zakona o gospodarskih druzhbah – ZGD-1, ker med Zavodom Revija SRP in gospodarsko druzhbo ni nikakrshne analogije.

 

 

 

Rajko Shushtarshich, P. S. (oktobra 2015)

 

Moj osebni komentar – zgolj kot individuuma (I):

Predlog ni bil sprejet. Likvidacija Zavoda naj bi se po ODREDBI Okrozhnega sodishcha v Ljubljani7 izvajala na podlagi 579.a chlena Zakona o gospodarskih druzhbah (ZGD-1).

V predlogu za vpis sprememb v sodni register smo Okrozhnemu sodishchu v Ljubljani ponovno predlagali izbris Zavoda iz sodnega registra, kot je podan v 2. odstavku vloge za ukinitev zavoda (dne: 5.10.2015, dopolnjen dne: 14. 10.2015)8

da na podlagi navedenih dejstev, in pojasnil ter sodishchu dostopnih podatkov na AJPES in DURS/FURS sprejme ugotovitveni sklep o ukinitvi – prenehanju dejavnosti Zavoda – Izbris Zavoda iz sodnega registra po pravilih, ki so primerna za Zavod, in ne po pravilih Zakona o gospodarskih druzhbah – ZGD-1:

ker med Zavodom Revija SRP in gosp. druzhbo ni nikakrshne analogije; z dodatnim pojasnilom: da ima ZAVOD ZA ZALOZHNISHTVO NA PODROCHJU KULTURE IN UMETNOSTI, Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/ (v likvidaciji), s sedezhem: Prazhakova 13, 1000 Ljubljana, rachun zaprt zhe od 15. 1. leta 2010, in da dejansko ne obstaja vech. (Glej tudi : sklep Okrozhnega sodishcha (20.10.2015)9 in pritozhbo na sklep (z dne: 23.10.2015)10 Obstaja pa neodvisni medij Revija SRP, ki je bil, in kot je bil pred ustanovitvijo Zavoda in bo obstajal tudi po likvidaciji Zavoda. To bo torej le konec institucionalne tvorbe sistema – organizacijske oblike, ki sluzhi zgolj sistemu. Komu bi sicer sluzhilo toliko nepotrebnega administrativnega dela (Evidenca medijev, porochila Ajpes-u, Durs-u, Fuurs-u, MzK, MzF, idr. institucijam)? Reviji SRP gotovo ne, zase tega sploh ne potrebujemo.

 

Za sklep komentarja (I) lahko rechem: zadeva ad absurdum, brez primere, nizamo absurd na absurd. Medtem, ko eni nizajo 0 (nichle) v horizontali – v svojih plachah npr., jih mi nizamo v vertikali – v letnih porochilih AJPES in DURS/FURS npr.11. Kot vse kazhe, sodishche s svojimi sklepi, razsodbami noche ukiniti Zavoda. 12 13 Globe so za drzhavo sicer neznaten, a nachelno pomemben vir prihodka. Hoche pa ukiniti neodvisno Revijo SRP, njeno ustvarjalnost – motecho svobodo misli in izrazhanja sodelavcev revije. In to pochne zhe od 10. september 2009 s sodbo v imenu ljudstva Vrhovnega sodishcha RS.

Rajko Shushtarshich

 

 

Se bo nadaljevalo!

 

 

 

 

__________________

1 glej: Dokument 1, Rajko Shushtarshich, »Breme lastnishtva« – Kres za praznik ustvarjalnega dela? In she nekaj malega o vrednoti delo Revija SRP, sht. 123/124, 193

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp123/dokum123/1dok123.htm

1a gl.ej: Dokument 1a, Rajko Shushtarshich, Program resnichno neodvisne Revije SRP (2013-2022), sht.. 121/122, 191)

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp121/dokum121/1dok121.htm

 

2 sodba: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/VSRSsodba.htm

3 globa: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/FURS15sep2015_vr22sep2015.doc

4 samoukinitev: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/ugasnitev_Zavoda5okt2015.doc

 

5 Zakon o gospodarskih druzhbah – ZGD-1. e-Knjizhnica: http://www.nevladnik.info/si/e-knjiznica/?id=5562

6 vloga: Okrozhnemu sodishchu v Ljubljani za ukinitev zavoda:

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Okrozhno%20sodishche_5okt2015.doc

7 odredba: o dopolnitvi predloga Okrozhnega sodishcha v Ljubljani, v registrski zadevi, dne 07.10.2015

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/ODREDBA_Okrozh_sod-7okt2015.doc

8 dopolnitev predloga: Okrozhnemu sodishchu v Ljubljani, dne 14.10.2015

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/ Dopolnitev-vloge_Okrozh_sod-14okt2015.doc

9 sklep Okrozhnega sodishcha: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/okro-sod_sklep20okt2015.doc

10 pritozhba Okrozhnemu sodishchu: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Pritozhba_sklep_Okrozh_sod_23okt2015.doc

11 davek: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/DAVEK_OD_DOBICKA_2014.pdf

12  sklep Okrozhnega sodishcha 9. nov. 2015:  http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/okro-sod_sklep9nov2015.doc

13 pritozhba Okrozhnemu sodishchu 2: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Pritozhba_sklep_Okrozh_sod_9nov2015.doc 

 

Povezave na druge dokumente v tej zadevi glej na: 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda.htm

 

Dokumenti, ki so na internetu, so enaki originalom, le da so slednji podpisani. (Op. R.Sh.)