Revija SRP 1/2

Dokument 3

Predsedstvo Sindikata kulturnih in umetnishkih ustvarjalcev
RTV Slovenija, Kolodvorska 2-4
 

 

Predsedniku in chlanom Sveta RTV Slovenija
v.d. Generalnega direktorja RTV Slovenija
Direktorjem OE
Strokovnim sluzhbam RTV Slovenija
 
Predsedniku in komisiji Drzhavnega zbora Republike Slovenije
(v vednost)
 

 

Sposhtovano vodstvo RTV Slovenija !

Sposhtovani direktorji OE !

 

Po letu dni neizpolnjenih dogovorov iz podpisane Kolektivne pogodbe (natanchneje, kar leto in dva meseca od podpisa), za katere smo vodstvom OE vechkrat postavljene roke s premislekom in razumevanjem vendarle podaljshevali, smo se naposled odlochili za izvedbo opozorilne stavke in prijavo pri ustrezni arbitrazhi. Delovnopravna nezashchitenost zaposlenih delavcev nashe ustanove je po mnenju pravnih izvedencev brez precedensa na podrochju izvajanja Kolektivne pogodbe, saj do dandanes niso prejeli opisov svojih delovnih nalog.

To pismo je hkrati javni protest proti temu, da mnogih ustvarjalcev in sodelavcev pri izvedbi programov RTV Slovenija (z izjemo novinarjev) ne uposhtevate kot tiste, ki se s svojo dejavnostjo trudijo tudi za smotrno organizacijo Zavoda. She vech, od vas ves chas prichakujemo takshno organizacijo Zavoda, ki bi omogochila chim bolj profesionalno delo in chim bolj kakovosten program. Zato predvsem nismo pripravljeni she naprej podaljshevati danashnjega stanja in takshnih razmer, v katerih nas ne uposhtevate kot zakonsko zashchitene pogajalce, s katerimi ste Vi podpisali sorazmerja.

Zato javno opozarjamo, da vodstva posameznih OE nenehno krshijo dogovorjene pravice v rezhimu hierarhije dela, svojih obveznosti pa zaradi omalovazhujoche in zdi se celo hotene pochasnosti v izvajanju pogodbe, ne izpolnjujejo. Mnogi nashi delavci verjamejo, da je tako zato, ker so najblizhji interes nekaterih le premnoge "mozhnosti" prihajajoche zasebne radiodifuzije in z njo povezane pridobitne poslovne poteze.

Predvsem pa se nam zdi porazno, da nam do dandanes niste dostavili na vpogled po Kolektivni pogodbi dogovorjenih opisov del oz. nekdanje "sistemizacije del in nalog" (da ne govorimo o izstavitvi individualnih pogodb, kar bi moralo biti storjeno po dveh mesecih od podpisa, t.j. septembra 1992).

Poleg svojih zahtev Vam sporochamo tudi na Predsedstvu sindikata dolochene oblike izvedbe opozorilne stavke.

Ta bo JAVNA in interna hkrati ter bo z zahtevami in varshchinami za sodelujoche opozorila ne samo na premnoga izmikanja nashim zahtevam, pach pa tudi podpisanim in dogovorjenim delovnim pogojem, ki pa jim ochitno, skupaj z zadolzhenimi za organizacijo izvedbe programov, niste kos.

Nashi chlani ugotavljajo, da je tako predvsem zato, ker se s programom stihijsko odzivate na trenutna druzhbenopolitichna razmerja ter potrebe in ker nimate razchishchenih pogledov o resnichno potrebni kadrovski zasedbi za izvajanje nacionalnih programov.

Ochitamo Vam torej pomanjkanje pregleda nad resnichnimi, iz programskih zasnov izvirajochimi potrebami po delavcih - izvajalcih, zato se v svojem (ne)izvajanju Kolektivne pogodbe zavoda RTV Slovenija in pri pripravi njenih podrednih tarifnikov - nekdanje sistemizacije - obnashate samovoljno ter jo po svoje prilagajate trenutnim razmerjem v zaposlitveni strukturi delavcev, ne pa programskim ochrtom.

Nash protest je naravnan tudi proti temu, da ste s svojo deljeno pozornostjo in ugoditvijo zahtevam zgolj Sindikata novinarjev RTV Slovenija, dokazali vso nekonsistentnost organizacije medija ter popolno podleganje vodstva vplivom trenutnih politichnih narekov, interesov in razmerij.

S tem, da ste ugodili zgolj chlanom novinarskega sindikata in le njim v mesecu juliju izstavili individualne pogodbe ter jim izplachali razliko za nazaj od marca l. 1992, ne da bi o tem obvestili nashega in druge sindikate, ste, kot recheno, dokazali, da da lochujete pogajalske skupine delavcev Zavoda RTV.

Marsikomu, ki ni pouchen o takem stanju znotraj RTV Slovenija, bi se lahko zazdelo, da je po pojmovanju vodstva dnevnoinformativna funkcija RTV nad vsemi drugimi.

Ker nashi chlani v okviru delovne pogodbe izvajajo profesionalno kulturo, smo mnenja, da mora biti taka institucija, kakor je Zavod RTV Slovenija, statusno vzorchno urejena, ne pa, da so z razpravljanjem o delovnih pogojih, ki jih mnogi nashi chlani premagujejo s prekomernim in neplachanim razdajanjem v delovnem chasu, zaradi slabe organizacije pravzaprav ves chas moteni pri izvajanju kulturnih vsebin.

Ne gre nam zgolj ali le za poravnavanje plachilnih obveznosti delodajalcev do nashih chlanov, pach pa zahtevamo predvsem tako vodenje in organiziranje dela, ki bo v druzhbo in javnost odsevalo vednost, da so programi in oddaje plod soustvarjanja produkcijskih skupin in da je njihovo delo za izvajanje pomembnih nacionalnih kulturnih in vzgojnih vsebin prav tako, che ne pomembnejshe od emisije politichnih informacij.

Sindikat KUU RTV Slovenija

 

 

Stavkovne zahteve sindikata KUU RTV Slovenija

 

Zaradi celovite programske in izvedbene organizacije javnega zavoda RTV - kot nosilca "nacionalnih programov" - ter zaradi enakopravne uveljavitve vseh interesov javnosti v zvezi s programi RTVS, zahtevamo takojshen popravek odnosa do "ostalih" zaposlenih delavcev v RTV Slovenija v naslednji obliki:

 

1.

Da delavcem, ki she nimajo opisov svojih del in nalog nemudoma izstavite opise le-teh (do 10.10.1993) ter zatem opravite ves postopek za izstavitev individualnih pogodb. Prav tako zahtevamo ustrezen porachun od dneva podpisa Kolektivne pogodbe.

2.

Da nashim chlanom takoj dostavite vse osnutke oz. "delovne inachice" aktov iz Kolektivne pogodbe (za katere so bili zhe vechkrat zamujeni dogovorjeni roki) v njihovem "trenutnem stanju".

3.

Da takoj dostavite "delovno" inachico "Pravilnika RTV Slovenija o avtorskih in izvajalskih ter mehanskih pravicah" ne glede na to, v kakshnem "stanju" je.

4.

Da pojasnite delavcem, kdo poimensko odgovarja za enoletno neizpolnjevanje Kolektivne pogodbe.

5.

Sklic posebne seje Sveta RTV samo o tej temi.

6.

Da Svet RTV Slovenija javno imenuje krivce za nastali polozhaj in ustrezno ukrepa.

7.

Da takoj imenujete Arbitrazhni svet, ki bo z neodvisnim zunanjim predstavnikom podal porochilo Svetu in javnosti o nepravilnostih v preteklem letu.

8.

Vpogled v podatke o sredstvih, ki naj bi bila namenjena za realizacijo pogodbe in ki so bila v resnici ves chas uporabljana v kvoti sredstev za delitev po delu (ali nagrajevanje).

Zahtevamo podatke o tem, kako ste delili ta sredstva v razmerjih med vodji skupin in uredniki ter med ostalimi delavci (za podrochja vseh nashih skupin).

 

 

 

Oblike izvedbe opozorilne stavke bodo:

 

1.

V izvedbi stavke bodo nashi chlani v dogovorjenem obsegu izvajali javni molk vseh kulturnih programov, ki bodo tako brez glasbe in umetnishke besede. V tem chasu pa bodo dovoljevali realizacijo vseh oblik dnevnoinformativnih vsebin in narochenih reklamnih obvestil.

2.

Preprechili pa bodo nadomeshchanje manjkajochih vsebin z angazhiranjem zunanjih ali do sindikata neopredeljenih izvajalcev programov.

3.

V chasu izvedbe stavke bodo prenehala tudi izvajanja produkcijskih dejavnosti nashih chlanov (skupin) v pripravi programov. Namesto tega bodo delavci na svojih mestih opravljali vzdrzhevalna dela na opremi in pripravljalna dela za svoje dejavnosti.

4.

Povezali se bomo z zastopniki obeh registriranih sindikalnih organizacij in zaprosili za navzochnost njihovega predstavnika ob izvajanju nadaljnih dogovorov.

5.

Nashi chlani pristopajo k izvedbi stavke po pravilu subordinarne in dogovorjene solidarnosti, zato so individualno zashchiteni in od njih posamichno ne smete zahtevati izvajanja del in jih tudi ne smete klicati na odgovornost, sicer bomo po tovrstnih informacijah nadzornega odbora stavke zaostrili stavkovna sredstva.

6.

Stavka bo izvedena za vse skupine chlanov naenkrat oz. ob istem chasu in v enakem chasovnem obsegu.

7.

Zahtevamo, da javnost izve za razloge stavke in kratkotrajno redukcijo nekaterih programskih vsebin iz pojasnil nashega vodstva.

8.

Uredniki oz. programska vodstva ne smejo "oddajati" nadomestnih arhivskih oddaj.

9.

Datum stavke bomo pravochasno najavili (dogovorjenih deset dni prej), pach glede na Vashe ravnanje v zvezi z nashimi navedenimi zahtevami.

 

Predsedstvo Sindikata KUU RTV Slovenija

 

Pripis:
Seveda poudarjamo, da bi bili najbolj zadovoljni, che bi izpolnili nashe zahteve zhe prej in tako stavke ne bi bili primorani izvesti.
 

Ljubljana, 28.9.1993