Pogum Revija SRP 2016/1

Branko J. Hribovshek

 

Naslovnica knjige, Branko J. Hribovshek, ZATON ZAHODA:

Naslovnico priredil B. J. Hribovshek po Hieronymusu Boschu, Vrt zemeljskih naslad Pekel