Knjizhnica Revije SRP

 

 

Matjazh Jarc

ZLATA LINA

zapisi z onega sveta

 

 

 

 

 

 

Pogum Revije SRP 2015/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,

Ljubljana

 

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Naslovnica: Kaja Osojnik, Zlata lina, 2015

 

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich odg. urednik

Ivo Antich

 

CIP Katalozhni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana

821.163.6-31(0.034.2)

JARC, Matjazh,1954-

Zlata lina [Elektronski vir] / Matjazh Jarc. - Ljubljana :

Revija SRP, 2015. - (Pogum revije SRP, ISSN 1408-9254; 2015, 1)

Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp. Isi/knrevsrp/pogum2015-1/Zlata lina_43.htm

ISBN 978-961-6109-63-5 (html)

282009088

 

 

Pogum Revije SRP shtevilka 43

Zlata lina.htm >

I. DEL Zapisi z onega sveta.htm >

II. DEL Povest za lahko noch.htm >

Zlata lina.pdf >