Knjizhnica Revije SRP
 
Branko J. Hribovshek
»NAJBOLJ
NEVARNA KNJIGA«
 
Tacitova Germanija od Rimskega imperija do Tretjega rajha
 

 

 
Pogum Revije SRP 2013/1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
 
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Naslovnica: Branjko J. Hribovshek,  Die Germania, 2013
 
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich – odg. urednik
Ivo Antich – lektor in korektor
 
CIP – Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
930.1(0.034.2)
 
HRIBOVSHEK, Branko J.–
»Najbolj nevarna knjiga« /Tacitova Germanija od Rimskega imperija do Tretjega rajha/
[Elektronski vir] / Branko J. Hribovshek. – El. knjiga. –
Ljubljana : Revija SRP, 2013. – (Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2013, 1)
Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2013-1/germania_41.htm
ISBN 978-961-6109-61-1 (htm)
271204864
 

Pogum Revije SRP na internetu 2013 shtevilka 1

 
 
 
 
 
 
 
Vsebina
 

»Najbolj nevarna knjiga« (Tacitova Tretjega rajha)Germanija od Rimskega imperija do Tretjega rajha

Najbolj nevarna dejstva za najbolj nevarno knjigo

O Germaniji bolj ali manj uradno

Razlichno o vsebini Germanije

Kdo je bil ta chudoviti chlovek? Che je neznan, ga ne moremo odkriti?

Rossove sploshne razlage

Poggio in Aenea

Prezrti, die totgeschwiegenen, revizionisti ...

O slavi, Poggiu in Einsteinu

Zakljuchek

Viri, literatura in reference