Knjizhnica Revije SRP

 

 

Pogum Revije SRP 2012/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matej Krajnc

PLASHCH

 

 

VSEBINA

 

I. MUTA CUM LIQUIDA

II. DRUGA PALATALIZACIJA

III. CARRY THAT WEIGHT

Pismo Nikolaja Vasiljevicha Gogolja

 

 

v gajici >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,

zavod za zalozhnishtvo na podrochju

kulture in umetnosti, Ljubljana

 

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Naslovnica: Matej Kranjnc, Plashch, 2012

 

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich odg. urednik

Ivo Antich lektor in korektor

 

CIP - Katalozhni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana

821.163.6-32

KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
   Plashch [Elektronski vir] / Matej Krajnc. - El. knjiga. - Ljubljana : Revija SRP, 2012. -

Pogum revije SRP,

ISSN 1408-9254 ; 2012, 2)

Nachin dostopa: http (URL) : http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2012-2/plashch_39.htm

ISBN 978-961-6109-58-1 (html)

262583808