Knjizhnica Revije SRP

 

 

Damir Globočnik

LIKOVNA SATIRA

 

 

 

Pogum Revije SRP 2012/1

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,

zavod za založništvo na področju

kulture in umetnosti, Ljubljana

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

 

Uredništvo:

Rajko Šuštaršič

Ivo Antič

 

Naslovnica: Jurij s pušo, 1869, št. 4a

 

CIP – Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

741.4"1870/1940"(0.034.2)

GLOBOČNIK, Damir
   Likovna satira [Elektronski vir] / Damir Globochnik. - El. knjiga. - Ljubljana : Revija SRP, 2012. -

(Pogum revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2012, 1)
Način dostopa (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2012-1/likov_38.htm

 
ISBN 978-961-6109-57-4 (html)

262583296

 

 

Damir Globočnik

LIKOVNA SATIRA

 

Uvodni zapis

I

Brencelj v koledarjevi obleki

II

Satirični list Juri s pušo (1869–1870)

III

Prve slikanice – Riba in kmeta

IV

Satirični list Sršeni (1871)

V

Satirični list Petelinček (1870)

VI

Karikaturist Franc Zorec (1854–1930)

VII

Prvi stereotipi v slovenski karikaturi

VIII

Humoristički list (1877, Zagreb)

IX

Šaljivi list Škrat (1883–1885)

X

Satirični list Jurij s pušo (1884–1886)

XI

Klíčeva karikatura Josefa viteza Schwegla v Flohu

XII

Satirični list Jež (1902–1909)

XIII

Satirični list Osa (1905–1906)

XIV

Profesor bogoslovja in župnik Bisagar

XV

Satirični list Škrat (1903–1906)

XVI

Karikature v časniku Jutro (1910–1912)

XVII

Satirični list Pika (1912–1913)

XVIII

Balkanska vojna v karikaturah in pesmih

XIX

Karikatura Ivana Cankarja iz leta 1913

XX

Satirični list Bodeča neža (1914)

XXI

Kurentov album (1918)

XXII

Svetovna vojska v slikah in pesmi

XXIII

Portretne karikature v Ilustriranem Slovencu (1924–1932)

XXIV

Humoristični list Satura (1925)

XXV

Karikature v Jutru v letih 1924 in 1925

XXVI

Davčna stiskalnica

XXVII

Satirični list Muhe (1926–1927)

XXVIII

Humoristični list Škrat (1927–1928)

XXIX

Humoristični list Skovir (1928–1929)

XXX

Humoristični list Kurent (1929)

XXXI

Karikature v reviji Ilustracija (1929–1931)

XXXII

Satirični ciklus Hinka Smrekarja Zrcalo sveta (1933)

XXXIII

Blazni Kronos 1940

XXXIV

Posebna izdaja  (1937–1939)

XXXV

Mariborski Toti list (1938–1941)

XXXVI

Partizanski, ilegalni in taboriščni satirični listi

XXXVII

Pavliha (1945, 1946/1947, 1948 …)

XXXVIII

Nekaj značilnosti politične karikature po drugi svetovni vojni 

Literatura  

Objave

 

(v bohorichici)