Knjizhnica Revije SRP

 

Jolka Milich

O PREVAJANJU IN POEZIJI

 

 Pogum Revije SRP 2011/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,

zavod za zalozhnishtvo na podrochju

kulture in umetnosti, Ljubljana

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Naslovnica: Ivan Varl, Jolki (Gozd jeseni), 1957

 

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich

Ivo Antich

 

CIP Katalozhni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana

821.09-1:81'25(0.034.2)

MILICH Jolka, 2011 -

O prevajanju in poeziji [Elektronski vir] / Jolka Milich. - Ljubljana :

Revija SRP, 2011. -(Pogum revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2011, 1)

Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2011-1Oprev_37.htm

 

ISBN 978-961-6109-56-7

 

259644928

 

 

 

Jolka Milich

O PREVAJANJU IN POEZIJI

 

 

I oktober 2005 

II februar 2006

III junij 2006

IV oktober 2006

V februar 2007 

VI junij 2007 

VII oktober 2007 

VIII februar 2008

IX junij 2008

X oktober 2008

XI februar 2009

XII junij 2009 

XIII oktober 2009

XIV februar 2010

XV junij 2010

XVI oktober 2010

XVII februar 2011 

XVIII junij 2011

XIX oktober 2011

 

(v gajici)