Knjizhnica Revije SRP
 
 

 

Branko J. Hribovshek
KAMNOREZI NA ONESHKEM JEZERU
 
 

 

Pogum Revije SRP 2009/4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
 
 
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich – odg. urednik
Ivo Antich – lektor in korektor
 
CIP – Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljan
736.2(470)(0.034.2)

HRIBOVSHEK, Branko J.
Kamnorezi na Oneshkem jezeru [Elektronski vir] / Branko J. Hribovshek.
. – El. knjiga – Ljubljana : Revija SRP, 2010. – (Pogum Revije SRP,
ISSN 1408-9254 ; 2009, 4)

Nachin dostopa (URL):
http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2010-1/onesh_35.htm
ISBN 978-961-6109-54-3
247043840
 

Pogum Revije SRP na internetu 2009 shtevilka 4

 
 
 
KAZALO
 
Kamnorezi na Oneshkem jezeru
Predgovor
Bajke o bajkah in filozofija raziskovanja
Zemljepisni polozhaj
Trojica
Kamnita streha
Podobe na kamniti strehi
Razmerja med podobami kamnite strehe
Sonchna ura in kolendar
Zhrec
Kako so stari Onezhci sestavili skupino kamnorezov kamnite Strehe?
Druzhbeni red plemena z Oneshkega jezera
Domachini
Povzetek
Viri, literatura
 
Slike: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
          24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43