Knjizhnica Revije SRP

Pogum Revije SRP 2009/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,

zavod za zalozhnishtvo na podrochju

kulture in umetnosti, Ljubljana

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Naslovnica: Matej Krajnc, Songi, 2009

 

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich

Ivo Antich

 

CIP Katalozhni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana

821.163.6-1(0.034.2)

KRAJNC, Matej,1975-

Celjske balade [Elektronski vir] / Matej Krajnc. - Ljubljana :

Revija SRP, 2009. - (Pogum revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2009, 3)

Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2009-3/balade_34.htm

ISBN 978-961-6109-53-6

243549184

 

[Klasichni vir] natisnjena knjiga: KUD Shtempihar, Celje, 2008

 

Pogum Revije SRP na internetu 2009, shtevilka 3

 

 

 

KAZALO

 

 

KAJN AKVIZITER

 

KERST PER SAVIZI

 

DOMEN FRAS

 

TRILOGIJA RADOSLAV

RADOSLAV

MAGDALENA ALI KIS-DUR

EDVARD

 

OD ANTIKOFEINA DO PLEISTOCENA

 

EMFIZEMINA PISHCHAL

 

SPACHENE ANEKDOTE

 

NASLEDNJI UDAREC

 

SAME DOBRE NOVICE

 

CJELSKE BALADE

 

 

KONEC

 

Dodatne besede