a

 
 
 
Knjizhnica Revije SRP
Matjazh Jarc
PESMI
 
 

 

Pogum Revije SRP 2009/1

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
 
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich
Ivo Antich
 
CIP Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
821.163.6-1
JARC, Matjazh,1954-
Pesmi [Elektronski vir] / Matjazh Jarc. - Ljubljana :
Revija SRP, 2009. - (Pogum revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2009, 1)
Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2009-1/pesmi_32.htm
ISBN 978-961-6109-51-2
243298048
 
 
 
Matjazh Jarc
 
PESMI
 
 
 
 
 
 
VSEBINA:
 
 
PESMI BREZ
 
TANKE
 
ODMEVI
 
RUBAIJATI
 
ZRNJE
 
SONETI
 
SONETNI VENCI
 
AKROSONATI
 
PESMI
 
 
Pripis k zbirki: Marko Golja