Knjizhnica Revije SRP

Pogum Revije SRP 2008/4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
Naslovnica: Brane Velikajne, Grafichni list, 2006
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich odg. urednik
Ivo Antich lektor in korektor
 
CIP Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
821.163.6-1
VISHNOVEC, Boris
Od Gospe svete zvon [Elektronski vir] / Boris Vishnovec. - Ljubljana :
Revija SRP, 2008. -
(Pogum revije SRP, ISSN1408-9254 ; 2008, 4) ;
Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2008-4/odgos_27.htm
ISBN 978-961-6109-49-9
239093760
 
 
Kazalo
Liki in znachaji
O Bukovniku
I
Vasovanja
II
Slovo od samskega stanu
III
K poroki
IV
Pomladno oranje
V
Prelomni chas
VI
Podobe in sanje
VII
Velikonochni zvonovi
VIII
Zagon tiskarskega stroja
IX
Sejem v Brnici
X
Slovo od kmetije
XI
Drazhba
XII
V mlinu
XIII
Pasijon
XIV
Od Gospe svete zvon
   
Spremna beseda: Ivo Antich