Knjizhnica Revije SRP
Matjazh Jarc
ZACHARANO
MESTO
 

 

Pogum Revije SRP 2007/3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
 
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich odg. urednik
Ivo Antich lektor in korektor
 
CIP Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
821.163.6-32(0.034.2)
JARC, Matjazh,1954-
Zacharano mesto [Elektronski vir] / Matjazh Jarc. - Ljubljana :
Revija SRP, 2007. - (Pogum revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2007, 3)
Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2007-3/zacha_26.htm
ISBN 978-961-6109-45-1
234917632
 

Pogum Revije SRP na internetu 2007, shtevilka 3

 
Zacharano mesto >