Knjizhnica Revije SRP
Branko J. Hribovshek
O IMENU SLOVANI

Pogum Revije SRP 2007/2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
 
 
 
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich – odg. urednik
Ivo Antich – lektor in korektor
 
CIP – Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
811.163.6'373.61(0.034.2)
HRIBOVSHEK, Branko J.–
O imenu Slovani [Elektronski vir] / Branko J. Hribovshek.
Ljubljana : Revija SRP, 2007. – (Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254 ;
2007, 2)

Nachin dostopa (URL):
http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2007-2/slovani_25.htm
ISBN 978-961-6109-44-4
233065216
 

Pogum Revije SRP na internetu 2007, shtevilka 2

 

 

 

 

 

 

 

 
 
KAZALO
 
 

O imenu Slovani

Ime Slovani

Zgodovinske razlichice poimenovanj Slovanov

Ime Slovani po Lozinskem

Ime Slovani po neslovanskih razlagah

Ime Slovani – razlage s slovo, slava, svoboda)

Ime Slovani – razlage s svoj (in drugo)

Sklavi in Slovani

Pomen imena Slovani

Zgodovinski dodatek

She o besedah kralj in c(es)ar

Sklep

Viri, literatura in reference