Iztok
Vrhovec
PREVARE

 

 
 

Pogum Revije SRP 2006/3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
 
 
 
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich – odg. urednik
Ivo Antich – lektor in korektor
 
CIP – Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
821.163.6-1(0.034.2)
VRHOVEC, Iztok
Prevare [Elektronski vir] / Iztok Vrhovec.
– Ljubljana : Revija SRP, 2006. – (Pogum Revije SRP,
ISSN 1408-9254 ; 2006, 3)

Nachin dostopa (URL):
http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2006-3/prevare23.htm
ISBN-10 961-6109-42-1
ISBN-13 978-961-6109-42-0
230828800

 

 

Pogum Revije SRP na internetu 2006, shtevilka 3

 
 

 

 

 

 

 

 
KAZALO
 
 
1. NAIVNOSTI
 
2. SVITANJE
 
3. ODISEJADA
 
4. SLOVO
 
5. OSTUDA
 
6. ODHOD
 
7. SVOBODA
 
8. MEDDOBJE (IN MEMORIAM)
 
9. CHRNI VRAN
 
POMENI NEKATERIH MANJ ZNANIH BESED
 
SPREMNA BESEDA /Ivo Antich/