Knjizhnica Revije SRP
 
Lucijan
Vuga
VENETI
V TROJI
 

   
   
 

Pogum Revije SRP 2006/1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
 
 
 
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich – odg. urednik
Ivo Antich – lektor in korektor
 
CIP – Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
94(394.55)
94(373)
VUGA, Lucijan
Veneti v Troji /So Homerjevi Veneti – Hetiti?/ [Elektronski vir] :
/ Lucijan Vuga. – Ljubljana : Revija SRP, 2006. – (Pogum revije SRP,
ISSN 1408-9254 ; 2006, 1)
Nachin dostopa (URL):
http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2006-1/venet21.htm
ISBN 961-6109-38-3
226423552
 

Pogum Revije SRP na internetu 2006, shtevilka 1

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
VSEBINA
 

– –

Uvod (in Spremna beseda)
  1 –
O chem pripoveduje Iliada in navedek o paflagonskih (V)enetih v Troji
  2 –
Ali vemo, kdo je bil v resnici Homer?
  3 –
Paflagonija – anatolska dezhela ob Chrnem morju
  4 –
Zagate o izvoru Indoevropejcev
  5 –
Indoevropejci v Anatoliji
  6 –
Skrivnostni Hetiti – od kod so prishli in kam so izginili?
  7 –
Povezave med Hetiti in Veneti
    Zakljuchek:
  – – O avtorju
  – – Dodatek
  – – Viri in kratki biografski podatki o nekaterih znanstvenikih omenjenih v knjigi