Knjizhnica Revije SRP

 
Ivo Antich
EPIGRAMIZMI
 
 

 

Pogum Revije SRP 2005/3

 
 
Izdajatelj publikacije Pogum:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Naslovnica: Branko Lipnik: Glasba V, 1992
Urednishtvo:
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
Ivo Antich - lektor in korektor
 
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
821.163.6-7
ANTICH, Ivo
Epigramizmi [Elektronski vir] : (Anti(ch)kronika) / Ivo Antich.
- Ljubljana : Revija SRP, 2005. - (Pogum revije SRP,
ISSN 1408-9254 ; 2005, 3)
Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/knjizh.htm
ISBN 961-6109-36-7
224873984
 
EPIGRAMIZMI.pdf
 

 

Vsebina

Za uvod
 
I 2002
II 2002
III 2002
IV 2003
V 2003
VI 2003
VII 2004
VIII 2004
IX 2004
X 2005
XI 2005
XII 2005

Pogum Revije SRP na internetu 2005, shtevilka 3