Knjizhnica Revije SRP
Bogdan
Novak
PAVLIHOVA
FRACHA

Pogum Revije SRP 2005/2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
 
 
 
Urednishtvo edicije:
Rajko Shushtarshich odg. urednik
Ivo Antich
 
CIP Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
821.163.6-312.6
NOVAK, Bogdan, 1944-
Pavlihova fracha [Elektronski vir] / Bogdan Novak. - Ljubljana :
Revija SRP, 2005. - (Pogum revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2005, 2)
Opis temelji na verziji z dne 23.08.2005
ISBN 961-6109-33-2
221818880
 

Pogum Revije SRP na internetu 2005, shtevilka 2