Knjizhnica Revije SRP
 
Lucijan
Vuga
PRAH
PRETEKLOSTI
 

 

Pogum Revije SRP 2005/1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich odg. urednik
Ivo Antich lektor in korektor
CIP Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
821.163.6-311.6
VUGA, Lucijan
Prah preteklosti [Elektronski vir] / Lucijan Vuga. Ljubljana :
Revija SRP, 2005. (Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2005, 1)
Opis temelji na verziji z dne 02.06.2005
ISBN 961-6109-35-9
220663552
 

Pogum Revije SRP na internetu 2005, shtevilka 1