Knjizhnica Revije SRP

 
Bogdan Novak
PESEM
O
KRALJU MATJAZHU
 

 

Pogum Revije SRP 2004/3

 
 
Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
/na iternetu/:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
Naslovnica: srednjeveshki lesorez
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
 
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
 
821.163.6-1
398.3(497.4)
NOVAK, Bogdan, 1944-
Pesem o kralju Matjazhu /[Elektronski vir]
Bogdan Novak. - Ljubljana : Revija SRP, 2004. -
(Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2004, 3)
 
Nachin dostopa (URL) : http ://www.revijasrp.si
ISBN 961-6109-34-0
217413376
 
Kazalo
 
I
Bich
3
II
Pastir
13
III
Nevesta
32
IV
Priprave
45
V
Poroka
61
VI
Svatba
66
VII
Alenchica
74
VIII
Pasha
87
IX
Vojakinja
105
X
Sultan
111
XI
Marjetica
119
XII
Vojak
128
XIII
Pogreb
150
XIV
Godec
166
XV
Smrt
181
  Opombe 195
  Avtorsko prichevanje /o epu/ 199
Pogum Revije SRP na internetu, december 2004, shtevilka 3