Knjizhnica Revije SRP

 
Ivo Antich
POPARE
 

Pogum Revije SRP 2004/2

 
 
Izdajatelj publikacije Pogum:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Naslovnica: Jozhe Spacal: Erupcija, 1975
 
Urednishtvo:
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
Ivo Antich - lektor in korektor
 
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
821.163.6-1
 
ANTICH, Ivo
Popare : Posthistorichne parabole [Elektronski vir]
/ Ivo Antich. - Ljubljana : Revija SRP, 2004. -
(Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2004, 2)
 
Nachin dostopa (URL) : http://www.revijasrp.si
ISBN 961-6109-31-6
215761408

 

Vsebina

Za uvod: Berashka basen
 
BUDA
JEZH IN LISICA
DOKTOR FIG
BALKANSKA PREDKLET
VUCHEDOLSKA KULTURA
POSTNE POPARE
ZGODOVINA
TAMPONAZHA

Pogum Revije SRP na internetu 2004, shtevilka 2