Knjizhnica Revije SRP

 
 
Lucijan Vuga
MEGALITSKI JEZIKI
 

 
 
 
 
Pogum Revije SRP 2004/1
 
 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP
/na iternetu/:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
Naslovnica: Megalit ob Nadizhi pri Robichu
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
Ivo Antich - lektor in korektor
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
94(373)
903
VUGA, Lucijan
Megalitski jeziki [Elektronski vir] : / Lucijan Vuga.
- Ljubljana : Revija SRP, 2004. -
(Pogum Revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2004,1)
Nachin dostopa: http (URL) ://www.revijasrp.si
ISBN 961-6109-30-8
214668800
 
Vsebina
 
Pogum Revije SRP na internetu 2004, shtevilka 1