Pogum Revije SRP 2003/3

Dokument: TOZHBA*
Drugi odgovor
 

Opr. sht. U 693/2003-8

 

UPRAVNO SODISHCHE REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, Trzhashka 68a

 

TOZHECHA STRANKA:
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Pooblashchena oseba za zastopanje:
Rajko Shushtarshich
odg. ur. Revije SRP in v.d. direktorja zavoda
TOZHENA STRANKA:
Ministrstvo za kulturo RS,
Cankarjeva 5, Ljubljana
Po pooblastilu ministrice Andreje Rihter:
Ciril Bashkovich – drzhavni sekretar
ZADEVA:
Odgovor na odgovor tozhene stranke (z dne: 23. 4. 2003,
vrochen: 6. 5. 2004) in dopolnilna dokumentacija Revije SRP
zoper – Sklep MK RS sht. 403-50/2003-26 dr. UG,
z dne 18. 3. 2003, o programskem razpisu za leto 2003 (P1-03)

 

3 X

 

Odgovor Revije SRP na odgovor tozhene stranke – Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije z dne 23. 4. 2003, vrochen Reviji SRP 6. 5. 2004, ki ga je po pooblastilu ministrice Andreje Rihter poslal drzhavni sekretar ministrstva Ciril Bashkovich v zadevi: tozhba Revije SRP zoper Sklep MK RS sht. 403-50/2003-26 dr. UG, z dne 18. 3. 2003, o programskem razpisu za leto 2003 (P1-03):

V odgovoru na tozhbo tozhena stranka – Ministrstvo za kulturo RS – ni pojasnila nobenega konkretnega spornega dejstva ali ravnanja ministrstva v spornem programskem razpisu niti ni odgovorila na vprashanja, zastavljena Ministrstvu za kulturo zhe pred vlozheno tozhbo na Upravno sodishche.

Kot pooblashchena oseba za zastopanje Revije SRP sem se »osredotochil«, kot pravi drzh. sekretar g. Ciril Bashkovich, na sklep MK RS o zavrzhenju vloge Revije SRP, to je na njegovo sporno utemeljitev in zakonitost. Che na kratko povzamem razlog za tozhbo: Prijava na razpis oz. vloga Revije SRP na programski razpis MK RS za zalozhnishtvo v letu 2003 ni bila nepopolna, sklep MK RS o zavrzhenju vloge ni bil zakonit!

»Ministrstvo je bilo presenecheno nad precejshnjim shtevilom nepopolnih vlog, ...« pravi g. Bashkovich v odgovoru na tozhbo. Pa se vseeno ni potrudil preveriti upravichenosti ugovorov ali odgovoriti pritozhiteljem.

Povzemam pismo dr. Uroshu Grilcu – svetovalcu vlade RS za zalozhnishtvo, z dne 2. 4. 2003: »Argument, ki ga je navedel dr. Urosh Grilc, namrech, da je na podrochju zalozhnishtva popolne vloge, vkljuchno s spornim obrazcem (Financhni nachrt – rekapitulacija za leto 2003), oddalo 57 prijaviteljev, nikakor ne dokazuje, da je bil obrazec dostopen vsem, kot trdi v odgovoru MK RS. Nasprotno, upravicheno povechuje sum, da sporni obrazec nekaterim (lahko, da kar 51) prijaviteljem ni bil dostopen. Zadevo je bilo vsekakor vredno natanchno in nedvoumno preveriti, saj je shlo za odlochitev, ki je imela znatne in shkodljive posledice v slovenskim zalozhnishtvu, posebej za nekatere revije.« In che obrazec ni bil posredovan na enak nachin vsem prijaviteljem, potem je sklep o zavrzhenju vlog prijaviteljev zaradi domnevno manjkajochega obrazca neutemeljen in nezakonit!

G. Bashkovich zheli dokazati, da je bila vloga zavoda Revija SRP nepopolna (enako vloge she 51 prijaviteljev), da ni oz. niso vsebovale vseh sestavin, ki jih zahteva razpis; s sklicevanjem na dolochila "besedila razpisa" posebej poudarja tochko 14.1, pozabil pa je navesti, kje je v besedilu razpisa naveden "Financhni nachrt – rekapitulacija" kot obvezna sestavina razpisa, tako kot so bili navedeni vsi drugi zahtevani obrazci in obvezne priloge razpisa. (Mimogrede povedano, za vajo izpolnjen obrazec "Financhnega nachrta za leto 2003 – rekapitulacije" pokazhe, da so v njem zahtevani podatki zhe izpolnjeni v drugih prilozhenih obrazcih.) Che ta ni bil izrecno naveden, potem je tudi zaradi te pomanjkljivosti v izvedbi razpisa za zalozhnishtvo MK RS v letu 2003 sklep o zavrzhenju vlog prijaviteljev zaradi domnevno manjkajochega obrazca neutemeljen in nezakonit!

Dopolnilne dokumentacije, prilozhene k odgovoru MK RS, nisem videl. Pri njej bi Upravno sodishche opozoril, da predvsem preveri skrivnostni (skrivni) formular, "Financhni nachrt – rekapitulacija za leto 2003" (obrazec sht.: ta in ta ..?). Tak obrazec sem namrech sam kasneje pridobil iz vlozhishcha MK RS in che je obrazec v dopolnilni dokumentaciji, ki jo je poslal g. drzh. sekretar MK RS Ciril Bashkovich, identichen temu, ki sem ga sam pridobil na vlozhishchu MK RS, potem je tak, kot je, neobvezujoch in pravno nichen! Obrazec nima glave Ministrstva za kulturo RS, nadalje, temu obrazcu manjkajo polja za datum, podpis odg. osebe in zhig prijavitelja, kar so vse neizogibne sestavine obrazcev, kot jih imajo vsi drugi obrazci MK RS v razpisni dokumentaciji za zalozhnishtvo. SKLEP MK RS (pod II. 46) o zavrzhenju vloge zavoda Revija SRP in drugih prijaviteljev na razpis z enako utemeljitvijo je potemtakem evidentno nezakonit!

Glede navedbe g. Cirila Bashkovicha, pooblashchenega zastopnika tozhene stranke, v odgovoru na tozhbo, chesh da: »Iz tozhnikove argumentacije namrech izhaja napachen vtis, da je programski razpis edini razpis ministrstva in da za vse izvajalce, ki so vlozhili nepopolne vloge, sofinanciranje njihove dejavnosti s strani drzhave v letu 2003 ne bo vech mozhno.«, naj ponovim, da smo se zhe 2. aprila 2003 zahvalili za prijazno ponudbo dr. Urosha Grilca – skrbnika za zalozhnishtvo na MK RS, da se Revija SRP lahko prijavi na javni razpis za sofinanciranje projektov na podrochju zalozhnishtva: »Seveda se ne bomo prijavili, bilo bi namrech zelo nekorektno do prijaviteljev na ta razpis, che bi pod krinko projektov dodatno konkuriralo (zopet recheno teoretichno) kar 70 zalozhnishkih programov.« (cit. iz pisma).

Kljuchno pa je stalishche kulturnega ministrstva (sodech po izjavi v odgovoru g. Cirila Bashkovicha), namrech: »Nasproti temu pa ministrstvo poleg programskega razpisa vsako leto objavlja tudi Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov (posamichnih akcij)* na podrochju umetnosti in zalozhnishtva, ki je bil objavljen mesec dni po programskem razpisu. To tudi pomeni, da skladno s krovnim zakonom ministrstvo omogocha razlichne rezhime razpisov za razlichne tipe izvajalcev. Medtem ko je projektni razpis namenjen sofinanciranju posameznih kulturnih projektov, je programski razpis namenjen vsem izvajalcem javnih kulturnih programov, ki so primerljivi s programi, ki jih izvaja javni sektor v kulturi. Skladno s tem gre za primerljiv nachin sofinanciranja in spremljanja izvajanja kulturnih programov in torej za vishjo kategorijo izvajalcev. Zato je za ta tip izvajalcev, katerih programi so obsezhni in kompleksni, upravicheno prichakovati ustrezne in popolne podatke o nachrtovanem programu, in sicer tako vsebinske, organizacijske, kadrovske kot tudi financhne.« (* pojasnilo iz "besedila razpisa"; podchrtal R. Sh.)

Tako g. Bashkovich mimogrede uvrsti Revijo SRP v izvajalce »posamichnih akcij nizhje kategorije« na podrochju umetnosti in kulture ter si dovoli apriorno oceno, da njen program ni obsezhen in kompleksen. S to trditvijo je g. Bashkovich prekorachil svojo pristojnost ter podal napachno in zhaljivo oceno Reviji SRP. Ochitajo ji marsikaj, vendar she nihche ni trdil, da njen program ni obsezhen in kompleksen. Seveda bi lahko bil she obsezhnejshi, che bi ga MK RS v vseh letih izhajanja ne sofinanciralo le obchasno in machehovsko oz. zgolj simbolichno. Naj mi g. Bashkovich dovoli, da ga vprasham: Po katerem chlenu krovnega zakona nas zdaj na vsem lepem poshilja na drugorazredni razpis? Revija SRP namrech izhaja redno zhe dvanajst let, zalozhnishke programe objavljamo v reviji, da so dostopni tudi slovenski kulturni javnosti. Che smo bili torej vrsto let v vrsti za hrushke, naj nas ne poshilja v vrsto za petershilj. Kako smo potem "samo zavodi" (pravne osebe zasebnega prava) enakopravni z javnimi zavodi? Eni so v javnem interesu, drugi smo ravno tako, a samo malo manj ali pa sploh nismo vech. (Skratka, vse zhivali so enakopravne, le da so nekatere enakopravnejshe od drugih.) V nadaljevanju odgovora na tozhbo nam ochita: »Predstavniki Revije SRP se niso v chasu razpisa nikoli z vprashanji obrnili na ministrstvo.« Res je, vsa ta leta smo se izogibali udinjanju uradnikom na MK RS, in dodatna vprashanja z razpisi, vlogami, porochili itn. niso bila potrebna ali pa smo jih zastavili pisno. Vechinoma zaman, ker odgovorov praviloma nismo dobili. (Glej: Drzhavni svet RS: Pismo Ivana Kristana, preds. DS RS: Ministrstvu za kulturo; Sklep DS /podpora vprashanjema drzhavnega svetnika Poldeta Bibicha/, objavljeno tudi v Reviji SRP 23/24, okt. 1997).

Dejstvo, da je bil razpis za zalozhnishtvo v letu 2003 odprt (od 31. 1. 2003 do 3. 3. 2003), pa kazhe na nedopustno zamudo v uradovanju ministrstva. Meseca marca tekochega leta moramo izvajalci uresnichiti zhe vech kot tretjino programa za tekoche leto in pogodbeni pogoj za izplachilo je navedba sofinanciranja MK RS na primernem mestu v reviji. To pa je v primeru zavrnitve oz. zavrzhenja vloge prevara prijavitelja s strani kulturnega ministrstva.

 

V tozhbi zoper MK RS sem se torej »osredotochil na ne prevech tezhko preverljiva dejstva oz. spodrsljaje kulturnega ministrstva, ki jih zadolzheni zanje na MK RS niso hoteli preveriti ali zadovoljivo pojasniti. V tozhbi MK RS ne oporekam pravne podlage za objavo in izvedbo razpisa po Zakonu o uresnichevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, sht.96/2002 - ZUJIK), v chlenih 100.-120, nadalje, po Pravilniku o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, sht. 6/03) in drugih pravilnikih, pach pa, che se milo izrazim, ochitne spodrsljaje v izvedbi razpisa. Che se samo v eni od navedenih ugotovitev glede spornosti programskega razpisa MK RS za zalozhnishtvo v letu 2003 nisem motil, potem je bila tozhba zoper MK RS legitimna.

Ostane le she vprashanje o bistvu spora, to je skrajna problematichnost meril in kriterijev MK RS za subvencioniranje slovenskega zalozhnishtva ter legitimnost diferenciacije slovenskih zalozhnikov. Vendar to vprashanje ni predmet tozhbe. (Glej elektronsko knjigo v Knjizhnici revije SRP: Zhigosana ustvarjalnost in v njej Odprta zaprta pisma MK RS I–IX)

Diferenciacijo slovenskih kulturnih revij smo seveda prichakovali (glej prav tam: Obeti slovenski kulturi /Javni interes v kulturi/, Rajko Shushtarshich, Revija SRP 53/54, februar 2003). A taka svojevrstna tipizacija in rangiranje zalozhnikov, kot smo ji pricha, in o njej govori g. drzh. sekretar kulturnega ministrstva, tj. razlikovanje »vishjih in nizhjih tipov izvajalcev kulturnih programov«, pa je le malo huda. Neprimerna za kulturno ministrstvo!

 

 

Dokazi – dodatna dokumentacija:

Financhni nachrt za leto 2003 – rekapitulacija (fotokopija originala in izpolnjen obrazec, 28. maja 2003);
KOMENTAR K "SKRIVNEMU OBRAZCU" in pojasnilo k tozhbi, 28. maja 2003;
ODPRTO PISMO IX, Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, ge. Andreji Rihter, ministrici za kulturo RS; KAJ SE DOGAJA, 21. maja 2003 (Dokument 1 v prilozheni Reviji SRP 57/58, oktober 2003);
ODPRTO PISMO IX-1, Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, ge. Andreji Rihter, ministrici za kulturo RS; /KAJ SE DOGAJA (1. 1), z dne 21. sept. 2003, vrocheno ministrstvu: 22. sept. 2003 (Dokument 1.1 v prilozheni Reviji SRP 57/58, oktober 2003);
Revija SRP 55/56, 2003 in Revija SRP 57/58, 2003;
Zbornik revije SRP 2003, Bohorichica IIRevija SRP ;
— CD Revija SRP – celotno knjizhnico Revije SRP, v njej: Pogum Revije SRP 2003/3, ZHIGOSANA USTVARJALNOST, Rajko Shushtarshich, Franci Zagorichnik, Matjazh Hanzhek (za javnost zadeve – priloge, dokazi v nadaljevanju).

 

 

Na podlagi navedenega in prilozhenega dokaznega gradiva tozhecha stranka predlaga
 
Upravnemu sodishchu Republike Slovenije,
 
da tozhbi Revije SRP iz Ljubljane kot utemeljeni in podkrepljeni z ochitnimi dokazi (dejstev) ugodi in zavrzhe sklep MK RS sht. 403-50/2003-26 z dne 18. 3. 2003.

 

V Ljubljani, 10. maja 2004
 
Za zavod Revija SRP
Rajko Shushtarshich
v. d. dir, in odg. ur.
Revije SRP
________________
* Opomba: Nekateri dokumenti so
zaradi dokumentarnosti zachasno v gajici.
 
________________
Nadaljevanje zadeve: Odgovor Varuha chlovekovih pravic