Pogum Revije SRP 2003/3

Dokument: TOZHBA*
Prvi odgovor
 

Opr. št. U 693/2003-3/6

 
TOŽEČA STRANKA:
 

 

 

 

Revija SRP
Pražakova 13, 1000 Ljubljana

 

TOŽENA STRANKA:
 

 

 

 

Ministrstvo za kulturo RS
Cankarjeva 5, Ljubljana

 

Spisna dokumentacija in odgovor na tožbo  

 

Revije SRP iz Ljubljane, Pražakova 13, zoper sklep tožene
stranke št. 403-50/2003-26 z dne 18.3.2003
 

 

2x

 

 

Tožena stranka Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana v zakonitem roku pošilja odgovor na tožbo Revije SRP iz Ljubljane, Pražakova 13, ki jo zastopa Rajko Šuštaršič, odg. urednik Revije SRP in v.d. direktorja zavoda, zoper sklep Ministrstva za kulturo št. 403-50/2003-26 z dne 18.3.2003 .

I.

Tožeča stranka se v svoji tožbi osredotoča na dejstvo, da veliko število zavrženih prijaviteljev, ki so kandidirali na Javnem razpisu za izbor javnih kulturnih programov na področjih umetnosti in založništva, ki jih bo v letu 2003 financirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo, govori o nepravilnostih v postopku razpisa. V nadaljevanju tožnik navaja, da dejstvo, da je nepopolne vloge oddalo 51 prijaviteljev, ki vlogi niso priložili enega izmed zahtevanih obrazcev (Finančni načrt rekapitualcija za leto 2003), 57 prijaviteljev pa je vložilo popolne vloge (vključno z zahtevanim obrazcem), po njegovem navaja k ugotovitvi, da je bil obrazec dostopen le nekaterim in ne vsem prijaviteljem. Prav tako ugotavlja, da je utemeljitveni razlog za zavrženje šablonsko naveden in je kot tak nezadosten in neskladen z razpisno dokumentacijo.

Tožena stranka zavrača gornje tožbene navedbe tožeče stranke kot neutemeljene in dodatno pojasnjuje :

Ministrstvo za kulturo ima pri izvedbi sofinanciranja kulturnih dejavnosti podlago za objavo Javnih razpisov in pozivov v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.96/2002 - ZUJIK), in sicer v členih 100.-120. Postopek razpisov na podlagi ZUJIK urejata še Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 6/03) ter Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/02).

117. člen ZUJIK nedvoumno določa, da vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ki jih ni vložila upravičena oseba, zavrže minister s sklepom. 116. člen ZUJIK pa določa, da lahko stranka vlogo dopolnjuje oziroma spreminja zgolj do preteka razpisanega roka.

Ministrstvo je skladno s temi določili dosledno postopalo tudi pri izvedbi Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področjih umetnosti in založništva, ki jih bo v letu 2003 financirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo (objavljen v Ur.l. RS, št. 11/03), kakor tudi pri drugih javnih razpisih ministrstva. Iz tožnikove argumentacije namreč izhaja napačen vtis, daje programski razpis edini razpis ministrstva in da za vse izvajalce, ki so vložili nepopolne vloge, sofinanciranje njihove dejavnosti s strani države v letu 2003 ne bo več možno. Nasproti temu pa ministrstvo poleg programskega razpisa vsako leto objavlja tudi Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju umetnosti in založništva, ki je bil objavljen mesec dni po programskem razpisu.

To tudi pomeni, da skladno s krovnim zakonom ministrstvo omogoča različne režime razpisov za različne tipe izvajalcev. Medtem ko je projektni razpis namenjen sofinanciranju posameznih kulturnih projektov, je programski razpis namenjen vsem izvajalcem javnih kulturnih programov, ki so primerljivi s programi, ki jih izvaja javni sektor v kulturi. Skladno s tem gre za primerljiv način sofinanciranja in spremljanja izvajanja kulturnih programov in torej za višjo kategorijo izvajalcev. Zato je za ta tip izvajalcev, katerih programi so obsežni in kompleksni, upravičeno pričakovati ustrezne in popolne podatke o načrtovanem programu, in sicer tako vsebinske, organizacijske, kadrovske kot tudi finančne. Ministrstvo se namreč zaveda odgovornosti pri alokaciji javnih sredstev. Omenjeni obrazec, »Finančni načrt-rekapitualcija za leto 2003«, je zato bistvena sestavina razpisne dokumentacije, ki daje končno sliko o finančni uravnoteženosti prijavljenih programov. Brez njega vlog ni mogoče obravnavati, saj finančna izvedljivost programov v nasprotnem ne more biti izkazana.

Celotna razpisna dokumentacija je bila dosegljiva na spletni strani ministrstva in v vložišču ministrstva, strokovne službe ministrstva pa so ves čas, ko je bil razpis odprt (od 31.1.2003 do 3.3.2003) nudile informacije zainteresiranim prijaviteljem. Predstavniki revije Srp se niso v času razpisa nikoli z vprašanji obrnili na ministrstvo. Celotna razpisna dokumentacija je arhivirana na ministrstvu, ministrstvo pa jo kot prilogo prilaga odgovoru na tožbo.

Ministrstvo je bilo presenečeno nad precejšnjim številom nepopolnih vlog, toda iz določil zakona in razpisnega besedila nedvoumno izhaja, da ni možen kakršenkoli drugačni postopek v zvezi z javnimi razpisi, kar pomeni, da bi upoštevanje nepopolnih vlog pomenilo kršitev zakona in neenakopravno neenakopravno obravnavo prijaviteljev. Lahko pa je ministrstvo odreagiralo na način prerazporeditve dela sredstev, namenjenih programskemu razpisu, na projektni razpis, preko katerega bo lahko podprta večina izvajalcev, zato je povsem demagoško pričakovanje, da bo zaradi nepopolnih vlog slovenska umetniška produkcija v letu 2003 močno prizadeta. To bi se lahko zgodilo v primeru, da bi skupaj z zavrženimi vlogami izpuhtela tudi javna sredstva, do česar pa ni prišlo, saj se v razpisih navaja le okvirno višino sredstev, namenjenih posamičnemu javnemu razpisu. In kar je prav tako bistveno, ministrstvo vselej razpisuje razpise v taksnih časovnih razponih, da lahko prijavitelji, ki so na enem izmed razpisov zavrnjeni ali zavrženi, kandidirajo na drugih razpisih.

Tožena stranka posebej opozarja, da so v razpisnem besedilu med drugim natančno opredeljeni splošni in posebni kriteriji za izbor kot tudi vsa potrebna razpisna dokumentacija (v 13.točki). V 14.točki razpisnega besedila je prav tako natančno določeno, kako je z oddajo in dostavo predlogov in v katerih primerih bodo vloge prijaviteljev izločene iz nadaljnjega postopka (prepozne, nepopolne ali, če so jih vložile neupravičene osebe). Za nepopolno vlogo je izrecno navedeno, da se bo štela tista celotna vloga ali del vloge, ki ne bo vsebovala vseh sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisna dokumentacija. V točki 14.1. je tudi navedeno, da morajo biti vloge izpolnjene na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje, programski sklop oz. programsko enoto in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Iz vsega povedanega nedvomno izhaja, da so bile propozicije navedenega javnega razpisa zelo jasno določene in kot take tudi znane tožeči stranki, ki pa jih ni spoštovala. Tožena stranka je ravnala v skladu z veljavnimi predpisi in ni kršila postopka, kot ji neutemeljeno očita. Zato so tožbene navedbe tožeče stranke povsem neutemeljene.

 

Dokaz:

– spisna dokumentacija
 
 
Upravnemu sodišču Republike Slovenije tožena stranka na podlagi vsega navedenega predlaga, da tožbo Revije SRP iz Ljubljane kot neutemeljeno zavrne in potrdi njen sklep st. 403-50/2003-26 z dne 18.3.2003.

 

 

 

Andreja Rihter
Ministrica
Po pooblastilu št.: 033-2/2033-12
z dne: 23.4.2003
________________
* Opomba: Nekateri dokumenti so
zaradi dokumentarnosti zachasno v gajici.
 
________________
Nadaljevanje zadeve:
Odgovor na odgovor (Revije SRP na odgovor MK RS)