Pogum Revije SRP 2003/3

Dokument: TOZHBA
Priloge in dokazi (1-10)*
 
 

Upravno sodishche RS, Enota Ljubljana

Ljubljana, Trzhashka 68a

 

Prvi udelezhenec (tozhecha stranka):
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana Pooblashchena oseba za zastopanje:
Rajko Shushtarshich
odg. ur. Revije SRP in v.d. direktorja zavoda
Drugi udelezhenec (tozhena stranka):
Ministrstvo za kulturo RS,
Cankarjeva 5, Ljubljana
T O Z H B A
Zoper – Sklep MK RS sht. 403-50/2003-26 dr. UG,
z dne 18. 3. 2003, vrochen zavodu Revija SRP dne 26. 3. 2003, o programskem razpisu za leto 2003 (P1-03)

 

3 X

Tozhecha stranka, zavod Revija SRP – pooblashchena oseba za zastopanje: Rajko Shushtarshich odg. ur. Revije SRP in v.d. direktorja zavoda Revija SRP – vlagam tozhbo zoper Sklep MK RS sht. 403-50/2003-26 dr. UG, z dne 18. 3. 2003, vrochen zavodu Revija SRP dne 26. 3. 2003, o programskem razpisu za leto 2003 (P1-03).

Tozhbo utemeljujem z naslednjimi argumenti:

1.

V zgoraj navedem sklepu sporocha MK RS, da je:

Vlogo sht. 46. Revije SRP, Prazhakova 13, Ljubljana, s podrochja zalozhnishtva, prispelo na javni razpis – P1-03, uvrstilo med vloge (skupaj 51), ki ne vsebujejo vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa, in jo na podlagi 15. chlena Pravilnika in petega odstavka 117. chlena zakona zavrglo kot nepopolno. Manjkajocha sestavina naj bi domnevno bila: "financhni nachrt – rekapitulacija za leto 2003".

Citirana utemeljitev sklepa:

»Pri pregledu vlog je bilo ugotovljeno:

Prijavitelj Program Manjkajoche sestavine
46. Revije SRP, Prazhakova 13, Ljubljana zalozhnishtvo financhni nachrt-rekapitulacija za leto 2003«

Utemeljitveni razlog »financhni nachrt-rekapitulacija za leto 2003« je namrech shablonsko naveden kot sploshni razlog za zavrzhenje vloge kar pri 51 prijaviteljih. Zhe iz tega dejstva je razvidno, da je utemeljitev sklepa nezadostna, neskladna z zahtevano razpisno dokumentacijo, objavljeno na internetnih straneh MK RS, in/ ali svojevoljna razlaga 15. chlena Pravilnika in petega odstavka 117. chlena zakona. Zato je sklep MK RS nelegitimen. (Glej: Dokument 1, z dne 5. 4. 2003)

2.

V odgovoru na odprto pismo Revije SRP pojasnjuje oziroma argumentira citirani Sklep MK RS

za podrochje: knjizhevnost in zalozhnishtvo – revije

skrbnik programa dr. Urosh Grilc:

»Na podrochju zalozhnishtva je popolne vloge, vkljuchno z omenjenim obrazcem, oddalo 57 prijaviteljev, kar pomeni, da je bil obrazec dostopen vsem. Razpis jasno dolocha, da se nepopolne vloge zavrzhe.« (Glej: Dokument 2, z dne 2. 4. 2003)

3.

Argument MK RS – dr. Urosha Grilca svetovalca Vlade RS nikakor ne dokazuje, da je bil obrazec dostopen vsem, kot trdi skrbnik programa, v odgovoru.

Nasprotno, upravicheno povechuje sum, da sporni obrazec nekaterim (lahko da kar 51) prijaviteljem ni bil dostopen. Upravno sodishche naj natanchno in nedvoumno preveri ravnanje MK RS, ugotovi njegove krshitve v javnem razpisu za zalozhnishtvo za leto 2003, saj gre za odlochitev, ki bo imela znatne in shkodljive posledice v slovenskim zalozhnishtvu, posebej za nekatere revije, vkljuchno z Revijo SRP. (Glej: Dokument 3, z dne 5. 4. 2003)

4.

S pojasnilom, navedenim v toch. 2 (Dokument 2, z dne 2. 4. 2003) se hitro odgovarjanje MK RS na vprashanja zavoda Revija SRP v sicer nujni zadevi (tako za zavod Revija SRP, kot za slovensko zalozhnishtvo) preneha. Ko oz. che bomo prejeli dodatna pojasnila, bom tozhbo dopolnil.

Na podlagi pravilno ugotovljenega stanja,

p r e d l a g a m,

da sodishche razpishe javno obravnavo ter v skladu s predpisom o delu upravnega sodishcha v prisotnosti organa, ki zastopa javni interes v kulturi, odpravi citirani sklep in ga nadomesti s sklepom, ki bo zakonit.

 
Priloge in dokazi (od 1-10) 1 X
 
Poslana dokumentacija na javni razpis MK RS v letu 2003: programski razpis 1, 2003 (P1-03), zalozhnishtvo – revije:
1 – Zbirni prijavni obrazec- programski razpis 1 2003 (P1-03), z dne 1. 3. 2003 (1 stran)
2 – obrazec za: Zalozhnishtvo; Programski sklop Izdaja revij (str.: 1-5)
– Zbirni obrazec 2002; Sploshni podatki o reviji (str.: 1),
– Podatki o reviji, Predviden obseg ..., Odhodk (str.: 2),
– Avtorski honorarji, Stroshki zaposlenih (str.: 3),
– Predvideni prihodki v letu 2003, Vsi prihodki skupa (str.: 4),
– Prodajna cena na izvod v letu 2002, Realizacija dosedanjih programov (str.: 5)
3 – Obvezne priloge (str.: 6-19):
– (urednishki program (str.: 6-8),
– vsebinsko porochilo (str.: 9),
– recenzija revije (str.: 10),
– reference o reviji (str.: 11-17),
– dodatno dokazilo namesto fotokopij naslovnic (str.: 18): Knjizhnica Revije SRP v elektronskem mediju:
(to so vse revije: od Revije SRP letnik 1, oktober 1993 do Revije SRP shtevilka 53/54, letnik 11, februar 2003) ter (vse publikacije edicije Pogum Revije SRP: od 1999/1 do 2003/1)
– predrachun tiskarne (str.: 19)
4 – Obvezna dokazila: izjave predlagatelja programa o izpolnjevanju sploshnih pogojev za sodelovanje na razpisu (2 strani)
5 – Izpis iz registra: razvid medijev sht. 377 (2 strani)
(Razpisna dokumentacija je obsegala skupaj 24 strni in en CD.)
6 – Besedilo razpisa
7 – Sklep MK RS sht. 403-50/2003-26 dr. UG, z dne 18. 3. 2003, vrochen dne 26. 3. 2003
 
Objavljena dokazila:
8 – Dokument 1
9 – Dokument 2
10 – Dokument 3
 
V Ljubljani, 12. 4. 2003
 
Rajko Shushtarshich
za zavod Revija SRP
poobl. oseba za zastopanje
odg. ur. in v.d. direktorja

 

 
 
Dokument: TOŽBA
Priloge in dokazi (1-10)
/izjemoma tudi v gajici/
 
 

Upravno sodišče RS, Enota Ljubljana

Ljubljana, Tržaška 68a

 

Prvi udeleženec (tožeča stranka):
Revija SRP, Pražakova 13, 1000 Ljubljana Pooblaščena oseba za zastopanje:
Rajko Šuštaršič
odg. ur. Revije SRP in v.d. direktorja zavoda
Drugi udeleženec (tožena stranka):
Ministrstvo za kulturo RS,
Cankarjeva 5, Ljubljana
T O Ž B A
Zoper – Sklep MK RS št. 403-50/2003-26 dr. UG,
z dne 18. 3. 2003, vročen zavodu Revija SRP dne 26. 3. 2003, o programskem razpisu za leto 2003 (P1-03)

 

3 X

Tožeča stranka, zavod Revija SRP – pooblaščena oseba za zastopanje: Rajko Šuštaršič odg. ur. Revije SRP in v.d. direktorja zavoda Revija SRP – vlagam tožbo zoper Sklep MK RS št. 403-50/2003-26 dr. UG, z dne 18. 3. 2003, vročen zavodu Revija SRP dne 26. 3. 2003, o programskem razpisu za leto 2003 (P1-03).

Tožbo utemeljujem z naslednjimi argumenti:

1.

V zgoraj navedem sklepu sporoča MK RS, da je:

Vlogo št. 46. Revije SRP, Pražakova 13, Ljubljana, s področja založništva, prispelo na javni razpis – P1-03, uvrstilo med vloge (skupaj 51), ki ne vsebujejo vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa, in jo na podlagi 15. člena Pravilnika in petega odstavka 117. člena zakona zavrglo kot nepopolno. Manjkajoča sestavina naj bi domnevno bila: "finančni načrt – rekapitulacija za leto 2003".

Citirana utemeljitev sklepa:

»Pri pregledu vlog je bilo ugotovljeno:

Prijavitelj Program Manjkajoče sestavine
46. Revije SRP, Pražakova 13, Ljubljana založništvo finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003«

Utemeljitveni razlog »finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003« je namreč šablonsko naveden kot splošni razlog za zavrženje vloge kar pri 51 prijaviteljih. Že iz tega dejstva je razvidno, da je utemeljitev sklepa nezadostna, neskladna z zahtevano razpisno dokumentacijo, objavljeno na internetnih straneh MK RS, in/ ali svojevoljna razlaga 15. člena Pravilnika in petega odstavka 117. člena zakona. Zato je sklep MK RS nelegitimen. (Glej: Dokument 1, z dne 5. 4. 2003)

2.

V odgovoru na odprto pismo Revije SRP pojasnjuje oziroma argumentira citirani Sklep MK RS

za področje: književnost in založništvo – revije

skrbnik programa dr. Uroš Grilc:

»Na področju založništva je popolne vloge, vključno z omenjenim obrazcem, oddalo 57 prijaviteljev, kar pomeni, da je bil obrazec dostopen vsem. Razpis jasno določa, da se nepopolne vloge zavrže.« (Glej: Dokument 2, z dne 2. 4. 2003)

3.

Argument MK RS – dr. Uroša Grilca svetovalca Vlade RS nikakor ne dokazuje, da je bil obrazec dostopen vsem, kot trdi skrbnik programa, v odgovoru.

Nasprotno, upravičeno povečuje sum, da sporni obrazec nekaterim (lahko da kar 51) prijaviteljem ni bil dostopen. Upravno sodišče naj natančno in nedvoumno preveri ravnanje MK RS, ugotovi njegove kršitve v javnem razpisu za založništvo za leto 2003, saj gre za odločitev, ki bo imela znatne in škodljive posledice v slovenskim založništvu, posebej za nekatere revije, vključno z Revijo SRP. (Glej: Dokument 3, z dne 5. 4. 2003)

4.

S pojasnilom, navedenim v toč. 2 (Dokument 2, z dne 2. 4. 2003) se hitro odgovarjanje MK RS na vprašanja zavoda Revija SRP v sicer nujni zadevi (tako za zavod Revija SRP, kot za slovensko založništvo) preneha. Ko oz. če bomo prejeli dodatna pojasnila, bom tožbo dopolnil.

Na podlagi pravilno ugotovljenega stanja,

p r e d l a g a m,

da sodišče razpiše javno obravnavo ter v skladu s predpisom o delu upravnega sodišča v prisotnosti organa, ki zastopa javni interes v kulturi, odpravi citirani sklep in ga nadomesti s sklepom, ki bo zakonit.

Priloge in dokazi (od 1-10) 1 X
 
Poslana dokumentacija na javni razpis MK RS v letu 2003: programski razpis 1, 2003 (P1-03), založništvo – revije:
1 – Zbirni prijavni obrazec- programski razpis 1 2003 (P1-03), z dne 1. 3. 2003 (1 stran)
2 – obrazec za: Založništvo; Programski sklop Izdaja revij (str.: 1-5)
– Zbirni obrazec 2002; Splošni podatki o reviji (str.: 1),
– Podatki o reviji, Predviden obseg ..., Odhodk (str.: 2),
– Avtorski honorarji, Stroški zaposlenih (str.: 3),
– Predvideni prihodki v letu 2003, Vsi prihodki skupa (str.: 4),
– Prodajna cena na izvod v letu 2002, Realizacija dosedanjih programov (str.: 5)
3 – Obvezne priloge (str.: 6-19):
– (uredniški program (str.: 6-8),
– vsebinsko poročilo (str.: 9),
– recenzija revije (str.: 10),
– reference o reviji (str.: 11-17),
– dodatno dokazilo namesto fotokopij naslovnic (str.: 18): Knjižnica Revije SRP v elektronskem mediju:
(to so vse revije: od Revije SRP letnik 1, oktober 1993 do Revije SRP številka 53/54, letnik 11, februar 2003) ter (vse publikacije edicije Pogum Revije SRP: od 1999/1 do 2003/1)
– predračun tiskarne (str.: 19)
4 – Obvezna dokazila: izjave predlagatelja programa o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu (2 strani)
5 – Izpis iz registra: razvid medijev št. 377 (2 strani)
(Razpisna dokumentacija je obsegala skupaj 24 strni in en CD.)
6 – Besedilo razpisa
7 – Sklep MK RS št. 403-50/2003-26 dr. UG, z dne 18. 3. 2003, vročen dne 26. 3. 2003
 
Objavljena dokazila:
– Dokument 1, Revija SRP 55/56
– Dokument 2, Revija SRP 55/56
– Dokument 3, Revija SRP 55/56
 
V Ljubljani, 12. 4. 2003
 
Rajko Šuštaršič
za zavod Revija SRP
poobl. oseba za zastopanje
odg. ur. in v.d. direktorja

 

__________
* Opomba: Nekateri dokumenti so
zaradi dokumentarnosti zachasno v gajici.
 
_________________
Nadaljevanje zadeve:
Odprto pismo MK RS, IX – Andreji Rihter /Kaj se dogaja/