Pogum Revije SRP 2003/3

Dokument: ODLOCHBA MzK

 

 

 
k,u,l,t, u,r, a • • • • • •
republika slovenija
ministrstvo za kulturo
maistrova ulica 10
1000 Ljubljana
Shtevilka: 133-371/99/44
Datum: 13.4.2006
t: 01 369 5900
f: 01 369 5901
e:gp.mk@gov.si
www.kultura.gov.si
Minister, pristojen za kulturo izdaja na podlagi 87. chlena Zakona o uresnichevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, sht. 96/02) in 2. odstavka 15. chlena Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, sht. 9/04) v upravni zadevi Ivana Anticha, rojenega 7. 6. 1948 v Ljubljani, s stalnim prebivalishchem v Ljubljani, Karlovshka cesta 22, v zadevi pravice do plachila prispevkov za socialno zavarovanje iz drzhavnega prorachuna, naslednjo
 
odlochbo
Ivan Antich ne pridobi pravice do plachila prispevkov iz drzhavnega prorachuna za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje, obrachunanih od najnizhje pokojninske osnove od 15. 4. 2006 dalje.
 
Obrazlozhitev:
 
V izreku imenovani kot samozaposleni v kulturi za opravljanje samostojno specializiranega poklica pesnika pod zaporedno shtevilko 790, je pri ministrstvu, pristojnem za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo), dne 23. 2. 2006 zaprosil za pridobitev pravice do plachila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje od najnizhje pokojninske osnove iz drzhavnega prorachuna ( v nadaljevanju: pravica do plachila prispevkov za socialno zavarovanje).
 
Vlogi se ne ugodi.
 
V skladu s prvim in drugim odstavkom 9. chlena Uredbe o samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju Uredba) lahko kdor je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi zaprosi za pridobitev pravice do plachila prispevkov za socialno zavarovanje, che njegovo delo pomeni izjemen kulturni prispevek ali pa opravlja poklic, ki ga je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati (deficitarni poklic) in mu njegov dohodkovni polozhaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo (v nadaljnjem besedilu: dohodkovni cenzus).
Na podlagi drugega odstavka 15. chlena Uredbe v povezavi s 6. chlenom le-te, o zahtevi za priznanje pravice do plachila prispevkov odlochi minister, pristojen za kulturo in sicer po posvetovanju s strokovno komisijo iz 20. chlena Zakona o uresnichevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju ZUJIK) in Kulturnishko zbornico Slovenije.
Strokovna komisija je na seji dne 28. 3. 2006 pregledala vlogo predlagatelja in menila, da njegovo delo ne predstavlja izjemnega kulturnega prispevka v obdobju zadnjih treh let. Vlogo in dopolnitev vloge z dne 30. 3. 2006 je strokovna komisija na seji dne 11.4. 2006 ponovno pregledala in menila, da ne prinasha novih dejstev, ki bi vplivala na zhe sprejeto - negativno odlochitev.
 
Glede na navedeno predlagatelj ne izpolnjuje pogoja prve alinee 9. chlena uredbe, da njegovo delo pomeni izjemen kulturni prispevek. Skladno s prvim odstavkom 10. chlena uredbe se za izjemen kulturni prispevek shteje predlagateljevo delo, ki je po obsegu in kakovosti v strokovni in shirshi javnosti ovrednoteno kot vrhunsko (drzhavna nagrada na podrochju kulture oziroma nagrada, ki jo podeljujejo primerljiva stanovska drushtva, primerljiva mednarodna nagrada ali priznanje, dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi, odmevnost v domachi in mednarodni javnosti,...).
 
Drushtvo slovenskih pisateljev je v predpisanem roku 15 dni od dneva, ko ji je bila zahteva priporocheno poslana odgovorilo, da imenovani ni chlan drushtva.
Minister, pristojen za kulturo, je po pregledu spisne dokumentacije in po presoji mnenja komisije ter obvestila Drushtva slovenskih pisateljev menil, da predlagatelj ne izpolnjuje pogojev za priznanje pravice do plachila prispevkov za socialno zavarovanje in je na podlagi vsega navedenega odlochil, kot je razvidno iz izreka te odlochbe.
 
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odlochbo stranka nima pravice do pritozhbe po redni upravni poti. Stranka lahko na podlagi 30. chlena Zakona o delovnih in socialnih sodishchih (Uradni list RS, sht. 19/94, 20/98, 42/02, 63/03 in 2/04) vlozhi tozhbo pri Delovnem in socialnem sodishchu, Resljeva 14, Ljubljana, v 30 dneh od vrochitve te odlochbe.
 
Vloga stranke in odlochba sta oproshcheni plachila takse po 16. tochki 28. chlena Zakona o upravnih taksah (uradno prechishcheno besedilo, ZUT-UPB2; Uradni list RS, sht. 114/05).
Postopek vodila
Irenca Shpelca Fortuna
Svetovalka III.
 
 
 
Odlochbo vrochiti:
1. Ivan Antich, Karlovshka cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Med dokumente zadeve, tu
 
 
V vednost:
MF, DURS Ljubljana Center, Adamich Lundrovo nabrezhje 2, 1000 Ljubljana
_________
* Opomba ur.: Nekateri dokumenti so zaradi dokumentarnosti zachasno v gajici.
Prav tako zaradi dokumentarnosti dokumenta nismo lektorirali.

 

 

 

 
k,u,l,t, u,r, a • • • • • •
republika slovenija
ministrstvo za kulturo
maistrova ulica 10
1000 Ljubljana
Številka: 133-371/99/44
Datum: 13.4.2006
t: 01 369 5900
f: 01 369 5901
e:gp.mk@gov.si
www.kultura.gov.si
Minister, pristojen za kulturo izdaja na podlagi 87. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 2. odstavka 15. člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 9/04) v upravni zadevi Ivana Antiča, rojenega 7. 6. 1948 v Ljubljani, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Karlovška cesta 22, v zadevi pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnega proračuna, naslednjo
 
odločbo
Ivan Antič ne pridobi pravice do plačila prispevkov iz državnega proračuna za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje, obračunanih od najnižje pokojninske osnove od 15. 4. 2006 dalje.
 
Obrazložitev:
 
V izreku imenovani kot samozaposleni v kulturi za opravljanje samostojno specializiranega poklica pesnika pod zaporedno številko 790, je pri ministrstvu, pristojnem za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo), dne 23. 2. 2006 zaprosil za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje od najnižje pokojninske osnove iz državnega proračuna ( v nadaljevanju: pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje).
 
Vlogi se ne ugodi.
 
V skladu s prvim in drugim odstavkom 9. člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju Uredba) lahko kdor je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi zaprosi za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje, če njegovo delo pomeni izjemen kulturni prispevek ali pa opravlja poklic, ki ga je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati (deficitarni poklic) in mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo (v nadaljnjem besedilu: dohodkovni cenzus).
Na podlagi drugega odstavka 15. člena Uredbe v povezavi s 6. členom le-te, o zahtevi za priznanje pravice do plačila prispevkov odloči minister, pristojen za kulturo in sicer po posvetovanju s strokovno komisijo iz 20. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju ZUJIK) in Kulturniško zbornico Slovenije.
Strokovna komisija je na seji dne 28. 3. 2006 pregledala vlogo predlagatelja in menila, da njegovo delo ne predstavlja izjemnega kulturnega prispevka v obdobju zadnjih treh let. Vlogo in dopolnitev vloge z dne 30. 3. 2006 je strokovna komisija na seji dne 11.4. 2006 ponovno pregledala in menila, da ne prinaša novih dejstev, ki bi vplivala na že sprejeto - negativno odločitev.
 
Glede na navedeno predlagatelj ne izpolnjuje pogoja prve alinee 9. člena uredbe, da njegovo delo pomeni izjemen kulturni prispevek. Skladno s prvim odstavkom 10. člena uredbe se za izjemen kulturni prispevek šteje predlagateljevo delo, ki je po obsegu in kakovosti v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko (državna nagrada na področju kulture oziroma nagrada, ki jo podeljujejo primerljiva stanovska društva, primerljiva mednarodna nagrada ali priznanje, dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi, odmevnost v domači in mednarodni javnosti,...).
 
Društvo slovenskih pisateljev je v predpisanem roku 15 dni od dneva, ko ji je bila zahteva priporočeno poslana odgovorilo, da imenovani ni član društva.
Minister, pristojen za kulturo, je po pregledu spisne dokumentacije in po presoji mnenja komisije ter obvestila Društva slovenskih pisateljev menil, da predlagatelj ne izpolnjuje pogojev za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje in je na podlagi vsega navedenega odločil, kot je razvidno iz izreka te odločbe.
 
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo stranka nima pravice do pritožbe po redni upravni poti. Stranka lahko na podlagi 30. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 20/98, 42/02, 63/03 in 2/04) vloži tožbo pri Delovnem in socialnem sodišču, Resljeva 14, Ljubljana, v 30 dneh od vročitve te odločbe.
 
Vloga stranke in odločba sta oproščeni plačila takse po 16. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo, ZUT-UPB2; Uradni list RS, št. 114/05).
Postopek vodila
Irenca Špelca Fortuna
Svetovalka III.
 
 
 
Odločbo vročiti:
1. Ivan Antič, Karlovška cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Med dokumente zadeve, tu
 
 
V vednost:
MF, DURS Ljubljana Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana
 
 
_________
* Opomba ur.: Nekateri dokumenti so zaradi dokumentarnosti začasno v gajici.
Prav tako zaradi dokumentarnosti dokumenta nismo lektorirali.
 
Sledi: Pritozhba na odlochbo - Ivo Antich