REPUBLIKA
SLOVENIJA
|
MINISTRSTVO
ZA PRAVOSODJE
 
Shtevilka: 712-482/05
Datum: 29.08.2005
 
 
 
UPRAVNO SODISHCHE
REPUBLIKE SLOVENIJE
 
g. Janez Breznik
predsednik sodishcha
Trzhashka 68 a
 
1000 Ljubljana
 
 
ZADEVA: Postopek opr. sht. U 693/2003 ZAPROSILO ZA POROCHILO
 
 
Sposhtovani!
 
Ministrstvo za pravosodje je v mesecu juniju 2005 prejelo vlogo, ki jo je g. Rajko Shushtarshich, kot odgovomi urednik in v.d. direktor Zavoda Revija SRP, posredoval zaradi chasovnega reshevanja tozhbe, vlozhene dne 12.04.2003 zoper Ministrstvo za kulturo.
 
Vlogo smo obravnavali v smislu dolochb 72. chlena Zakona o sodishchih (Ur. l. RS, sht. 23/2005 -uradno prechishcheno besedilo), zato vas prosimo za porochilo o ugotovitvah in ukrepih, ki se nanashajo na chasovni potek reshevanja zadeve opr. sht. U 693/2003. Vashe porochilo prichakujemo v roku 15 dni.
 
Hkrati pa Ministrstvo za pravosodje ugotavlja, da v zadnjem obdobju narashcha shtevilo pritozhb oziroma vlog na Evropsko sodishche za chlovekove pravice zaradi krshitve pravice do sojenja v razumnem roku iz prvega odstavka 6. chlena Evropske konvencije o chlovekovih pravicah.
 
Zavedati se je potrebno, da krshenje te pravice zhe sedaj povzrocha veliko materialno shkodo Republiki Sloveniji, glede na vse vechje shtevilo tozhb pa bo ta shkoda v prihodnosti she vechja, pri chemer pa je potrebno sojenje brez nepotrebnega odlashanja primarno zagotoviti v okviru sodnih organov Republike Slovenije.
 
S sposhtovanjem,
Priloga:
1 X.
 
V vednost:
Zavod Revija SRP
g. Rajko Shushtarshich
Prazhakova 13
1000 Ljubljana
 
|
Zhupanchicheva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 369 52 00, Faks: 01 369 57 83.
E-mail: gp.mp@gov.si, http://www.gov.si/mp
Nadaljevanje:
Dokument 1.5: POROCHILO UPS RS