Pogum Revije SRP 2003/3
8. Skrivni dokument MK RS
(Priloge dokazi: Naknadni dokaz)

1

programski razpis 1
  2003 (P 1-03)
  finančni načrt

Finančni načrt za leto 2003 - rekapitulacija

Navodilo: Predlagatelji naj izpolnijo finančni načrt za leto 2003 le v tistem delu, ki se
nanaša na programski razpis 1 2003 (P1-03).

Predvideni prihodki in odhodki (v tisoč SIT)

Skupaj prihodki:

 

1.Prihodki iz proračunov:  
   
Ministrstvo za kulturo:  
Sredstva za splošne stroške delovanja  
Sredstva za programske materialne stroške ________________________________

1.500

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme  
   
Druga ministrstva:  
Sredstva za plačilo dela  
Sredstva za splošne stroške delovanja  
Sredstva za programske materialne stroške  
Sredstva za projekte  
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme  
Drugo:  
   
Prihodki iz občinskega proračuna  
Sredstva za plačilo dela  
Sredstva za splošne stroške delovanja  
Sredstva za programske materialne stroške  
Sredstva za projekte  
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme  
Drugo:  
   
Prihodki iz drugih javnih blagajn (navedite):  
 
_______
Opomba: Skrivni obrazec "Finančni načrt za leto 2003 – rekapitulacija", ki naj ga "predlagatelj" (prijavitelj na razpis) izpolnil le v tistem delu, ki se nanaša na Programski razpis 1 2003 (P1-03), je že izpolnjen v postavkah obrazcev za Založništvo, Programski sklop Izdaja revij (založništvo, revije, na straneh 2, 3 in 4)! (Glej dokaz 2)

 

 

 

2

programski razpis 1
  2003 (P 1-03)
  finančni načrt

Finančni načrt za leto 2003

2. Prihodki iz opravljanja dejavnosti:

Prihodki iz prodaje proizvodov in storitev:

1.Prihodki iz proračunov:  
Od prodanih vstopnic, vstopnin  
Prodaja publikacij (katalogi, revije, knjige, nosilci zvoka in slike,...)  
Sredstva sponzorjev  
Od kotizacij za seminarje, posvetovanja, strokovna srečanja,...  
Prihodki iz usredstvenja lastnih učinkov  
Poraba in odprava dolgoročnih rezervacij  
Drugi prihodki iz prodaje proizvodov m storitev  
   
3. Finančni prihodki  
Prihodki od obresti  
Pozitivne tečajne razlike  
Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku  
Prihodki v zvezi z danimi posojili  
Drugi finančni prihodki:  
   
4. Drugi prihodki  
Prihodki, prejeti od članov  
Donacije in podpore:  
- domače:  
-tuje:  
Izterjane odpisane terjatve  
Prihodki iz evropskih skladov  
Dobički od prodaje osnovnih sredstev  
Drugo: (notranja subvencija ustanovitelja – donacije) ________________________

660

___________
Opomba: (Glej dokaz 2: obrazce Programski razpis 1 2003 (P1-03) Založništvo, Programski sklop Izdaja revij (založništvo, revije, na strani 4). Kaj pomeni postavka »usredstvenje lastnih učinkov« bi avtor obrazca vsekakor moral pojasniti.

 

 

 

3

programski razpis 1
  2003 (P 1-03)
  finančni načrt

Finančni načrt za leto 2003

 

Vir MK

Drugi viri

Skupaj

       
Skupaj odhodki: _________________________________

1.500

660

2.160

1. Stroški materiala      
2. Stroški storitev (tisk)____________________________

860

310

1.170

3. Stroški dela (lektoriranje)_________________________

540

 

540

4. Dotacije drugim pravnim osebam      
5. Stroški naložbenja      
6. Nakup opreme in inv. vzdrževanje      
7. Finančni odhodki (obresti)      
8. Drugi odhodki: (odprema poshtnina)________________

100

350

450

9. Dajatve (20% DDV in prispevki pri avtorskih honorarjih so vključeni v bruto zneske odhodkov)      
 
Presežek prihodkov nad odhodki _________ 0

Presežek odhodkov nad prihodki _________ 0

___________
Opomba: (Glej dokaz 2: obrazce Programski razpis 1 2003 (P1-03) Založništvo, Programski sklop Izdaja revij (založništvo, revije, strani 2, 3).
Delitev odhodkov na postavke: Vir MK in Drugi viri je čisto ugibanje, dokler je delež MK neznan (navadno do polovice programskega leta).

 

 

 

4

programski razpis 1
  2003 (P 1-03)
  finančni načrt

Finančni načrt za leto 2003

Specifikacija stroškov materiala in storitev

Stroški materiala in
Storitev (v tisoč SIT)

Splošni stroški delovanja1

Programski materialni stroški
Stroški projektov
(samo drugi
viri)

Skupaj

Stroški materiala        
Stroški materiala        
Stroški energije        
Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdr. osn. sred.        
Stroški pisarniškega mat. m strokovne literature        
Drugi stroški materiala (navedite):        
         
Stroški storitev        
Najemnine        
Zavarovalne premije        
Stroški vzdrževanja        
Povračila stroškov zaposlenih v zvezi z delom (dnevnice,..)        
Stroški storitev plačilnega prometa in bančnih st        
Telefon, telefax, GSM storitve        
Stroški intelektualnih in osebnih storitev        
Plačilo dela:        
- organizatorja/producenta/založnika        
- zunanjih izvajalcev (lektoriranje) ______________________  

540

 

540

Študentski servis        
Stroški komunalnih storitev        
Stroški prevoznih storitev        
Stroški promocije        
Stroški reprezentance        
Drugi stroški storitev (navedite): (odprema poštnina, internet) _  

450

 

450

Skupaj ___________________________________________  

990

 

990

 
Pojasnilo: Zaradi poenotenja delitve stroškov na splošne stroške delovanja ter programske materialne stroške, so nekatera polja v specifikaciji zaklenjena.
 
________________
1 Posebni pogoj: za splošne stroške delovanja je moč zaprositi do 50 % celotne vrednosti. Najvišja višina zaprošenih sredstev je 5.000.000 SIT.
 
 
___________
Opomba: (Glej dokaz 2: obrazce Programski razpis 1 2003 (P1-03) Založništvo, Programski sklop Izdaja revij (založništvo, revije, na strani 2, 3). Za kakšno "poenotenje stroškov" in "zaklepanje polj" v obrazcu gre, verjetno vedo samo posvečeni. Vendar še vedno nimam celotnega obrazca Finančni načrt za leto 2003 – rekapitulacija, ker mu manjkajo polja za datum, podpis odgovorne osebe in žig prijavitelja, kot jih imajo vsi drugi obrazci. Prav tako, manjka mu glava Ministrstva za kulturo RS. Tak kot je, je pravno ničen! (Upam torej, da se nekje skriva še manjkajoči del obrazca, tega namreč nisem pridobil iz internetnih strani MKRS, marveč iz vložišča MK RS, Cankarjeva 5, Ljubljana.)
 
 
V Ljubljani, 28. maja 2003
 
za zavod
REVIJA SRP
Rajko Šuštaršič
 

 

________________
Nadaljevanje zadeve:
– komentar k "Skrivnemu obrazcu" (in pojasnilo k tozhbi)