Pogum Revije SRP 2003/3
7. Sklep MK RS
(Priloge, dokazi: str. 24)
  t: 01478 5900
  f: 01478 5901
  e: go.mk@gov.si
Številka: 403-50/2003-26
Datum: 18.4.2003
Sklep MK RS št. 403-50/2003-26 dr. UG, z dne 18. 3. 2003, vročen dne 26. 3. 2003
 
Na podlagi petega odstavka 117. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 15.člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, Št. 6/03), izdaja ministrica za kulturo v zadevi javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti in založništva, ki jih bo v letu 2003 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (Uradni list RS, št. 11/03) o vlogah s področja založništva naslednji:
 
Sklep
I.
Vloga:
1. prijavitelja Kulturno društvo Primorska srečanja, Cankarjeva 84, Nova Gorica; za program založništvo,
prispela na javni razpis – Pl-03 se zavrže kot prepozna.
 
II.
Vloge:
1.prijavitelja GZS-Združenje za tisk in medije, Dimičeva 13,Ljubljana, za program založništvo;
2. prijavitelja GZS-Združenje za tisk in medije, Dimičeva 13,Ljubljana, za program založništvo;
3. prijavitelja GZS-Združenje za tisk in medije, Dimičeva 13,Ljubljana, za program založništvo;
4. prijavitelja GZS-Združenje za tisk in medije, Dimičeva 13,Ljubljana, za program založništvo;
5. prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO MOHORJAN Na Fari 44 2391 PREVALJE, za program založništvo;
6. prijavitelja ZALOŽBA BOGATAJ -ABC MERKUR d.o.o. IDRIJA, Kosovelova ulica 10, IDRIJA, za program založništvo;
7. prijavitelja MEDIACARSO, d.o.o. Rimska 8, LJUBLJANA, za program založništvo;
8. prijavitelja PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE, Novi trg 2, LJUBLJANA, za program založništvo;
9. prijavitelja VIHARNIK d.o.o., Rozmanova ulica 6, LJUBLJANA, za program založništvo,
10. prijavitelja SLOVENSKO ETNOLOŠKO DRUŠTVO, Metelkova 2, Ljubljana, za program založništvo;
11. prijavitelja DRUŠTVO ZA KULTUROLOŠKE RAZISKAVE, Igriška 2, Ljubljana, za program založništvo;
12. prijavitelja GYRUS d.o.o., Streliška 1A, LJUBLJANA, za program založništvo;
13. prijavitelja DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE, Zrinjskega 13, LJUBLJANA, za program založništvo;
14. prijavitelja PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9,LJUBLJANA, za program založništvo;
15.prijavitelja TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE d.d., Lepi pot 6,LJUBLJANA, za program založništvo;
16. prijavitelja TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE d.d.,Lepi pot 6, LJUBLJANA, za program založništvo;
17. prijavitelja TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE d.d.,Lepi pot 6, LJUBLJANA, za program založništvo;
18. prijavitelja SVOBODNA MISEL d.d., Dvoržakova 12/11, LJUBLJANA, za program založništvo:
19. prijavitelja Zgodovinsko društvo Bled 1004 Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled, Ljubljanska 8, BLED, za program založništvo;
20. prijavitelja MASOVNA ZAVOD NEINSTITUCIONALNE KULTURE Ul. IX. Korpus, NOVA GORICA, za program založništvo;
21 prijavitelja. SIMŠIČ MIRO DRUŠTVO PAX, Kolodvorska 22a, LJUBLJANA, za program založništvo;
22. prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO Miran Jarc Škocjan, Valvazorjeva 8, VIR DOMŽALE, za program založništvo;
23. prijavitelja DIDAKTA d.o.o., Kranjska cesta 13, Radovljica, za program založništvo;
24. prijavitelja Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, Zaloška 7a, LJUBLJANA, za program založništvo;
25. prijavitelja KRIŽANK.AR d.o.o. Šafarsko 44, LJUTOMER, za program založništvo;
26. prijavitelja GRAFOTON d.o.o., SKOK VALTER Dupleška 5A, MARIBOR, za program založništvo;
27. prijavitelja ZALOŽBA SANJE, Cesta 24. junija 23, LJUBLJANA, za program založništvo;
28. prijavitelja CERDONIS d.o.o., Stari trg 278 2380 SLOVENJ GRADEC, za program založništvo,
29. prijavitelja Tiskovna agencija MOREL, Reboljeva 13, LJUBLJANA, za program založništvo;
30. prijavitelja UČILA INTERNATIONAL d.o.o., Cesta Kokrškega odreda 18, Križe, za program založništvo;
31. prijavitelja POMURSKA ZALOŽBA d.d., Lendavska 1, Murska sobota, za program založništvo;
32. prijavitelja Založba ZNAMENJE d.o.o., Petrovče 199, Petrovče, za program založništvo;
33. prijavitelja DRUŠTVO ZA ANTIČNE IN HUMANISTIČNE ŠTUDIJE, Aškerčeva 2, Ljubljana, za program založništvo;
34. prijavitelja ZAVOD ZA FAVNISTIKO KOPER, Sv. Anton, Kocjančiči 18, Pobegi, za program založništvo;
35. prijavitelja ARHITEKST d.o.o., Podružnica Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana, za program založništvo;
36. prijavitelja ZALOŽBA LIPA KOPER, Muzejski trg 7, Koper, za program založništvo;
37. prijavitelja DRUŠTVO SKAM-Skupnost katoliške mladine, Jurčičev trg 2, Ljubljana, za program založništvo;
38. prijavitelja KNJIŽNA ZADRUGA, Tomšičeva 12, Ljubljana, za program založništvo;
39. prijavitelja ČZD KMEČKI GLAS d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana, za program založništvo;
40. prijavitelja Založba ROKUS d.o.o., Podjetje za založništvo in tiskarstvo.Pot na Fužine 2, Ljubljana, za program založništvo;
41. prijavitelja Zgodovinsko društvo Franca Kovačiča v Mariboru, Koroška c. 160, Maribor, za program založništvo;
42. prijavitelja DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANA.Karlovška 3, Ljubljana, za program založništvo;
43. prijavitelja ANTIKA. d.o.o-.Kocbekova 6, Celje, za program založništvo;
44. prijavitelja ANTIKA d.o.o-.Kocbekova 6, Celje, za program založništvo; *(2x)
45. prijavitelja Grafika SOČA d.d., Sedejeva 4, NOVA GORICA, za program založništvo;
46. prijavitelja Revija SRP, Pražakova 13, Ljubljana, za program založništvo;
47. prijavitelja Časopis ANTHROPOS, Aškerčeva 2, Ljubljana, za program založništvo;
48. prijavitelja Društvo ZAK, Zemljemerska 12, Ljubljana, za program založništvo;
49. prijavitelja Mondena založba d.o.o., Taborska 15, Grosuplje, za program založništvo;
50. prijavitelja Slavistično društvo Slovenije,Aškerčeva 2, Ljubljana, za program založništvo;
51. prijavitelja Slavistično društvo Slovenije, Aškerčeva 2, Ljubljana, za program založništvo;
 
prispele na javni razpis P1-03 se zavržejo kot nepopolne.
 
 
III.
Vloge:
1.prijavitelja FILOZOFSKA FAKULTETA.Aškerčeva 2, Ljubljana, za program založništvo;
2. prijavitelja KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA.Mirka Pirca 1, Sežana, za program založništvo;
3. prijavitelja KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA, Mirka Pirca 1, Sežana, za program založništvo;
4. prijavitelja KNJIGARNA KRIZA ŽANRA d.o.o., Fiesa 23 6330 PIRAN, za program založništvo;
5. prijavitelja DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE Zemljemerska 12 1000 LJUBLJANA, za program založništvo;
6. prijavitelja FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE, Kardeljeva pl.5, Ljubljana, za program založništvo;
7. prijavitelja STUDIO 5 MARKO KAPUS s.p., Glavna cesta 14 8233 MIRNA, za program založništvo;
8. prijavitelja WIESER LOJZE, Ebentaler Strasse 34 B 9020 KLAGENFURT/CELOVEC, za program založništvo;
9. prijavitelja SHARP TIM, Steingasse 26/2/38 A-1030 WIEN/DUNAJ, za program založništvo;
10. prijavitelja ZWITTER FRANCI, Landstrasser Haupstrasse 121/8 A-1030 WIEN/DUNAJ, za program založništvo;
11. prijavitelja ZALOŽBA WIESER, Wieser Verlag, Ebentaler St. 34B, A-9020 Klagenturt/Celovec, za program založništvo;
12. prijavitelja DRUŠTVO TORKOVI VEČERI, Koblarjeva 7a, Ljubljana, za program založništvo;
13. prijavitelja KPLZA VELENIKA IVO STROPNIK s.p., c. talcev 18A 3320 VELENJE, za program založništvo;
14. prijavitelja MODERNA GALERIJA,Tomšičeva 14, Ljubljana, za program založništvo;
15. prijavitelja MARIBORSKA KNJIŽNICA, Rotovški trg 2, Maribor, za program založništvo;
16. prijavitelja STELLA ROBERT POKORNY s.p. Šmarješke Toplice 141, ŠMARJEŠKE TOPLICE, za program založništvo:
17. prijavitelja PIRANESI d.o.o., Salendrova 4, Ljubljana, za program založništvo;
18. prijavitelja ČZD, Primorske novice, Ulica OF 12, Koper, za program založništvo;
 
prispele na javni razpis Pl-03 se zavržejo, ker jih niso vložile upravičene osebe.
 
 
Obrazložitev
Na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti in založništva, ki jih bo v letu 2003 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 31.1.2003, je prispelo 260 vlog prijaviteljev. Od tega je bilo 133 vlog za kulturne programe oz.posamezne programske sklope s področja založništva.
 
I.
Rok za oddajo vlog je bil 3.3.2003. Vloga se na podlagi drugega odstavka 15. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) šteje za pravočasno, če na razpis prispe v roku in na način, ki ju določa besedilo razpisa.
V postopku javnega razpisa je bilo ugotovljeno, daje bila vloga: 1. prijavitelja Kulturno društvo Primorska srečanja, Cankarjeva 84, Nova Gorica za program založništvo oddana na pošto dne 4.3.2003;
Vloge, ki so bile oddane na pošto oziroma predložene na vložišču ministrstva za kulturo po preteku roka, določenega v javnem razpisu, to je 3.3.2003, se na podlagi 15. člena Pravilnika in petega odstavka 117. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, §t. 96/02; v nadaljnjem besedilu: Zakon) zavržejo kot prepozne.
 
II.
Tretji odstavek 15. člena Pravilnika določa, daje vloga popolna, če vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo razpisa. V skladu z besedilom razpisa je vloga morala vsebovati naslednje sestavine:
-kopija izpiska iz registra, iz katere je razvidno, daje predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti -izpisek ne sme biti starejši od šestih mesecev;
-originalna izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
-originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2002;
-originalna izjava predlagatelja o nepreseganju finančnega deleža, ki vsebuje tudi navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža;
-ustrezno originalno zagotovilo s strani odgovorne osebe partnerja o njegovi vsaj 5% finančni udeležbi;
-originalna izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že izbranimi programskimi enotami;
-prijavne obrazce za posamezno razpisno področje;
-obvezne priloge za posamezna razpisna področja po programskih sklopih;
 
Pri pregledu vlog je bilo ugotovljeno:
Prijavitelj
Program
Manjkajoče sestavine
l.d/S-Združenje za tisk in medije, Dimičeva 13, Ljubljana
Založništvo
-zbirni prijavni obrazec
-obvezna dokazila
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003
2.GZS-Združenje za tisk in medije, Dimičeva 13, Ljubljana
Založništvo
-zbirni prijavni obrazec
-obvezna dokazila
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003
3.GZS-Združenje za tisk in medije, Dimičeva 13, Ljubljana
Založništvo
-zbirni prijavni obrazec
-obvezna dokazila
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003
4.GZS-Združenje za tisk in medije, Dimičeva 13, Ljubljana
Založništvo
-zbirni prijavni obrazec
-obvezna dokazila
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003
5.KULTURNO DRUŠTVO MOHORJAN, Na Fari 44, Prevalje
Založništvo
-kopija izpiska iz registra -finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
6.ZALOŽBA BOGATAJ -ABC MERKUR d.o.o. IDRIJA, Kosovelova ul.10, Idrija
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003
7.MEDIACARSO, d.o.o., Rimska 8, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003
8.PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE, Novi trg 2, Ljubljana
Založništvo
-kopija izpiska iz registra
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003
-nežigosane izjave obrazca
-obvezna dokazila
9.VIHARNIK d.o.o, Rozmanova 6, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt -rekapitulacija za 2003 -seznam izdanih knjig v 2002
10.SLOVENSKO ETNOLOŠKO DRUŠTVO, Metelkova 2, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003
11.DRUŠTVOZA KULTUROLOŠKE RAZISKAVE, Igriška 2, Ljubljana
Založništvo
-kopija izpiska iz registira
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003
12.DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE, Zrinjskega 13, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003
13.PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, Ljubljana
Založništvo
-zbirni prijavni obrazec
-obvezna dokazila
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003 -izpisek iz registra
14. GYRUS d.o.o.,Streliška 1a, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003
15.TEHNISKA ZALOŽBA SLOVENIJE d.d., Lepi pot 6, Ljubljana
Založništvo
-kopija izpiska iz registira
-finančni načrt-rekapitulacija za 2003
16.TEHNISKA ZALOŽBA SLOVENIJE d.d., Lepi pot 6, Ljubljana
Založništvo
-kopija izpiska iz registra
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
17.TEHNISKA ZALOŽBA SLOVENIJE d.d., Lepi pot 6, Ljubljana
Založništvo
-kopija izpiska iz registra
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
18.SVOBODNA MISEL d.d.Dvoržakova 12/11, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
19.Zgodovinsko društvo Bled 1004Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled, Ljubljanska 8, Bled
Založništvo
-celotna razpisna dokumentacija
20.MASOVNA ZAVOD NEINSTITUCIONALNE KULTURE, Ul. IX. korpus, Nova Gorica
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
-nepopolni obrazci
21.SIMŠIČ MIRO DRUŠTVO PAX, Kolodvorska 22a, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
22.K.ULTURNO DRUŠTVO Miran Jarc Škocjan, Valvazorjeva 8, Vir-Domžale
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
23.DIDAKTA d.o.o., Kranjska c.13, Radovljica
Založništvo
-zbirni prijavni obrazec
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
24.Znanstveno društvo za zgodovmo zdravstvene kulture Slovenije, Zaloška 7a, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
25.KRIZANKAR d.o.o, Šafarsko 44, Ljutomer
Založništvo
-zbirni prijavni obrazec
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
26. GRAFOTON d.o.o, Skok Valter, Dupleška 5a, Maribor
Založništvo
-neustrezni obrazci
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
27.ZALOŽBA SANJE, Cesta 24.junija 23, Ljubljana
Založništvo
-zbirni prijavni obrazec
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
28.CERDONIS d.o.o, Stari trg 278, SLOVENJ GRADEC
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
29-Tiskovna agencija MOREL, Reboljeva 13, Ljubljana
Založništvo
-zbirni prijavni obrazec
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
30.UČILA INTERNATIONAL d.o.o., Cesta Kokrškega odreda 18,Knže
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
31.POMURSKA ZALOŽBA d.d., Lendavska 1, Murska Sobota
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
32.Založba ZNAMENJE d.o.o., Petrovče 199, Petrovče
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
33.DRUŠTVO ZA ANTIČNE IN HUMANISTIČNE ŠTUDIJE, Aškerčeva 2, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
34.ZAVOD ZA FAVNISTIKO KOPER,Sv. Anton, Kocjančiči 18, Pobegi
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
35.ARHITEKST d.o.o, Podružnica Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
36.ZALOŽBA LIPA KOPER, Muzejski trg 7, Koper
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
37.DRUŠTVO SKAM-Skupnost katoliške mladine, Jurčičev trg 2, Ljubljana
Založništvo
-zbirni prijavni obrazec
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
38.KNJIZNA ZADRUGA, Tomšičeva 12, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
39.CZD KMECKI GLAS d.o.o.,Železna c. 14, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
40.Založba ROKUS d.o.o., Podjetje za založništvo in tiskarstvo, Pot na Fužine 2, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
41.Zgodovinsko društvo Franca KovačiČa v Mariboru, Koroška c.160, Maribor
Založništvo
-kopija izpiska iz registira
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
-obvezne izjave
42.DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANA, Karlovška 3, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
43.ANTIKA d.o.o., Kocbekova 6, Celje
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
44.ANTIKA d.o.o. Kocbekova 6, Celje *(2x)
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
45 Grafika SOČA d.d, Sedejeva 4, Nova Gorica
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
46.Revija SRP, Pražakova 13, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
47.Časopis ANTHROPOS, Aškerčeva 2, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
48.Društvo ZAK, Zemljemerska 12, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
49.Mondena založba d.o.o., Taborska 15, Grosuplje
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
SO.Slavistično društvo Slovenije, Aškerčeva 2, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003
51.Slavistično društvo Slovenije, Aškerčeva 2, Ljubljana
Založništvo
-finančni načrt-rekapitulacija za leto 2003

 

Vloge, ki ne vsebujejo vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa, se na podlagi 15. člena Pravilnika in petega odstavka 117. člena zakona zavržejo kot nepopolne.

III.
Na podlagi četrtega odstavka 15. člena Pravilnika je upravičena oseba tista oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. V skladu z besedilom razpisa je moral prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih;
- so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobi in v Sloveniji;
- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti;
- so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2002, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva;
- predlagajo programske sklope, katerih zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati 70% vseh predvidenih stroškov;
- predlagajo financiranje splošnih stroškov delovanja, katerih zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati 50% vseh predvidenih stroškov;
- predlagajo financiranje nakupa opreme, katerega zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati 50% vseh predvidenih stroškov;
- ne prijavljajo programskih enot, ki so že bile izbrane na programskem ali projektnem razpisu ministrstva v letu 2002, ali tistih programskih enot, ki so že bile izbrane na katerem od ostalih razpisov - ministrstva. Izjema so programske enote, ki so bile podprte za izvedbo prve faze – priprave;
-ne prijavljajo programskih sklopov ali programskih enot, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti;
-ne prijavljajo programskih sklopov ali programskih enot, izbranih na rednem letnem javnem razpisu za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin na področju medijev v letu 2002 ali rednem letnem javnem razpisu za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdiovizualne medije v letu 2002;
-in posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija za posamezna razpisna področja: a) za programski sklop Izdaja knjig:
-zaprošajo za sofinanciranje najmanj treh (3) in največ petindvajset (25) knjižnih naslovov literarnih ali humanističnih zvrsti
-ki so v letu 2002 izdali najmanj 3 knjižne naslove literarnih ali humanistične zvrsti
-ki zagotavljajo naklado najmanj 500 izvodov za prozno leposlovje in humanistiko ter najmanj 300 izvodov za poezijo
-ki zaprošajo za sofinanciranje knjižnega programa do višine največ 70% stroškov in največ 35 mio sit.
 
b) za programski sklop Izdaja revij:
-katerih programska zasnova je skladna opisanimi področji, ki opredeljujejo razpisno področje
-ki so skladno z 12. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35, 2001) vpisane v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo
-ki izhajajo vsaj dvakrat letno in v letnem obsegu vsaj 40 AP
-ki zagotavljajo dostopnost revije najširšemu krogu bralcev in imajo urejeno distribucijo revije v knjigarnah
-katerih oglasni prostor ne presega 10 % celotnega prostora posamezne številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen Zakona o medijih)
-katerih naklada ni nižja od 400 izvodov
-ki so v letu 2002 izšle vsaj v dveh številkah in dveh publikacijah v obsegu najmanj 40 AP
-za katere sofinanciranje izvajalec zaproša v višini največ do 70% vseh priznanih stroškov za redni obseg revije in največ 20 mio sit na revijo.
 
c) za programski sklop Razvijanje bralne kulture:
-ki so v letu 2002 organizirali najmanj dve vrsti prireditev s področja razvijanja bralne kulture
-ki bodo v letu 2003 izvedli vsaj dve vrsti prireditev s področja razvijanja bralne kulture
-ki bodo v letu 2003 v okviru programa organizirali najmanj 5 prireditev, ki bodo vključevale najmanj 5 različnih krajev
-ki vključujejo najmanj 10 sodelujočih
-ki na razpisu kandidirajo z največ tremi enotami
-ki zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh stroškov in največ za 5 mio sit na enoto.
 
d) za programski sklop literarni festivali:
-ki so v letu 2002 izvedli vsaj en literarni festival z najmanj 10 sodelujočimi
-ki bodo v letu 2003 izvedli literarni festival z najmanj 10 sodelujočimi
-ki zaprošajo za sofinanciranje največ dveh festivalov
-ki zaprošajo za največ 70% vseh stroškov in največ za 17 mio sit na enoto.
 
e) za programski sklop Mednarodno dejavnost:
-ki so v letu 2002 izvedli vsaj dva sklopa mednarodne izmenjave
-ki zaprošajo za sofinanciranje največ treh enot razpisnega sklopa
-katerih programi vključujejo vsaj deset sodelujočih
-ki zaprošajo za največ 70% vseh stroškov in največ za 8 mio sit na enoto.
 
f) za programski sklop Programi knjigam:
-ki v celotnem letnem prometu knjigarne najmanj 80 % sredstev realizirajo s prodajo knjig in revij
-ki imajo v svojem prodajnem programu zastopanih vsaj 50 slovenskih založb
-katerih ponudba vključuje knjižno produkcijo s področja literature in humanistike in v katerih prodajnih programih je vsaj 130 naslovov knjig, ki jih je v letu 2002 sofinanciralo MK
-katerih ponudba vključuje revije s področja literature in humanistike in v katerih prodajnih programih je vsaj 20 naslovov revij, ki jih je v letu 2002 sofinanciralo MK
-ki so v letu 2002 v prostorih knjigame izvedle najmanj 5 prireditev s področja promocije knjige, avtorjev ali bralne kulture
-ki bodo v letu 2003 v prostorih knjigarne izvedle najmanj 10 prireditev s področja promocije knjige, avtorjev ali bralne kulture
-ki zaprošajo za sofinanciranje programskih enot in sklopa v višini največ 70% vseh stroškov in največ 12 mio sit na knjigarno.
 
g) za programski sklop Izobraževalni program:
-izpolnjujejo splošne in posebne pogoje programskega razpisa 1 (Pl-03) na razpisnih področjih,
-bodo uvrščeni na seznam financiranih izvajalcev javnih Kulturnih programov v letu 2003 na enem od razpisnih področij,
-predlagajo le en izobraževalni program,
-zaprosijo največ do 90% vrednosti programa in največ do 4.000.000 SIT.
 
h) za programski sklop Nakup opreme:
-izpolnjujejo splošne in posebne pogoje programskega razpisa 1 (Pl-03) na razpisnih področjih,
-bodo uvrščeni na seznam financiranih izvajalcev javnih Kulturnih programov v letu 2003 na enem od razpisnih področij,
-predlagajo le eno enoto opreme,
-zaprosijo največ do 50% predvidenih sredstev za enoto opreme in največ do 1.000.000 SIT
 
 

Pri pregledu vlog je bilo ugotovljeno:

Prijavitelj:
Program/programski sklop:
Obrazložitev:
l. FILOZOFSKA
FAKULTETA, Aškerčeva 2,
Ljubljana,
Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja - da so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Prijavitelj je javni zavod.
2. KOSOVELOVA
KNJIŽNICA SEŽANA,Mirka
Pirca 1, Sežana
Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja - da so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Prijavitelj je javni zavod.
3. KOSOVELOVA KNJIžNICA
SEŽANA, Mirka Pirca 1,
Sežana
Program Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja - da so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Prijavitelj je javni zavod.
4. KNJIGARNA KRIZA
ŽANRA d.o.o., Fiesa 23,
PIRAN
Programski sklop Programi
knjigam
Ne izpolnjuje posebnih
pogojev, ki jih določa razpisna
dokumentacija za posamezna
razpisna področja:
-katerih ponudba vključuje revije s področja literature in
humanistike in v katerih prodajnih programih je vsaj 20 naslovov revij, ki jih je v letu 2002 sofinanciralo MK.
Prijavitelj v svojem programu ne ponuja 20 naslovov revij, ki jih je v 2002 sofinanciralo MK.
5. DRUŠTVO PISCEV
ZGODOVINE NOB
SLOVENIJE, Zemljemerska 12
1000 LJUBLJANA
Programski sklop Izdaja knjig
Ne izpolnjuje posebnih
pogojev, kijih določa razpisna
dokumentacija za posamezna
razpisna področja:
-zaprošajo za sofinanciranje
najmanj treh (3) in največ
petindvajset (25) knjižnih
naslovov literarnih ali
humanističnih zvrsti.
Prijavitelj zaproša za en knjižni
naslov.
6. FAKULTETA ZA
DRUŽBENE VEDE,
Kardeljeva pl.5, Ljubljana
Program Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja -da so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Prijavitelj je javni zavod.
7. STUDIO 5 MARKO KAPUS
s.p.,Glavna cesta 14,
8233 MIRNA
Program Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja -da so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Prijavitelj je javni zavod.
8. WIESER LOJZE, Ebentaler
Strasse 34
B 9020 KLAGENFURT/CELOVEC
Program Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja -so
registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji.
Prijavitelj ni registriran v RS.
9. SHARP TIM, Steingasse
26/2/38
A-1030 WIEN/DUNAJ
Program Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja -so
registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji.
Prijavitelj ni registriran v RS.
10. ZWITER FRANCI,
Landstrasser Haupstrasse 121/8
A-1030 WIEN/DUNAJ
Program Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja -so
registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji.
Prijavitelj ni registriran v RS.
11. ZALOŽBA WIESER,
Wieser Verlag, Ebentaler St.
34B,
A-9020 Klagenfurt/Celovec
Program Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja -so
registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji.
Prijavitelj ni registriran v RS.
12.DRUŠTVO TORKOVI
VEČERI,Koblarjeva 7a,
Ljubljana
Programski sklop Izdaja revij
Ne izpolnjuje posebnih
pogojev, kijih določa razpisna dokumentacija za posamezna
razpisna področja:
-ki izhajajo vsaj dvakrat letno in
v letnem obsegu vsaj 40 AP
Prijavitelj predlaga v letu 2003
štiri številke od 23-24 strani.
13. KPLZA VELENIKA IVO
STROPNIK s.p. C. talcev 18A
3320 VELENJE
Program Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja -da so
nevladne in zasebne kulturne
organizacije s statusom pravne
osebe: društva, ustanove in
druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Prijavitelj je fizična oseba
14. MODERNA
GALERIJA,Tomšičeva 14,
Ljubljana
Program Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja -da so
nevladne in zasebne kulturne
organizacije s statusom pravne
osebe: društva, ustanove in
druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Prijavitelj je javni zavod.
15. MARIBORSKA
KNJIŽNICA, Rotovški trg 2,
Maribor
Program Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja -da so
nevladne in zasebne kulturne
organizacije s statusom pravne
osebe: društva, ustanove in
druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Prijavitelj je javni zavod.
16. STELLA ROBERT
POKORNY s.p. Šmarješke
Toplice 141, ŠMARJEŠKE
TOPLICE
Program Založništvo
Ne izpolnjuje pogoja -da so
nevladne in zasebne kulturne
organizacije s statusom pravne
osebe: društva, ustanove in
druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih.
Prijavitelj je fizična oseba
17. PIRANESI d.o.o.,
Salendrova 4, Ljubljana
Programski sklop Izdaja revij
Ne izpolnjuje posebnih
pogojev, ki jih določa razpisna
dokumentacija za posamezna
razpisna področja:
-ki izhajajo vsaj dvakrat letno in
v letnem obsegu vsaj 40 AP
Prijavitelj predlaga 10 avtorskih
Pol v letu 2003
18. ČZD, Primorske novice, Ulica OF 12, Koper
Programski sklop Mednarodna dejavnost
Ne izpolnjuje posebnih
pogojev, ki jih določa razpisna
dokumentacija za posamezna
razpisna področja:
- ki so v letu 2002 izvedli vsaj
dva sklopa mednarodne
izmenjave.
Prijavitelj v letu 2002 izvedel
eno mednarodno prireditev.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev določenih v besedilu razpisa se na podlagi 15. člena
Pravilnika in petega odstavka 117. člena Zakona zavržejo.
 
PRAVNI POUK:
Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba, dopustno pa je vložiti tožbo na Upravno sodišče Republike
Slovenije, Tržaška 68 a, Ljubljana, v roku 30 dni od vročitve odločbe.
 
Postopek vodil: dr. Uroš Grilc
svetovalec Vlade RS

Andreja Rihter Ministrica

 

Vročiti s povratnico!

GZS-Združenje za tisk in medije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
KULTURNO DRUŠTVO MOHORJAN, Na Fari 44, 2391
PREVALJE ZALOŽBA BOGATAJ - ABC MERKUR d.o.o. .IDRIJA Kosovelova ulica 10, 5280 IDRLJA MEDIACARSO d.o.o, Rimska 8, 1000 LJUBLJANA
PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE, Novi trg 2, 1000 LJUBLJANA
VIHARNIK d.o.o., Rozmanova ulica 6,1000 LJUBLJANA
SLOVENSKO ETNOLOŠKO DRUŠTVO, Metelkova 2, 1000 Ljubljana
DRUŠTVO ZA KULTUROLOŠKE RAZISKAVE, Igriška 2, 1000 Ljubljana GYRUS d.o.o., Streliška 1A, 1000 LJUBLJANA
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE, Zrinjskega 13, 1000 LJUBLJANA
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, 1000 LJUBLJANA
PIRANESI, Salendrova 4, 1000 Ljubljana
TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE d.d.,Lepi pot 6, 1000 LJUBLJANA
SVOBODNA MISEL d.d. Dvoržakova 12/11 1000 LJUBLJANA
ZGODOVINSKO DRUŠTVO BLED 1004 KNJIŽNICA BLAŽA KUMERDEJA BLED, Ljubljanska 8 4260 BLED
MASOVNA ZAVOD NEINSTITUCIONALNE KULTURE Ul. IX. korpus 5000 NOVA GORICA
SIMŠIČ MIRO DRUŠTVO PAX Kolodvorska 22a, 1000 LJUBLJANA
KULTURNO DRUŠTVO MIRAN JARC ŠKOCJAN Valvazorjeva 8, VIR 1230 DOMŽALE
DIDAKTA d.o.o., Kranjska c. 13, Radovljica
ZNANSTVENO DRUŠTVO ZA ZGODOVINO ZDRAVSTVENE KULTURE SLOVENIJE, Zaloška 7a 1000 LJUBLJANA
KRIŽANKAR d.o.o. Šafarsko 44 9240 LJUTOMER
GRAFOTON d.o.o. SKOK VALTER Dupleška 5A 2112 MARIBOR
ZALOŽBA SANJE Cesta 24.junija 23 1231 LJUBLJANA
CERDONIS d.o.o. Stan trg 278 2380 SLOVENJ GRADEC
Tiskovna agencija Morel, Reboljeva 13, Ljubljana
UČILA INTERNATIONAL d.o.o., Cesta Kokrškega odreda 18 ČZD, Primorske novice, Ulica OF 12
POMURSKA ZALOŽBA d.d., Lendavska 1, Murska sobota,
Založba ZNAMENJE d.o.o.,.Petrovče 199, Petrovče
DRUŠTVO ZA ANTIČNE IN HUMANISTIČNE ŠTUDIJE, Aškerčcva 2, Ljubljana
ZAVOD ZA FAVNISTIKO KOPER, Sv. Anton, Kocjančiči 18, Pobegi
ARHITEKST d.o.o., Podružnica Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana
ZALOŽBA LIPA KOPER, Muzejski trg 7, Koper
DRUŠTVO SKAM-Skupnost katoliške mladine, Jurčičev trg 2, Ljubljana
KNJIŽNA ZADRUGA, Tomšičeva 12, Ljubljana
ČZD KMEČKI GLAS d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana
Založba ROKUS d.o.o., Podjetje za založništvo in tiskarstvo, Pot na Fužine 2, Ljubljana
Zgodovinsko društvo Franca Kovačiča v Mariboru,Koroška c. 160, Maribor
DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANA.Karlovška 3, Ljubljana
ANTIKA d.o.o.,Kocbekova 6, Celje
Grafika SOČA d.d, Sedejeva 4, NOVA GORICA
Revija SRP, Pražakova 13, Ljubljana
Časopis ANTHROPOS, Aškerčeva 2, Ljubljana;
Društvo ZAK, Zemljemerska 12, Ljubljana
Mondena založba d.o.o., Taborska 15, Grosuplje
Slavistično društvo Slovenije.Aškerčeva 2, Ljubljana
FILOZOFSKA FAKULTETA.Aškerčeva 2, Ljubljana
KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA.Mirka Pirca 1, Sežana
KNJIGARNA KRIZA ŽANRA d.o.o. Fiesa 23 6330 PIRAN
DRUŠTVO PISCEV ZGODOVINE NOB SLOVENIJE Zemljemerska 12 1000 LJUBLJANA
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE, Kardeljeva pl. 5, Ljubljana
STUDIO 5 MARKO KAPUS s.p. Glavna cesta 14 8233 MIRNA
WIESER LOJZE, Ebentaler Strasse 34 B 9020 KLAGENFURT/CELOVEC
SHARP TIM, Steingasse 26/2/38 A-1030 WIEN/DUNAJ
ZWITTER FRANCI, Landstrasser Haupstrasse 121/8 A-1030 WIEN/DUNAJ
ZALOŽBA WIESER, Wieser Verlag, Ebentaler St. 34B, A-9020 Klagenfurt/Celovec;
DRUŠTVO TORKOVI VEČERI,Koblarjeva 7a, Ljubljana
KPLZA VELENIKA IVO STROPNIK s.p. C. talcev 18A, 3320 VELENJE
MODERNA GALERIJA,Tomšičeva 14, Ljubljana
MARIBORSKA KNJIŽNICA, Rotovški trg 2, Maribor
STELLA ROBERT POKORNY s.p. Šmarješke Toplice 141, ŠMARJEŠKE TOPLICE
PIRANESI d.o.o., Salendrova 4, Ljubljana
ČZD, Primorske novice, Ulica OF 12, Koper
Kulturno društvo Primorska srečanja, Cankarjeva 84, Nova Gorica
 
 
 
Objavljena dokazila:
– Dokument 1
– Dokument 2
– Dokument 3
 
Naknadni dokazi:
8. Skrivni dokument MK RS